ПРОТОКОЛ №34 от заседание на ОбС проведено на 19.12.2013 г.

Jan 15th, 2014 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По шеста точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.1.68 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Изгрев”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

ОТТЕГЛЕНА ОТ ВНОСИТЕЛЯ

По първа точка от дневния ред: Предложение за приемане на решение на Общински съвет Балчик за частично финансиране на одобрен и изпълнен проект „Нов избор – развитие и реализация “ финансово подкрепен от ОП “Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ ВG051/РO001-1.1.03, сключен между Община Балчик и МТСП „Агенция по заетостта”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 489: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21 и ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл.17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 4 от 15.12.2011 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

І. Дава съгласие да се финансира проект  „Нов избор – развитие и реализация “ финансово подкрепен от ОП “Развитие на човешките ресурси” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051/PO001-1.1.03 със средства на общинския бюджет в размер на 3 493,51 лв. (три хиляди четиристотин деветдесет и три лева и 51 ст.), представляващи неодобрените разходи за:

1. За Община Балчик не верифицирани разходи в размер на 3 482,25 лв., както следва:

1.1. Обезщетения за неизползван отпуск по член 224, ал.1 от КТ, а именно 1 875,39 лв.

1.2. Обезщетения за прекратяване на правоотношение поради болест по член 222, ал.  2 от КТ, а именно 1 606,64 лв.

1.3. Обезщетения по член 40, ал. 5  от КСО, а именно 0,15 лв.

1.4. Непризнат разход за осигуровки за ДОО, а именно 0,07 лв.

2. За ОбП “БКС” не верифицирани разходи в размер на 11,26  лв. както следва:

2.1. Обезщетения по член 40, ал. 5 от КСО, а именно 1,44 лв.

2.2. Непризнат разход за осигуровки за ДОО, а именно 0,32 лв.

2.3. Непризнат изплатен клас в размер на 9,50 лв.

3.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни

и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По втора точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на Общинската програма за управление на отпадъците на община Балчик с период на действие 2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 490: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 8 от Закона за управление на отпадъците, общински съвет – Балчик

РЕШИ:

1. Приема Актуализираната общинска програма за управление на отпадъците на община Балчик с период на действие 2014 – 2020 г.

2. Общински съвет – Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с  реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение  за актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 491: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, общински съвет – Балчик актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост по реда на ЗОС през 2013 г., приета с решение № 280 от 31.01.2013 г., като допълва:

Раздел ІІІ  Б – “Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде” съсследните  имоти:

– Незастроен ПИ № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ V, кв.1 по ПУП на вилна зона “Момчил”, с площ от 555 м2;

– Незастроен ПИ № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, УПИ

VІ, кв.1 по ПУП на вилна зона “Момчил”, с площ от 551 м2.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 492: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4343/19.11.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.12 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ VІ, кв. 1 по ПУП на в.з. “Момчил” гр. Балчик/ с площ от 551 м2 /петстотин петдесет и един квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 632.00 лв. /седемнадесет хиляди шестстотин тридесет и два лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з. „Момчил”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 493: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4342/19.11.2013 г., представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор № 02508.2.13 по кадастралната карта на гр. Балчик /УПИ V, кв. 1 по ПУП на в.з. “Момчил” гр. Балчик/ с площ от 555 м2 /петстотин петдесет и пет квадратни метра/.

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 760.00 лв. /седемнадесет хиляди седемстотин и шестдесет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет – Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова – председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 494: 1 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Демир Кирилов Демиров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Стойка Димитрова Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Елена Георгиева Коева от гр. Балчик, за лечение на съпругът й Иван Коев, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Сервие Ахмедова Черкезова, за лечение,  в размер на 200.00 (двеста) лева.

5. Даниела Пламенова Керекова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Ангел Иванов Митев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

7. Илия Колев Илиев от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева. Средствата да се получат от съпругата му Иванка Георгиева Илиева.

8. Сали Исмет Сали от с. Кремена, за закупуване на лекарства, в размер на 100.00 (сто) лева.

