Кражба в с. Змеево и с. Гурково

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

От­к­ри­ти са кра­д­ци­те на бор­ма­ши­на и пе­рал­ня в с. Зме­е­во, ка­к­то и кра­д­ци­те на чу­ж­де­с­т­ран­на ва­лу­та, ос­та­ве­на без на­д­зор в не­у­по­т­ре­бя­ва­на пе­ч­ка от бо­гат зе­ме­дел­с­ки про­из­во­ди­тел от с. Гур­ко­во. Ако не бя­ха ху­к­на­ли да об­ме­нят на чер­но ва­лу­та­та и да я хар­чат, щя­ха да ос­та­нат за дъл­го вре­ме не­от­к­ри­ти.

 

Коментарите са затворени.