Новите съдебни заседатели на Окръжен съд – Добрич

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Четиридесет и пет от избраните  за новия ман-дат общо петдесет съ-дебни заседатели днес положиха клетва пред Общото събрание на съдиите на Окръжен  съд  Добрич.

Председателят на съ-да Енчо Енчев привет-ства новите съдебни за-седатели, а съдебният администратор Нико-линка Колева и админи-стративният секретар Тошка Иванова ги за-познаха с най-важните изисквания към тях.

С абсолютно мнозин-ство съдебните заседа-тели избраха състава на Съвета на съдебните заседатели, а именно :

-Илияна Тодорова,

-Любомир Лефтеров,

-Димитър Стефанов,

-Славка Тодорова,

-Красимир Масурски.

По предложение на Кр. Масурски за Пред-седател на Съвета на съдебните заседатели единодушно от члено-вете на съвета бе избра-на Илияна Божидарова Тодорова.

 

Коментарите са затворени.