Подсъдими не се явиха в съда

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

По­ра­ди не­я­вя­ва­не на по­д­съ­ди­ми­те, РС-До­б­рич не да­де ход на на­ка­за­тел­но­то де­ло сре­щу 25-го­ди­ш­ния В. М. К. и 20-го­ди­ш­ния В. Кр. П. от гр. Вар­на. Те са за кра­ж­ба на 223 ку­тии с раз­ли­ч­ни мар­ки ци­га­ри, 5 броя ку­тии с пу­ри, ме­тал­на ку­тия с пу­ри, пъл­на с хар­тий­ки за ци­га­ри, 8 броя ва­у­че­ри към „Гло­бул” и „МТел” и др.  на об­ща стой­ност 1671,70 лв.  Пре­с­тъ­п­ле­ни­е­то е не­ма­ло­ва­жен слу­чай.

На 18.12.2012 г. по­д­съ­ди­ми­те при­вър­ши­ли ра­бо­та към 16,30 ч. За­е­д­но с ко­ле­ги­те си се при­б­ра­ли и към 20 ч. си ле­г­на­ли по ста­и­те. Око­ло 1 час след то­ва В. К. съ­бу­дил дру­гия по­д­съ­дим и му пре­д­ло­жил да обе­рат ма­га­зин за хра­ни­тел­ни сто­ки в бли­зост до стро­и­тел­ния обект, в кой­то се хра­не­ли през де­ня. В. К. ка­зал, че го е ог­ле­дал и ус­та­но­вил, че ня­ма по­с­та­ве­ни ви­де­о­ка­ме­ри и е ле­сен за про­ни­к­ва­не.

Два­ма­та взе­ли пра­зен сак и мал­ка те­с­ла с дър­ве­на дръ­ж­ка от дво­ра на къ­ща­та, къ­де­то жи­ве­е­ли. Оти­ш­ли пеш до тър­го­в­с­кия обект. Вхо­д­на­та вра­та би­ла за­к­лю­че­на, но до нея има­ло плъ­з­га­ща се ос­тъ­к­ле­на вра­та. Тя не би­ла за­т­во­ре­на плъ­т­но и за­бе­ля­за­ли про­лу­ка от ня­кол­ко сан­ти­ме­т­ра. В. П. я хва­нал и я дръ­п­нал сил­но на­дя­с­но. Вра­та­та се от­во­ри­ла и те вле­з­ли в ма­га­зи­на. В. П. ми­нал зад ка­са­та и от пло­та взел на­й­ло­но­ви тор­би­ч­ки, ко­и­то на­пъл­нил с на­ре­де­ни­те по ра­ф­то­ве­те раз­ли­ч­ни мар­ки ци­га­ри. В. К. по­с­та­вил в са­ка хра­ни­тел­ни про­ду­к­ти и ал­ко­хол­ни на­пи­т­ки. Той на­ме­рил и мо­не­ти­те в пла­с­т­ма­со­ви ча­ши.

На дру­гия ден вре­ме­то по­д­съ­ди­ми­те се при­б­ра­ли във Вар­на. След ня­кол­ко дни те сре­щ­на­ли по­з­нат на В. П. и го по­мо­ли­ли, да им по­мо­г­не с ав­то­мо­бил да при­бе­рат ба­га­жа си от Бал­чик. Та­ка пре­не­с­ли и от­к­ра­д­на­ти­те сто­ки. Част от тях те про­да­ли, ал­ко­хо­ла из­пи­ли, а кол­ба­си­те би­ли изя­де­ни.

Делото е отложено за 31.01.2014 г.

 

Коментарите са затворени.