Дядо Коледа пристигна на балчишкото летище

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА

27

Пи­ло­тът, до­ка­рал Дя­до Ко­ле­да и Снежанка на бал­чи­ш­ко­то ле­ти­ще се ка­з­ва Емил Зла­тев, бивш во­е­нен пи­лот, се­га пи­лот на са­мо­ле­та на Ал­бе­на-че­ти­ри­ме­с­тен ви­т­лов “Ци­рус”.

Дя­до Ко­ле­да си бе­ше ори­ги­нал­ни­ят и ис­тин­с­ки /офи­цер­с­ки кан­ди­дат Кра­си­мир Пе­т­ров/.

По­да­ръ­ци бя­ха до­не­се­ни за око­ло 40 де­ца. Иде­я­та на пи­ло­та Емил Зла­тев на­ме­ри по­д­д­ръ­ж­ни­ци сред слу­же­щи­те в по­де­ле­ни­е­то на во­ен­но­то ле­ти­ще в Бал­чик и за­ра­д­ва де­ца, ро­ди­те­ли…и дя­до­в­ци, и ба­би!!!

Текст и фо­то:

Йор­дан ИВА­НОВ 

Коментарите са затворени.