9. Инжегюл Салимова Федаилова от с. Ляхово, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Жана Живкова Асенова от град Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

11. Анастас Георгиев Панайотов от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

12. Димитричка Стоянова Димова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 100 (сто) лева.

13. Борислав Маринов Димитров от гр. Балчик, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

14. Александър Александров Хаджиев от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

15. Еленка Минкова Александрова от с. Безводица, за лечение, в размер на 200.00 (двеста) лева.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за избиране на експерт – счетоводител за приключване на счетоводната година на „Търговски център – Кранево” ЕАД.

Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 495: На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството, във връзка с докладна записка вх. № 499/ 21.11.2013 година на изпълнителния директор на ЕАД „ Търговски център -Кранево”, чл. 12, ал. 1, т. 5 от Устава на дружеството, общински съвет – Балчик избира „Дружеството за одит и консултации” ООД за приключване на счетоводната година на „Търговски център – Кранево” ЕАД

ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Решение 496 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за даване предварително съгласие за изменение на ПУП-ПР  за части от имоти ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта на град Балчик

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 496: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и  т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ; чл. 62 ал. 2 и ал. 7 от ЗУТ и във връзка със становище вх. № 93-94-2/10.12.2013 г. от арх. Емилия Георгиева – Директор дирекция УТСИ, Община Балчик, Общински съвет – Балчик дава предварително съгласие да се измени ПУП – ПР за части от ПИ № 02508.72.89 и ПИ № 02508.59.153 по кадастралната карта гр. Балчик – общинска собственост, с цел обособяване на урегулиран поземлен имот за озеленяване и паркиране.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

13 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 4 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Решение 497 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По десета точка от дневния ред: Приемане на решение на Общински съвет Балчик  за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект по „Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013″ мярка „Основно услуги за населението и икономиката в селските райони” и подписан Договор №08/321/00719 от 23.10.2009 г. с ДФ „Земеделие” за проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 497: 1. Дава съгласие да се финансира проект „Изграждане на канализация и рехабилитация на водопровод и пътна настилка на ул.”Черно море”, с. Кранево и рехабилитация на водоснабдителна, канализационна мрежа и пътна настилка на ул.”Дунав”, с. Кранево”,изпълнен по договор за безвъзмездна финансова помощ № 08/321/00719 със средства на общинския бюджет в размер на 23 468,75 лв. (двадесет и три хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 75 стотинки) лв., представляващи неодобрените разходи както следва:

1.1. Несъответствие на вида на вложените материали съгласно извършена проверка на място в размер на  784,08 лв., полагане бетон В10 – неармиран в основи, стени, колони, шахти.

1.2. Изпълнени по-малко количества съгласно извършена проверка на място  „Доставка и монтаж на кръгли полиетиленови  двуслойни  гофрирани тръби. В размер на 2 863,85 лв.

1.3  Несъответствие на вида на вложените материали съгласно извършена проверка    на място в размер на  1 568,16 лв., полагане бетон В10 – неармиран в основи, стени, колони, шахти.

1.4.  Изпълнени по-малки количества съгласно извършена проверка на място за дейност”Превоз бетон” – 77,37 лв.

1.5.  Изпълнени по-малки количества съгласно извършена проверка на място за дейност “ Бетонови бордюри “ – 6 124,00 лв.

1.6.     Несъответствие  на вида  на вложените  материали  съгласно  извършената  проверка на място  за позиция  по КСС „Бетонови бордюри 15/25/50 „ – 12 051,29 лв.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за издаване Запис на заповед от община Балчик, в полза на МРР, обезпечаваща авансово плащане по Договор BG161РО001/3.1-03/2010/005 от 19.07.2012 г. за проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 498: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини, НПО и конкретни бенефициенти, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

