Иззета пиротехника

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На 11 януари, при про-веждане на специализи-рана полицейска опера-ция е извършена провер-ка на търговски обект на територията на град Балчик. В хода на про-верката са установени значително количество пиротехнически изде-лия, различни по кате-гория и вид. В хода на проверката е установе-но, че собственика на обекта на притежава разрешение за търговия с пиротехнически изде-лия. Образувано е досъ-дебно производство по описа на РУП Балчик.

 

Коментарите са затворени.