Издаване на карти с намаление за вътрешноградския транспорт на пенсионери

Jan 15th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

Община Балчик уведомява, че от 16.01.2014г. се приемат молби за закупуване  на абонаментни карти с намаление за вътрешноградския транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” по ред определен със Заповед №51/13.01. 2014г. на кмета на общината.

1. Молби по образец могат да подават пенсионери и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% , с постоянен адрес на територията на община Балчик.

1.1. Формуляри могат да се получат от  деловодството на Община Балчик и от клубовете на пенсионера на територията на гр.Балчик.

1.2. Пенсионерите на възраст до 67 години и инвалидите подават молба лично, в деловодството на Община Балчик, с представяне на документ за самоличност и приложени:

– копие от разпореждане за отпускане на пенсия

– копие от решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност;

1.3. Пенсионерите на възраст над 67 години подават молба лично, като представят документ за самоличност.

1.4.  Служител от отдел “ГРАО” /деловодство/ сверява  данните от документа за самоличност с попълнените  в молбата  и удостоверява това с подпис.

1.4. Завеждат се само коректно попълнени молби на пенсионери и инвалиди с постоянен адрес на територията на Община Балчик.

2. Сроковете за подаване на молби за закупуване на абонаментни карти с намаление за вътрешноградски транспорт и/или в района на вилна зона до спирка “Орехите” са както следва:

*         за месец II, III ‘ 2014г.               –          от 16 до 23 януари 2014г.

*         за месец IV, V, VI ‘ 2014г.         –          от 26 февруари до 12 март 2014г.

*         за месец VII, VIII, IX ‘ 2014 г.   –          от 02 до 11 юни 2014г.

*         за месец X, XI, XII ‘ 2014 г.       –          от 01 до 11 септември 2014г.

2.1. Не се разглеждат молби, подадени след посочения краен срок за съответния период и/или без приложени копия на документи /разпореждане за отпускане на пенсия – за пенсионери на възраст до 67г. или решение на ТЕЛК за освидетелстване на трайно намалена работоспособност – за инвалиди/.

3.Комисия, назначена от кмета на общината разглежда молбите до 3 работни дни след крайния срок за подаване и изготвя протокол със списък на одобрените.

4.Утвърденият от кмета на Община Балчик списък  се предава на превозвача “Пътнически Превози” ЕООД, на който е възложено издаването на картите.

5. Сроковете за издаване на картите в офиса на превозвача са, както следва:

*         за месец II, III ‘ 2014г.               –          от 28 януари до 07 февруари 2014г.

*         за месец IV, V, VI ‘ 2014г.         –          от 18 до 31 март 2014г.

*         за месец VII, VIII, IX ‘ 2014 г.   –          от 17 до 30 юни 2014г.

*        за месец X, XI, XII ‘ 2014 г.       –          от 17 до 30 септември 2014г.

5.1.При получаването се представя документ за самоличност и се предоставя актуална снимка. Правоимащите заплащат за картата сума, предложена от превозвача “Пътнически Превози” ЕООД, след проведено на 13.01.2014г. договаряне, както следва:

– пенсионери до 67год. заплащат по 3.70 лева за карта на месец.

– пенсионери над 67год. и инвалиди с трайна нетрудоспособност над 50% заплащат по 1.70 лева за карта на месец.

6. Правоимащите могат да получат карти в сроковете по т.5 от офиса на фирма  “Пътнически превози” ЕООД на ул. “Черно море” 41 /сградата на Автогара Балчик/.

                                                                       НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ   Кмет на Община Балчик

Коментарите са затворени.