1. В изпълнение на чл. 4, т. 4.1 и т. 4.2 от Договор № ВG161РО001/3.1-03/2010/005 от
19.07.2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между
Община Балчик и МРР за Проект “Подобряване на туристическите атракции и
свързаните с тях инфраструктури на територията на Община Балчик”, и на основание
на Решение № 592 от 06.08.2010 г. на Министерски съвет за увеличаване на размера на
авансовите плащания по изпълнението на проекти и дейности по ОП „Регионално
развитие”, упълномощава кмета на Община Балчик да подпише Запис на заповед по
образец от Управляващия орган без протест и без разноски, без никакви възражения и
без такси и удръжки от какъвто и да било характер, платима на предявяване в полза на
МРР, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна
дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, в размер на 1502757,11 лева (един милион петстотин и две хиляди седемстотин петдесет и седем лева и единадесет
стотинки) – представляваща 35 % от размера на безвъзмездната финансова помощ по проекта за срок до 19.09.2014 г. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ);

2. Възлагам на Кмета на Община Балчик или упълномощено от него лице да подготви необходимите документи, във връзка с получаване на авансово плащане по Договор № BG0161РO001/3.1 -03/2010/005 от 19.07.2012 г.

3. Възлагам на Кмета на Община Балчик всички последващи юридически и фактически действия във връзка с изпълнението на гореизложеното.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад.карта на с. Кранево) и УПИ  І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад.карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 499: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 63-05-1/25.07.2013 г. от Тихомир Стефков Тодоров – представляващ “Топ Тауър” ЕООД, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се измени ПУП за УПИ ІІ-172 (ПИ 39459.503.202 по кад. карта на с. Кранево) и УПИ І-за озеленяване (ПИ 39459.503.226 по кад. карта на с. Кранево) в кв. 49 по ПУП на с. Кранево, одобрен със Заповед № 1621/04.12.2008 г. на Кмета на Община Балчик, като двата имота се обединят.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

13 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 5 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване разходите за 2014 година за дейностите „Чистота”, съгласно приложена План-сметка за разходите по чл. 66, ал.І от ЗМДТ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 500: На основание чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, Общински съвет – Балчик:

1. Одобрява разходите за 2014 г. за всяка от дейностите „Чистота”, съгласно приложена План – сметка за разходите по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, в размер на 3677843,00лв. на база преходен остатък от такса за битови отпадъци от 2013 г. в размер на 390261,00лв., приходи от такса за битови отпадъци на база 2013 г. в размер на 3119048,00лв. и преходен остатък от такса за битови отпадъци за 2015 г. в размер на -558795,00 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за даване съгласие за допускане изменение на ПУП-ПРЗ на Стопански двор град Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв. 106 (ПИ 02508.55.197 по кад. Карта на гр. Балчик) и УПИ ІІ-202, кв. 1 (ПИ 02508.55.161 по кад. Карта на гр. Балчик) и ПИ № 02508.55.233 – път с отпаднало предназначение.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 501: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 39-18-5/05.12.2013 г. от ЗП Атанас Жечев Георгиев и ЕТ “Мария Милева Пенева – МВГ”, Общински съвет – Балчик дава съгласието си и допуска да се измени ПУП – ПРЗ на Стопански двор гр. Балчик, в частта касаеща УПИ Х-197, кв.106 (ПИ 02508.55.197 по кад. карта на гр. Балчик) и УПИ ІІ-202, кв.1 (ПИ 02508.55.161 по кад. карта на гр. Балчик) – собственост на Атанас Жечев и ПИ № 02508.55.233 – път с отпаднало предназначение, собственост на Община Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 – не гласува

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на гр. Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на ПИ 02508.77.78 по кад. Карта на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 502: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 134, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и във връзка със заявление вх. № 94А-1092-1/01.11.2013 г. от Атанас Василев Гебрев и Мадлен Георгиева Димитрова – Гебрева, Общински съвет – Балчик дава съгласието си да се измени ПУП – ПРЗ за УПИ V-79, кв. 155 (ПИ 02508.77.78 по кад. карта на гр. Балчик) и неприложена улична регулация от ОК 1102 до ОК 1268 по имотни граници на  ПИ 02508.77.78 по кад. карта на гр. Балчик.

2. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите действия по изпълнение на решението.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 503: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 8 и чл. 11, ал. З предложение трето от ЗНА, Общински съвет – Балчик

РЕШИ:

Приема Изменения и допълнения в действащата Наредба за определяне
размера на местните данъци на територията на Община Балчик във връзка с промените в ЗМДТ относно данъци изм. и доп. в ДВ бр.101 от 22 ноември 2013г.

