Обучение за съдиите

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Обу­че­ние на съ­ди­и­те от съ­де­б­ния ра­йон на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич и на Ок­ръ­жен съд – Си­ли­с­т­ра се про­ве­де на 28 и 29.11.2013 г. На не­го бя­ха раз­г­ле­да­ни три те­ми – „Ро­ля­та на на­ци­о­нал­ния съ­дия в Ев­ро­пей­с­кия съ­юз”, „Пре­ю­ди­ци­ал­но­то за­пи­т­ва­не” и „Про­б­ле­ми в съ­де­б­но­то из­пъл­не­ние”. Ле­к­тор по пър­ви­те две те­ми бе съ­дия Да­ри­на Ко­с­то­ва от Ок­ръ­жен съд – Бур­гас. Тре­та­та те­ма ще пре­д­с­та­ви Ири­на Ке­ре­зи­е­ва – Ча­с­тен съ­де­бен из­пъл­ни­тел в Со­фия.

Уча­с­тие в се­ми­на­ра бя­ха за­я­ви­ли 73 съ­дии от ок­ръ­ж­ни­те и ра­йон­ни­те съ­ди­ли­ща в два­та съ­де­б­ни ок­ръ­га. С обу­че­ни­е­то се це­ле­ше съ­ди­и­те да об­съ­дят ак­ту­ал­ни­те пра­к­ти­ки в те­зи об­ла­с­ти. То бе фи­нан­си­ра­но от На­ци­о­нал­ния ин­с­ти­тут по пра­во­съ­дие. Фо­ру­мът се про­ве­де в рам­ки­те на дъл­го­го­ди­ш­но­то пар­т­ньор­с­т­во ме­ж­ду Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, и Ок­ръ­жен съд – Си­ли­с­т­ра.

До­ма­кин на обу­че­ни­е­то през из­ми­на­ла­та есен бе „Lighthouse Golf & Spa Resort” – гр. Бал­чик.

 

Коментарите са затворени.