Съобщение за промяна в маршрутното разписание по линии №3 и №4

Jan 22nd, 2014 | От | Category: обяви

Об­щи­на Бал­чик пре­до­с­та­вя на Ва­ше­то вни­ма­ние про­ект за про­мя­на в мар­ш­ру­т­ни раз­пи­са­ния по гра­д­с­ки ли­нии №3 и №4. Про­е­к­тът е из­го­т­вен във връ­з­ка с пи­с­мо с вх. №63-68-63/28.11.2013г. от пре­во­з­ва­ча “Пъ­т­ни­че­с­ки Пре­во­зи” ЕО­ОД, кой­то об­с­лу­ж­ва гра­д­с­ки­те ли­нии. Пре­д­ло­же­ни­е­то вклю­ч­ва:    1. За­к­ри­ва­не на Ли­ния №4, тъй ка­то ня­ма ин­те­рес от стра­на на пъ­т­ни­ци­те към ли­ния с та­къв мар­ш­рут    2. Уве­ли­ча­ва­не на броя ча­со­ве по Ли­ния №3, тъй ка­то има не­об­хо­ди­мост от до­пъл­ни­тел­ни кур­со­ве по та­зи ли­ния в ча­со­ве­те 07.00, 11.00, 14.00, 17.00 /от Но­во гро­би­ще/ и 07.30, 11.30, 14.30, 17.30 /от пл. “Ри­бар­с­ки”/. В срок до 15.02.2014г. мо­же­те да де­по­зи­ра­те в Об­щи­на Бал­чик ва­ши­те пи­с­ме­ни ста­но­ви­ща и мне­ния за пре­д­с­то­я­ща­та про­мя­на.    Съ­г­ла­с­но чл.8, ал.1 от На­ре­д­ба №2 за ус­ло­ви­я­та и ре­да за ут­вър­ж­да­ва­не на тран­с­пор­т­ни схе­ми и за осъ­ще­с­т­вя­ва­не на об­ще­с­т­ве­ни пре­во­зи на пъ­т­ни­ци с ав­то­бу­си, след об­съ­ж­да­не от на­з­на­че­на от кме­та ко­ми­сия, про­е­к­тът се вна­ся за раз­г­ле­ж­да­не и ут­вър­ж­да­ва­не от Об­щин­с­кия съ­вет.

НИ­КО­ЛАЙ АН­ГЕ­ЛОВ Кмет на Об­щи­на Бал­чик

 

Коментарите са затворени.