ЦДГ “Дъга” в с.Гурково

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

1483118_244072932427473_352715864_n

Ди­ре­к­то­рът на ЦДГ „Дъ­га” в с.Гур­ко­во Ва­лен­ти­на Же­ле­ва бла­го­да­ри на вси­ч­ки спон­со­ри, бла­го­да­ре­ние на ко­и­то Ко­ле­да и Но­ва го­ди­на са ста­на­ли още по-ве­се­ли и при­я­т­ни за 27-те де­ца в де­т­с­ка­та гра­ди­на. Тя ка­за, че пър­ви кме­тът на се­ло­то То­дор Ге­ор­ги­ев е дал 200 лв. на де­ца­та  за иг­ра­ч­ки. След не­го при­ме­рът му по­с­ле­д­ва Цър­ко­в­но­то на­с­то­я­тел­с­т­во, ко­е­то да­ря­ва 100 лв. съ­що за иг­ра­ч­ки. Осо­бе­но из­не­на­да­ни са би­ли де­ца и ро­ди­те­ли, ко­и­то по­лу­чи­ли 5 чу­ва­ла дре­хи, обу­в­ки и иг­ра­ч­ки от ОДК Бал­чик, дар от де­ца­та на Бал­чик. Сла­д­кар­ни­ца „Пре­с­ла­ва” Бал­чик е да­ри­ла ко­ле­д­на пра­з­ни­ч­на пи­та, а кме­тът – го­ля­ма тор­та.

С та­ки­ва по­да­ръ­ци – е би­ло пра­з­ник.

Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.