Новогодишен концерт в с.Гурково – радост за душата!

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1502705_696988963667617_1123648080_o

На 27 де­кем­в­ри 2013 г. с.Гур­ко­во бле­с­те­ше в пра­з­ни­ч­на ко­ле­д­но-но­во­го­ди­ш­на ат­мо­с­фе­ра. Вси­ч­ки с не­тър­пе­ние оча­к­ва­ха кон­цер­та, кой­то ще­ше да бъ­де за­вър­шек на ед­на ус­пе­ш­на го­ди­на за все­ки жи­тел на се­ло­то. То­дор Ге­ор­ги­ев, кмет на се­ло­то, по­з­д­ра­ви в на­ча­ло­то на тър­же­с­т­во­то в чи­та­ли­щ­ния са­лон вси­ч­ки гур­ко­лии и го­с­ти, ка­то им по­же­ла да бъ­дат до­б­ри не са­мо на Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на, но и през ця­ла­та 2014 г. Сър­де­ч­но по­з­д­ра­ви­тел­но сло­во про­из­не­се пре­д­се­да­те­лят на чи­та­ли­щ­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во Ма­ри­а­на Ма­ри­но­ва Ди­мо­ва.

Но­ва из­не­на­да за при­съ­с­т­ва­щи­те на кон­цер­та бе пър­во­то из­ли­за­не пред пу­б­ли­ка на хор „Ав­ли­ги” с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва, съ­с­та­вен от пе­ви­ци от се­ло­то, ко­и­то из­пъл­ни­ха с удо­вол­с­т­вие три об­ра­бо­те­ни на­ро­д­ни пе­с­ни.

Ре­до­в­но и с го­ля­мо же­ла­ние на пра­з­ни­ци­те в с.Гур­ко­во пе­ят на­ро­д­ни­те пе­ви­ци на кв.”Ле­в­с­ки” Бал­чик, от­но­во с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва.

ЧК „Де­си­та” с р-л Де­си­с­ла­ва То­до­ро­ва раз­ши­ря­ва ра­йо­на на сво­и­те изя­ви ка­то по­ка­за в Гур­ко­во сво­е­то из­ра­с­т­ва­не. Три­ма от тан­цьо­ри­те са с най-ви­сок приз за из­пъл­не­ние на сал­са и имат тре­ньор­с­ки ли­ценз.

На сце­на­та бя­ха и най-мал­ки­те са­мо­дей­ци на се­к­ре­та­ря на чи­та­ли­ще­то Ал­бе­на Вой­че­ва. Те се на­ри­чат „Гур­ко­в­с­ки гла­с­че­та” и пе­ят по де­т­с­ки въз­тор­же­но и не­по­с­ре­д­с­т­ве­но.

Изя­ви се и Гру­па­та за ху­до­же­с­т­ве­но сло­во, с р-л Ал­бе­на Вой­че­ва и съ­з­да­де­ни­ят през ми­на­ло­то ля­то пе­в­че­с­ки квар­тет „ТАММ”, кой­то на­г­ра­ди пу­б­ли­ка­та с ри­т­ми­те на „Хо­ро” /пе­сен на „То­ни­ка”/ и „Льох, льох”. Ин­ди­ви­ду­ал­но с ру­с­ка и бъл­гар­с­ка пе­сен се пре­д­с­та­ви и дъ­ще­ря­та на кме­та Та­ня То­до­ро­ва.

За пра­з­ни­ци­те в с.Гур­ко­во си бя­ха до­ш­ли до­с­та хо­ра и се­ло­то ка­то че ли ожи­вя, ка­к­во­то е би­ло пре­ди го­ди­ни и ко­е­то се на­дя­ва да ста­не пак.

Маруся КОСТОВА

1506344_696987707001076_2129260926_o

Коментарите са затворени.