Закрит офис в Съдебна палата – Балчик

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ра­йо­нен съд – Бал­чик, на­по­м­ня на гра­ж­да­ни­те, че от 01.12.2013 г. в сгра­да­та на Съ­де­б­на  па­ла­та – Бал­чик, не ра­бо­ти офис на „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­лу­ж­ва­не“ АД и за вна­ся­не на дър­жа­в­ни та­к­си. По­т­ре­би­те­ли­те на съ­де­б­ни ус­лу­ги мо­гат да по­л­з­ват за та­зи цел по­с­тер­ми­на­ли­те в съ­да или бан­ко­ви офи­си.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик об­ръ­ща вни­ма­ние, че по­су­с­т­рой­с­т­ва мо­гат да се по­л­з­ват в де­ло­во­д­с­т­во­то – ре­ги­с­т­ра­ту­ра на съ­да и във фронт-офи­са. Чрез тях се пра­вят пла­ща­ния с де­би­т­ни и кре­ди­т­ни кар­ти. Пре­ве­ж­дат се су­ми по дър­жа­в­ни та­к­си по Та­ри­фа №1 към За­ко­на за дър­жа­в­ни­те та­к­си, съ­би­ра­ни от съ­ди­ли­ща­та, про­ку­ра­ту­ра­та, сле­д­с­т­ве­ни­те слу­ж­би и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то и по Та­ри­фа за дър­жа­в­ни­те та­к­си, ко­и­то се съ­би­рат от съ­ди­ли­ща­та по Гра­ж­дан­с­ко-про­це­су­ал­ния ко­декс с в по­л­за на Ра­йо­нен съд – Бал­чик.

Ра­йо­нен съд – Бал­чик уве­до­мя­ва, че  при­чи­на за въз­ни­к­на­ло­то не­у­до­б­с­т­во е пре­к­ра­те­ни­ят до­го­вор за на­ем на по­ме­ще­ние за офис на „Ин­фор­ма­ци­он­но об­с­лу­ж­ва­не“ АД в сгра­да­та, по­л­з­ва­на  ка­то Съ­де­б­на па­ла­та. Со­б­с­т­ве­ни­кът й уве­до­ми съ­да за то­ва с пи­с­мо от 26.11.2013 г.

 

Коментарите са затворени.