Проект: “Преустройство, ремонт и инсталации на част от сградата на МБАЛ-Балчик за оборудване със специална апаратура”

Jan 22nd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

18

Д-р Е. Димова, завеждащ АГО, до новия стационарен кувьоз              Фото: М.Костова

* Об­ща­та цел на про­е­к­та е да се по­до­б­ри и мо­дер­ни­зи­ра здра­в­на­та ин­ф­ра­с­т­ру­к­ту­ра на МБАЛ – Бал­чик, чрез въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не за при­ла­га­не на ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­ни бол­ни­ч­ни дей­но­с­ти.

Спе­ци­фи­ч­на­та цел е съ­з­да­ва­не на по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия за въ­ве­ж­да­не в ек­с­п­ло­а­та­ция на но­во те­х­но­ло­ги­ч­но обо­ру­д­ва­не, чрез пре­у­с­т­рой­с­т­во на по­ме­ще­ния, с ог­лед съ­з­да­ва­не на по­д­хо­дя­щи ус­ло­вия и въз­мо­ж­но­с­ти за ди­а­г­но­с­ти­ка и ле­че­ние на за­бо­ля­ва­ния в МБАЛ – Бал­чик.

То­ва се по­с­ти­г­на чрез дей­но­с­ти, свър­за­ни с: – За­ку­пу­ва­не и вне­д­ря­ва­не в ди­а­г­но­с­ти­ч­ния и ле­че­бен про­цес на МБАЛ – Бал­чик но­во ви­со­ко­те­х­но­ло­ги­ч­но обо­ру­д­ва­не за ди­а­г­но­с­ти­ка и ле­че­ние.

При­ве­ж­да­не на по­ме­ще­ни­я­та за ин­с­та­ла­ция на апа­ра­ту­ра­та към изи­с­к­ва­ни­я­та на про­из­во­ди­те­ли­те, ме­ди­цин­с­ки стан­дар­ти и дей­с­т­ва­ща­та нор­ма­ти­в­на уре­д­ба, ка­к­то и не­об­хо­ди­ми­те съ­пъ­т­с­т­ва­щи СМР.

* По про­е­к­та са из­пъл­не­ни стро­и­тел­но – мон­та­ж­ни ра­бо­ти в по­ме­ще­ния на бол­ни­ца­та, в ко­и­то е мон­ти­ра­на за­ку­пе­на­та апа­ра­ту­ра. Те вклю­ч­ват по­до­ви на­с­тил­ки, ма­зил­ки на сте­ни­те, дей­но­с­ти по за­ко­на за енер­гий­на­та ефе­к­ти­в­ност, На­ре­д­ба № Iз-1971 СТПНОБП /за бе­зо­па­с­ност при по­жар/, за­х­ран­ва­не с Ел и ВиК ин­с­та­ла­ции до но­во­то ме­ди­цин­с­ко обо­ру­д­ва­не, оси­гу­ря­ва­не на не­об­хо­ди­мия ми­к­ро­к­ли­мат, чрез ОВК ин­с­та­ла­ции и лъ­че­за­щи­та.

До­с­та­ве­на­та ди­а­г­но­с­ти­ч­на апа­ра­ту­ра за рен­т­ге­но­во­то от­де­ле­ние е ди­ги­та­лен гра­фи­ч­но ско­пи­чен рен­т­ге­нов апа­рат, ма­мо­г­раф, ехо­г­раф, ске­нер.

В кли­ни­ч­на­та ла­бо­ра­то­рия са до­с­та­ве­ни и мон­ти­ра­ни ла­бо­ра­тор­на цен­т­ро­фу­га,  био­хи­ми­чен ана­ли­за­тор, йон се­ле­к­ти­вен ана­ли­за­тор.

* За хи­рур­ги­че­с­ко от­де­ле­ние са до­с­та­ве­ни ком­п­лект за ла­па­ро­с­ко­п­с­ка хи­рур­гия, ар­гон­п­ла­з­ма ко­а­гу­ла­тор, еле­к­т­ро­ко­а­гу­ла­тор, ха­ло­ген­ни опе­ра­ци­он­ни лам­пи, ком­п­лект хи­рур­ги­ч­ни ин­с­т­ру­мен­ти, на­р­ко­зен и ди­ха­те­лен апа­рат.

Но­во­то обо­ру­д­ва­не в аку­ше­ро-ги­не­ко­ло­ги­ч­но­то от­де­ле­ние е ком­п­лект хи­рур­ги­ч­ни ин­с­т­ру­мен­ти, опе­ра­ци­он­ни лам­пи – ха­ло­ген­ни, на­р­ко­зен и  ди­ха­те­лен апа­рат,  ехо­г­раф, ста­ци­о­на­рен ку­вьоз, тран­с­пор­тен ку­вьоз, ви­де­о­кол­но­с­коп.

В де­т­с­ко, въ­т­ре­ш­но и не­в­ро­ло­ги­ч­но от­де­ле­ние за из­вър­ше­ни ре­мон­т­ни ра­бо­ти  в сле­д­ни­те по­ме­ще­ния: стаи за ин­тен­зи­в­но ле­че­ние, бол­ни­ч­ни стаи, пре­д­ве­рие изо­ла­тор, ма­ни­пу­ла­ци­он­на, са­ни­та­рен въ­зел, ба­ня, ко­ри­до­ри.

* Об­ща­та стой­ност на про­е­к­та “Пре­у­с­т­рой­с­т­во, ре­монт и ин­с­та­ла­ции на част от сгра­да­та на МБАЛ-Бал­чик за обо­ру­д­ва­не със спе­ци­ал­на апа­ра­ту­ра”, кой­то Об­щи­на Бал­чик из­пъл­ни по опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма „Ре­ги­о­нал­но раз­ви­тие“ 2007-2013, Схе­ма за пре­до­с­та­вя­не на без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ: BG161 PO001/1.1-11/2011 „По­д­к­ре­па за ре­кон­с­т­ру­к­ция/ об­но­вя­ва­не и обо­ру­д­ва­не на об­щин­с­ки ле­че­б­ни за­ве­де­ния в гра­д­с­ки­те аг­ло­ме­ра­ции” е  3 570 354,08 лв.

20

Отдел “ТЕМСЕ” към Община Балчик

 

Коментарите са затворени.