Административният съд обяви за нищожно разрешението за строеж на Яйлата

Jan 22nd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ПОЗИЦИИ

9

Ад­ми­ни­с­т­ра­ти­в­ни­ят съд в До­б­рич от­х­вър­ли ос­пор­ва­не­то от бра­тя Па­в­ло­ви на за­по­ве­д­та на На­чал­ни­ка на РДНСК – Се­ве­ро­и­з­то­чен ра­йон, с ко­я­то е обя­ве­но за ни­що­ж­но из­да­де­но­то им на 11.11.2011 г. раз­ре­ше­ние за стро­еж от гла­в­ния ар­хи­тект на об­щи­на Ка­вар­на за: “Ос­но­вен ре­монт и ре­кон­с­т­ру­к­ция за въз­с­та­но­вя­ва­не на ри­бар­с­ка хи­жа с на­вес” с раз­гър­на­та за­с­т­ро­е­на площ от 255 кв.м. в имот на те­ри­то­ри­я­та на се­ло Ка­мен бряг, об­щи­на Ка­вар­на.   Де­ло­то е об­ра­зу­ва­но по ос­пор­ва­не­то от­с­т­ра­на на И.Х.П. и И.Х.П.. В жал­ба­та си те по­со­ч­ват, че въ­п­ро­с­на­та за­по­вед на на­чал­ни­ка на РДНСК е не­п­ра­вил­на и не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­на. Твър­ди се още, че не е ус­та­но­ве­но по без­с­по­рен на­чин, че въ­п­ро­с­ни­ят имот по­па­да в ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки ре­зер­ват “Яй­ла­та” и в не­го­ва­та ох­ра­ни­тел­на зо­на. За­то­ва се ис­ка от­мя­на на за­по­ве­д­та, ка­к­то и при­съ­ж­да­не на сто­ре­ни­те раз­но­с­ки по де­ло­то.

Спо­ред съ­да, ос­но­в­ни­ят мо­тив за обя­вя­ва­не на ни­що­ж­но­ст­та на раз­ре­ше­ние за стро­еж е, че то е из­да­де­но без съ­г­ла­су­ва­не на ин­ве­с­ти­ци­он­ния про­ект с Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та и в на­ру­ше­ние на за­б­ра­на­та за стро­и­тел­с­т­во в АР “Яй­ла­та”, въ­п­ре­ки че стро­е­жът по­па­да в гра­ни­ци­те на ре­зер­ва­та, ка­к­то и без про­ве­де­на про­це­ду­ра за из­вър­ш­ва­не на оцен­ка за съ­в­ме­с­ти­мост на пла­но­ве, про­г­ра­ми, про­е­к­ти и ин­ве­с­ти­ци­он­ни пре­д­ло­же­ния с пре­д­ме­та и це­ли­те на опа­з­ва­не на за­щи­те­ни­те зо­ни от На­ту­ра 2000.  Спо­ред съ­де­б­но-те­х­ни­че­с­ка ек­с­пер­ти­за, имо­тът по­па­да в гра­ни­ци­те на ар­хи­те­к­ту­рен ре­зер­ват “Яй­ла­та”. Дей­с­т­ви­тел­но той не фи­гу­ри­ра в ак­та за дър­жа­в­на со­б­с­т­ве­ност от 2012г., но то­ва е та­ка, тъй ка­то той е ча­с­т­на со­б­с­т­ве­ност по до­ку­мен­ти. След ка­то имо­тът по­па­да в об­х­ва­та на ар­хе­о­ло­ги­че­с­ки ре­зер­ват “Яй­ла­та”, то без­с­пор­но ре­жи­мът му на ус­т­рой­с­т­во, ин­ве­с­ти­ци­он­но про­е­к­ти­ра­не и стро­и­тел­с­т­во се по­д­чи­ня­ва на нор­ми­те на За­ко­на за кул­тур­но­то на­с­ле­д­с­т­во. Ос­вен то­ва имо­тът по­па­да в за­щи­те­на зо­на за опа­з­ва­не на ди­ви­те пти­ци “Ка­ли­к­ра” с код BG 0002051 и в за­щи­те­на зо­на за опа­з­ва­не на при­ро­д­ни­те ме­с­то­о­би­та­ния и ди­ва­та фло­ра и фа­у­на  “Ком­п­лекс Ка­ли­а­к­ра” с код BG 0000573. При то­ва по­ло­же­ние  за имо­та е при­ло­жим и За­ко­нът за био­ло­ги­ч­но­то раз­но­о­б­ра­зие. Съ­дът е пре­це­нил, че ос­пор­ва­но­то раз­ре­ше­ние за стро­еж е из­да­де­но при гру­би на­ру­ше­ния на ма­те­ри­ал­ния за­кон, ко­и­то во­дят до не­го­ва­та не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­ност до сте­пен на ни­що­ж­ност. Без­с­пор­но е ус­та­но­ве­но, че раз­ре­ше­ни­е­то за стро­еж е из­да­де­но без съ­г­ла­су­ва­не на ин­ве­с­ти­ци­он­ния про­ект с ми­ни­с­тер­с­т­во­то на кул­ту­ра­та, при ли­п­са на нор­ма­ти­в­но­и­зи­с­ку­е­ми ча­с­ти на ин­ве­с­ти­ци­он­ния про­ект, без про­ве­де­на про­це­ду­ра за из­вър­ш­ва­не на оцен­ка за съ­в­ме­с­ти­мо­ст­та на ин­ве­с­ти­ци­он­но­то пре­д­ло­же­ние с пре­д­ме­та и це­ли­те на опа­з­ва­не на за­щи­те­ни­те зо­ни, в ко­и­то то по­па­да, ка­к­то и в на­ру­ше­ние на пре­д­пи­са­ни­я­та на об­щия ус­т­рой­с­т­вен план и ре­жи­ма на опа­з­ва­не и уп­ра­в­ле­ние на АР “Яй­ла­та”, за­б­ра­ня­ва­щи вся­ка­к­во но­во стро­и­тел­с­т­во в гра­ни­ци­те на за­щи­те­на­та те­ри­то­рия. Съ­дът счи­та, че ня­ма ос­но­ва­ния за от­мя­на на об­жал­ва­на­та за­по­вед и тя тря­б­ва да бъ­де по­т­вър­де­на, а  жал­ба­та сре­щу нея – от­х­вър­ле­на.

        © ТОП НО­ВИ­НИ

 

 

 

Коментарите са затворени.