Балчик и “Живи легенди” новият филм на Ники Илиев

Jan 22nd, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

3

“Жи­ви ле­ген­ди” е филм за 5-ма при­я­те­ли, ко­и­то са из­ра­с­на­ли в Бал­чик и се сре­щат 15 го­ди­ни след аби­ту­ри­ен­т­с­кия си бал. Те имат не­о­ча­к­ва­на сре­ща, ко­га­то пра­вят ра­в­но­с­ме­т­ка и ус­та­но­вя­ват, че са про­пу­с­на­ли мно­го не­ща и пре­об­ръ­щат жи­во­та си по за­ба­в­но-дра­ма­ти­ч­но и при­к­лю­чен­с­ки на­чин. Ав­то­рът на фил­ма Ни­ки Или­ев го оп­ре­де­ля ка­то филм на на­де­ж­да­та. В офи­ци­ал­ни­ят трей­лър на фил­ма и ре­к­лам­ни кли­по­ве се ви­ж­да, че част от сце­ни­те са за­с­не­ти в Бал­чик. Не­из­мен­но при­съ­с­т­ват по­з­на­ти ме­с­та от край­мор­с­ка­та алея,  па­но­рам­но е сни­ман гра­да от въз­ду­ха, ка­д­ри от ра­йо­на на бол­ни­ца­та и др. ме­с­та. Оча­к­вай­те  фил­ма от 14 фе­в­ру­а­ри по ки­на­та.

balchik.com

LivingLegends1

Па­вел е три­де­сет и ня­кол­ко го­ди­шен мъж, ра­бо­тещ на ви­сок пост в ели­т­на бан­ка. Един ден пре­тър­пя­ва ин­ци­дент и из­па­да в ко­ма. Ко­га­то се съ­бу­ж­да се ока­з­ва, че има ча­с­ти­ч­на ам­не­зия и не си спом­ня ни­що след аби­ту­ри­ен­т­с­кия си бал. Сле­до­ва­тел­но хо­ра­та, ко­и­то той чу­в­с­т­ва ка­то най-бли­з­ки в мо­мен­та са би­в­ши­те му съ­у­че­ни­ци. Той ре­ша­ва да се вър­не в ро­д­ния си град, за да ги от­к­рие. При­с­ти­гай­ки там ус­та­но­вя­ва, че те от­да­в­на са по­е­ли в раз­ли­ч­ни по­со­ки, пре­къ­с­на­ли са връ­з­ка­та по­ме­ж­ду си и за най-го­ля­мо не­го­во учу­д­ва­не са на­п­ра­ви­ли ре­ди­ца ком­п­ро­ми­си със се­бе си. С де­т­с­кия си на­чин на ми­с­ле­не Па­вел ре­ша­ва да ги вър­не към тий­ней­джър­с­ки­те им го­ди­ни ка­то ги за­бър­к­ва в по­ре­ди­ца от щу­ро­тии, ко­и­то пре­об­ръ­щат жи­во­та им по не­о­ча­к­ван до­ри и за не­го на­чин.

4

5

 

Коментарите са затворени.