Публичен търг с тайно наддаване за вилни имоти в “Бели скали”

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 44 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик, изм. и доп. с Решение 748 по Протокол № 59 от 17.02.2011 г.; Решения № № 374, 373, 371, 372 и 375 от 24.09.2009 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед №10/06.01..2014 г. на Кмета на Община Балчик.

ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

1. Незастроен, вилен УПИ № ІV, кв. 3, по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.367 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 1035 м2, при начална цена 36 432.00 лв. (тридесет и шест хиляди четиристотин тридесет и два лева).

2. Незастроен, вилен УПИ № V, кв. 3, по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.368 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 679 м2, при начална цена  23 900.80 лв. (двадесет и три хиляди и деветстотин лева и 80 ст.).

3. Незастроен, вилен УПИ № VІ, кв. 3, по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.370 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 645 м2, при начална цена  22 704.00 лв. (двадесет и две хиляди седемстотин и четири лева).

4. Незастроен, вилен УПИ № VІІ, кв. 3, по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.369 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 703 м2, при начална цена 24 745.60 лв. (двадесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и 60 ст.).

5. Незастроен, вилен УПИ № ІХ, кв. 3, по ПУП на в.з.”Бели скали”, гр. Балчик, представляващ ПИ № 02508.51.374 по кадастралната карта на гр. Балчик, в.з.”Бели скали”, с площ от 621 м2, при начална цена 21 859.20 лв. (двадесет и една хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 20 ст.).

Търгът ще се проведе на 24.01.2014 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл. “21 септември”  № 6. Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 13.01.2014 г. до 22.01.2014 г. на касата на ОбА – Балчик.Депозитът за участие в търга се внася на касата на Община Балчик или по посочена в тръжните книжа банкова сметка, в срок до 23.01.2014  г.Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи се подава в срок до 16.00 ч. на  23.01.2014 г. в Информационния център на Община Балчик.

                       За справки : тел. 7-10-41 Караиванова, Петкова

Коментарите са затворени.