Граждански иск

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, обя­ви за ре­ша­ва­не гра­ж­дан­с­ко де­ло, об­ра­зу­ва­но по иск на „Бал­чик Пла­за” ООД гр. Вар­на сре­щу дър­жа­ва­та чрез Ми­ни­с­тъ­ра на фи­нан­си­те.

Ище­цът пре­тен­ди­ра да му бъ­дат вър­на­ти об­що 246 999,96 лв., за ко­и­то твър­ди, че е пла­тил по сдел­ка за имот, чий­то до­го­вор за по­ку­п­ко-про­да­ж­ба е обя­вен за ни­що­жен. Фир­ма­та по­со­ч­ва, че е уча­с­т­ва­ла и спе­че­ли­ла търг за про­да­ж­ба на дър­жа­вен не­д­ви­жим имот с площ 10 636 кв. м. в гр. Бал­чик. За то­ва би­ла из­да­де­на за­по­вед на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел на Об­ласт До­б­рич от 25.05.2009 г. В из­пъл­не­ние на съ­ща­та на 03.07.2009 г. бил склю­чен до­го­вор за по­ку­п­ко-про­да­ж­ба­та на имо­та.

Съ­дът сче­те де­ло­то за изя­с­не­но и да­де ход на ад­во­ка­т­с­ки­те пре­ни­я.

Ад­во­ка­тът на „Бал­чик Пла­за” ООД по­мо­ли да бъ­де ува­жен ис­кът ка­то до­ка­зан. Ище­цът по­со­чи, че пла­ща­ни­я­та не се ос­пор­ват от от­ве­т­ни­ка. Ис­кът се ос­но­ва­ва на вле­з­ли в си­ла съ­де­б­ни ак­то­ве, с ко­и­то сдел­ка­та е обе­з­си­ле­на, ве­д­но със склю­че­ния по нея до­го­вор за по­ку­п­ко-про­да­ж­ба на имо­та. Пла­те­на­та на дър­жа­ва­та су­ма се явя­ва­ла по­лу­че­на от нея на от­па­д­на­ло ос­но­ва­ние и тя ня­ма­ла пра­во да я за­дър­жа. Дру­же­с­т­во­то пре­тен­ди­ра съ­що за за­кон­на­та ли­х­ва от да­та­та на пре­дя­вя­ва­не на ис­ка до окон­ча­тел­но­то из­п­ла­ща­не на су­ма­та.

Пре­д­с­та­ви­те­лят на дър­жа­ва­та за­я­ви, че счи­та ис­ка за не­о­с­но­ва­те­лен и по­мо­ли за въз­мо­ж­ност да пре­д­с­та­ви пи­с­ме­ни бе­ле­ж­ки по ста­но­ви­ще­то си. В пре­д­хо­д­но за­се­да­ние по де­ло­то той по­со­ч­ва, че в съ­де­б­но­то ре­ше­ние на Ок­ръ­жен съд от 20.10.2011 год. ня­ма осъ­ди­те­лен ди­с­по­зи­тив ка­к­во тря­б­ва да пла­ти дър­жа­ва­та, т.е. да­ли да вър­не ком­пен­са­тор­ни­те бо­но­ве или да за­п­ла­ти су­ма­та. Ос­пор­ват се съ­що по­со­че­ни­те от ище­ца сро­ко­ве­те за за­ба­ва на пла­ща­не. Об­ръ­ща се  вни­ма­ние, че спо­ред За­ко­на за за­дъл­же­ни­я­та и до­го­во­ри­те, кой­то е по­лу­чил не­що без ос­но­ва­ние, е длъ­жен да го вър­не и тря­б­ва да се ус­та­но­ви, ка­к­во сле­д­ва да вър­не дър­жа­ва­та – ком­пен­са­тор­ни за­пи­си, ко­и­то ве­че са за­ли­че­ни или су­ма­та.

 

Коментарите са затворени.