§ 1 В чл. 7, ал. 4 се изменя така:

Чл. 7 ал. (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до
1680 лв. включително.

§2 В чл. 45 ал. 1 се изменя така:

Чл. 45 ал. (1) За пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва с мо­щ­ност на дви­га­те­ля до 74 кw вклю­чи­тел­но, сна­б­де­ни с дей­с­т­ва­щи ка­та­ли­за­тор­ни ус­т­рой­с­т­ва и не­съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на еко­ло­ги­ч­ни­те ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″, „Ев­ро 5″, „Ев­ро 6″ и „ЕЕV”, оп­ре­де­ле­ни­ят по чл. 55 да­нък за съ­о­т­ве­т­на­та го­ди­на се за­п­ла­ща с на­ма­ле­ние 40 на сто. За пре­во­з­ни­те сре­д­с­т­ва с мо­щ­ност на дви­га­те­ля до 74 кw вклю­чи­тел­но и съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на еко­ло­ги­ч­ни ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″ да­нъ­кът се за­п­ла­ща с 50 на сто на­ма­ле­ние, а за съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи­те на „Ев­ро 5″, „Ев­ро 6″ – с 60 на сто на­ма­ле­ние, от оп­ре­де­ле­ния по чл. 55, ал. 1 и 3 да­нък.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

§3 В чл. 45 ал. 2 се изменя така:

Чл. 45 ал. (2) За ав­то­бу­си­те, то­вар­ни­те ав­то­мо­би­ли, вле­ка­чи­те за ре­мар­ке и се­д­ло­ви­те вле­ка­чи с дви­га­те­ли, съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи на еко­ло­ги­ч­ни ка­те­го­рии „Ев­ро 3″, „Ев­ро 4″, да­нъ­кът се за­п­ла­ща с 40 на сто на­ма­ле­ние, а за съ­о­т­ве­т­с­т­ва­щи­те на „Ев­ро 5″, „Ев­ро 6″ и „ЕЕV”- с 50 на сто на­ма­ле­ние, от оп­ре­де­ле­ния по чл. 55, ал. 5,  6,  7 и 13 да­нък.

§4 В чл. 45 се създава нова ал. 4

Чл. 45 ал. (4) Екологичните категории „Евро 3″, „Евро 4″, „Евро 5″, „Евро
6″ и „ЕЕV” се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно
съответствието на превозното средство с определената от производителя
екологична категория.

&5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването и в местния печат.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на социални придобивки за бюджетната 2014 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 504: На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Балчик:

1. Утвърждава средства за работно облекло за календарната /бюджетната/ 2014г., изплащани като парични възнаграждения /без персонала на държавна издръжка, зает в сферата на образованието, вкл. и тия на делегиран бюджет/, както следва:

а) Съгласно чл. 40 от Закона за държавния служител и чл.28, ал.1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители

– За ръководни длъжности – в размер на 300 лв.

– За експертни длъжности – в размер на 300 лв.

б) На персонала, зает по трудово правоотношение – в размер на 300 лв.

2. Одобрява, на основание чл. ЗЗ от ПМС №1/09.01.2013г., през 2014 г., за сметка на собствените местни приходи да се поемат разходите за погребения на ветерани от войните, социално слаби, самотни граждани /без близки/, безпризорни граждани, регистрирани в Дирекция „Социално подпомагане” или граждани с доказан от съответната комисия социален статус под праговете за бедност и са без никакви доходи. Разходите да се възстановяват до утвърдените размери в действащата Наредба за местни такси и услуги на Община Балчик.

3. Утвърждава закупуването на карти за вътрешноградски транспорт и в района на вилна зона до спирка „Орехите” за периода от месец януари до месец декември /включително/ на всички пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50 % с постоянен адрес на територията на община Балчик,  със 70% /седемдесет процентно/ намаление на цената.

4. Определя следния ред за ползване на предоставените права:

– Желаещите подават молба до Кмета на общината

– Кмета на общината, със своя заповед, назначава комисия за разглеждане на постъпилите молби и определя задълженията на нейните членове по осъществяване на целия процес за реализацията на услугата.

