Покана за обществено обсъждане на бюджета на Община Балчик за 2014г.

Jan 22nd, 2014 | От | Category: обяви

Об­щи­на Бал­чик от­п­ра­вя по­ка­на за об­ще­с­т­ве­но об­съ­ж­да­не на бю­дже­та за 2014 год., ко­е­то ще се про­ве­де на 27.01.2014 год. (по­не­дел­ник) от 16.30 ча­са в За­се­да­тел­на за­ла на Об­щин­с­ки съ­вет – Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.