Мнимият доктор

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 10 де­кем­в­ри, око­ло 10:30 ча­са в РУП Бал­чик се тъ­жи 85 – го­ди­шен жи­тел на с. Зме­е­во, обл. До­б­рич. По дан­ни на тъ­жи­те­ля, око­ло 19:00 ча­са на 9 де­кем­в­ри, на до­ма­ш­ния му те­ле­фон е по­з­въ­нил мъж, пре­д­с­та­вящ се за до­к­тор. Чрез въ­ве­ж­да­не в за­б­лу­ж­де­ние, че вну­ч­ка­та на мъ­жа е по­с­т­ра­да­ла и е със счу­пен крак, мни­мия до­к­тор по­и­с­к­ва су­ма­та от 11 000 ле­ва за спе­ш­на опе­ра­ция. Мал­ко по-къ­с­но в цен­тъ­ра на с. Зме­е­во, по­с­т­ра­да­лия пре­да­ва су­ма­та от 5 000 ле­ва на не­по­з­нат мъж. По слу­чая се ра­бо­ти в ус­ло­ви­я­та на до­съ­де­б­но про­из­во­д­с­т­во по опи­са на РУП Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.