5. Утвърждава закупуването на карти през 2014г. за междуградски транспорт от всяко населено място на общината до гр.Балчик и обратно, за ползване от пенсионери и социално слаби жители, както следва: за кметство Оброчище – 3 броя карти, за всички останали кметства и кметски наместничества – по 1 карта.

6. Задължава Кмета на Общината да предприеме необходимите последващи действия за изпълнение на решението на Общински съвет.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за одобряване пазарна оценка на Ѕ  ид.част от поземлен имот с идентификатор № 53120.504.220 по кадастралната карта на с. Оброчище, в.з. „Изгрев”

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 505: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 94К-823-1/04.12.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 7 560.00 лв. (седем хиляди петстотин и шестдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него вилна сграда, представляващ Ѕ ид.  част от поземлен имот с идентификатор № 53120.504.220 по кадастралната карта на с. Оброчище ( Ѕ ид. част от  УПИ ХІІІ, кв. 31 по ПУП на в.з. “Изгрев”), с площ от 252 м2 (двеста петдесет и два квадратни метра), актуван с АОС № 3205/05.02.2008 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане финансови средства на Александър Атанасов Танев от град Балчик.

Вносител: Красимир Кунев – председател на ПКОКМД

РЕШЕНИЕ 506: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с молба с вх. № 535 от 4.12.2013 г., общински съвет – Балчик дава своето съгласие да бъде отпусната финансова помощ в размер на 1000.00 лева на лицето Александър Атанасов Танев от град Балчик, за покриване на част от пътни разходи за участие на синът му Александър Танев в два международни конкурса, състояли се в град Яш, Румъния и град Берлин, Германия.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Решение 507 Протокол 34 от 19.12.2013 г.

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за разглеждане Доклад от д-р Иво Войчев – Управител на „МБАЛ – Балчик” ЕООД.

Вносител: Росица Пенева – председател на ПКБФЕЕ

РЕШЕНИЕ 507: 1. ОбС – Балчик  дава съгласие „МБАЛ -БАЛЧИК” ЕООД  да  сключи договор за  банков кредит с банкова финансова институция за сумата  262 215.40 лева, която сума е необходима за финализиране изпълнението на проект „Повишаване  конкурентноспособността на „МБАЛ -БАЛЧИК” ЕООД  чрез въвеждане и  сертифициране на СУК, съгласно международен стандарт БДС ЕN ISO 9001 и въвеждане на СRМ система” по процедура за предоставяне на безвъзмездна  финансова помощ  BG 161РО003 -2.1. 12 „Покриване на  международно признати стандарти и въвеждане на  системи за управления в предприятията”.

2. ОбС – Балчик дава съгласие управляващия и представляващия търговското дружество г-н Иво Войчев да извьрши всички необходими правни и фактически действия  по отношение усвояване на  паричната сума от 262 215.40 лева осигурена чрез банков кредит, да проведе  всички необходими разговори с представители на  съответните банкови институции, да предприеме действия по избор на банка – кредитор съобразявайки се с най-изгодните за търговското дружество условия по кредита и въобще да извьрши онези действия свързани с оптимално управление на дружеството.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и първа точка от дневния ред: Актуализация на бюджета за целеви капиталови разходи на Община Балчик за  2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 508: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12, ал. 1 от ЗОБ; Общински съвет Балчик утвърждава актуализиран разчет за целевите капиталови разходи, съгласно приложения №: 1 по обекти, дейности и източници за финансиране, в т.ч.

–         целева субсидия за капиталови разходи  общо 448 600 лв, от тях :

за обект: Основен ремонт ЦДГ Стражица                                             97 300  лв.

за обект: Основен ремонт четвъртокласна пътна мрежа                    249 400  лв.

за обект: Изграждане на сп.площадка ОУ”Кирил и Методий”            101 900  лв.

Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 16 общински съветници

16 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор ЛУЧИЯНОВ

Председател на ОбС Балчик

 

 

 

 

Коментарите са затворени.