Заповед за арест

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, до­пу­с­на из­пъл­не­ние на Ев­ро­пей­с­ка за­по­вед за арест и пре­да­ва­не на бъл­гар­с­кия гра­ж­да­нин Та­мер Та­лят на бел­гий­с­ки­те съ­де­б­ни вла­с­ти. То ще  бъ­де осъ­ще­с­т­ве­но по ис­ка­не на съ­дия-сле­до­ва­тел от Пър­во­ин­с­тан­ци­он­ния съд в Ан­т­вер­пен – Крал­с­т­во Бел­гия. 33-го­ди­ш­ни­ят до­б­ри­ч­лия ще бъ­де раз­с­ле­д­ван по на­ка­за­тел­но про­из­во­д­с­т­во за уча­с­тие в пре­с­тъ­п­на гру­па, за­ни­ма­ва­ща се с не­за­ко­нен тра­фик на на­р­ко­ти­ци и пси­хо­т­ро­п­ни ве­ще­с­т­ва.

Съ­дът раз­по­ре­ди до фа­к­ти­че­с­ко­то му пре­да­ва­не Та­лят да ос­та­не с мяр­ка за не­от­к­ло­не­ние за­дър­жа­не под стра­жа.

За ре­ше­ни­е­то на съ­да ще бъ­дат уве­до­ме­ни бел­гий­с­ки­те съ­де­б­ни вла­с­ти, Вър­хо­в­на ка­са­ци­он­на про­ку­ра­ту­ра и Ми­ни­с­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че на 18.11.2013 г. Та­лят да­де съ­г­ла­сие до­б­ро­вол­но да бъ­де пре­да­ден на раз­с­ле­д­ва­щия ор­ган в Крал­с­т­во Бел­гия.

За­щи­т­ни­кът на Та­лят за­я­ви, че не се про­ти­во­по­с­та­вя на ис­ка­не­то за пре­да­ва­не на по­д­за­щи­т­ния му на бел­гий­с­ко­то раз­с­ле­д­ва­не. Ад­во­ка­тът обър­на вни­ма­ние на до­б­ро­вол­но да­де­но­то съ­г­ла­сие.

Пре­с­цен­тъ­рът при­по­м­ня, че Та­лят твър­ди, че е бил та­зи го­ди­на в Гер­ма­ния, Хо­лан­дия и Бел­гия, за да си тър­си ра­бо­та ка­то от­ри­ча да има и уча­с­тие в ор­га­ни­за­ция за тра­фик на на­р­ко­ти­ци.

Ак­тът на Ок­ръ­жен съд – До­б­рич, е окон­ча­те­лен.

 

Коментарите са затворени.