Издирва се !

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

ОД на МВР До­б­рич из­дир­ва 31 – го­ди­шен мъж от град До­б­рич.

По мол­ба на бли­з­ки­те, по­ли­ци­я­та из­дир­ва Ни­ко­лай Ге­ор­ги­ев Пе­т­ров от град До­б­рич.

Пе­т­ров е на ви­ди­ма въз­раст 25-30 го­ди­ни, ръст 180 см., очи пъ­с­т­ри, къ­са ке­с­те­ня­ва ко­са, с ви­дим /чер­вен/ бе­лег на дя­с­на­та ли­це­ва част. В де­ня на из­че­з­ва­не­то си, той е бил об­ле­чен в си­во-чер­но яке, дън­ки и ма­ра­тон­ки.

Хо­ра­та, ко­и­то имат ин­фор­ма­ция за Пе­т­ров, мо­гат да по­мо­г­нат за из­дир­ва­не­то му, ка­то по­з­въ­нят на тел. 112, или в най -бли­з­ко­то по­ли­цей­с­ко уп­ра­в­ле­ние.

 

Коментарите са затворени.