Арест

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

След про­ве­де­ни опе­ра­ти­в­но из­дир­ва­тел­ни ме­ро­п­ри­я­тия от слу­жи­те­ли на Кри­ми­нал­на по­ли­ция при РУП Бал­чик е за­дър­жан кри­ми­нал­но про­я­ве­ния и осъ­ж­дан П.К. (20 г.) от град Бал­чик. В хо­да на ра­бо­та е ус­та­но­ве­но, че съ­щия е съ­п­ри­ча­с­тен към мно­же­с­т­во кра­ж­би из­вър­ше­ни през 2012 г. и 2013 г. на те­ри­то­ри­я­та на с. Бо­бо­вец, с. Бря­с­то­во и с. Кар­ву­на, обл. До­б­рич. Част от ве­щи­те обект на кра­ж­ба са ус­та­но­ве­ни и из­зе­ти по на­д­ле­ж­ния ред. Ра­бо­та­та по изя­с­ня­ва­не­то и до­ку­мен­ти­ра­не­то на ця­ла­та пре­с­тъ­п­на дей­ност на за­дър­жа­ния про­дъл­жа­ва.

 

Коментарите са затворени.