ОБРЪЩЕНИЕ kъм жителите на град Балчик и община Балчик

Nov 23rd, 2010 | От | Category: ПОЛИТИКА

Ува­жа­е­ми съ­г­ра­ж­да­ни,

С то­ва об­ръ­ще­ние из­ра­зя­ва­ме дъл­бо­ко­то си ра­зо­ча­ро­ва­ние и от­в­ра­ще­ние от по­ре­д­на­та га­в­ра с гра­ж­да­ни­те на об­щи­на Бал­чик, ка­к­то и от по­ре­д­на­та про­я­ва на бе­зо­ч­ли­вост от стра­на на об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от ГЕРБ, съ­в­ре­мен­ни­те „спа­си­те­ли” на Бъл­га­рия,  от „Ра­де­те­ли­те за пра­ва и сво­бо­ди”, от „де­мо­к­ра­ти­ч­ни­те си­ли” и от „зе­ле­ни­те па­т­ри­о­ти”.


Дър­жа­ва­та – в ли­це­то на Об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел, на­п­ра­ви опит да вле­зе в сво­я­та ро­ля.
Вър­на за но­во об­съ­ж­да­не, ка­то не­за­ко­но­съ­о­б­ра­з­но ре­ше­ни­е­то на Об­щин­с­кия съ­вет,  ко­е­то съ­з­да­де пре­це­дент при из­г­ра­ж­да­не­то на ве­т­ро­е­нер­гий­ни пар­ко­ве и с ко­е­то об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци от ГЕРБ, ДПС, Зе­ле­на пар­тия и СДС ре­ши­ха да още­тят жи­те­ли­те на Бал­чик с при­хо­ди от над 1 ми­ли­он ле­ва за та­зи го­ди­на и още осем през сле­д­ва­щи­те. Ра­зум ис­ка­ха да вне­сат с на­ро­ч­на де­к­ла­ра­ция и кме­то­ве­те на на­се­ле­ни­те ме­с­та в об­щи­на Бал­чик. До­ри на­по­м­ни­ха на гру­па­та на ше­с­т­на­де­сет­те за ка­к­во са се кле­ли – във вси­ч­ки­те си дей­с­т­вия да се ръ­ко­во­дят от ин­те­ре­си­те на гра­ж­да­ни­те от об­щи­на­та и да ра­бо­тят за тя­х­но­то бла­го­ден­с­т­вие.
Ра­зу­мът на­д­де­ля, но са­мо за кра­т­ко. На по­ре­д­но­то за­се­да­ние на Об­щин­с­кия съ­вет, съ­ща­та та­зи кли­ка, без­с­к­ру­пул­но и бе­зо­т­го­вор­но от­ка­за да пре­раз­г­ле­да вър­на­то­то от об­ла­с­т­ния уп­ра­ви­тел ре­ше­ние ка­то не на­ме­ри­ха ни­що спор­но в сво­и­те мо­ти­ви и в ци­ни­ч­ни­те си тъл­ку­ва­ния на по­ня­ти­я­та “го­лям об­ще­с­т­вен ин­те­рес” и “зна­чим со­ци­а­лен ефект”. Глу­по­ст­та е дар Бо­жий, но не би­ва да се зло­у­по­т­ре­бя­ва с нея. Не би­ва да се зло­у­по­т­ря­ба­ва с до­ве­ри­е­то на хо­ра­та, с по­пу­ли­с­т­ки­те изя­в­ле­ния на ме­с­т­ни­те „по­ли­ти­ци” от ГЕРБ, чий­то по­пу­ли­зъм не е са­мо ме­с­тен, а се е пре­вър­нал в на­чин на се­бе­и­з­ка­з­ва­не от уп­ра­в­ля­ва­щи­те, от по­пу­ли­з­ма на ДПС, из­жи­вя­ва­щи се ка­то не­до­се­га­е­ми и на по­д­к­ре­пя­щи­те вся­ка глу­пост СДС и Зе­ле­ни.
Ня­ма ни­що по-стра­ш­но от ак­ти­в­на­та глу­пост. И до­ка­то глу­по­ст­та за ше­с­т­на­де­сет из­б­ран­ни­ци ще се от­ра­зи ве­ро­я­т­но в по-охо­лен на­чин  на жи­вот, глу­по­ст­та им за ос­та­на­ли­те два­де­сет и две хи­ля­ди жи­те­ли на об­щи­на­та ще се от­ра­зи в ли­п­са­та на со­ци­ал­ни и ин­ф­ра­с­т­ру­к­тур­ни при­до­би­в­ки.
Въз­му­ще­ние, ра­зо­ча­ро­ва­ние, от­в­ра­ще­ние, по­г­ну­са, пре­з­ре­ние, не­го­ду­ва­ние, про­тест, не­до­вол­с­т­во, гняв, яд, ярост – са­мо мал­ка част от то­ва, ко­е­то ние чу­в­с­т­ва­ме от по­ре­д­на­та про­я­ва на без­ха­бе­рие от стра­на на т. нар. мно­зин­с­т­во, с тъй на­ре­че­ния си „нов мо­рал”, от по­ре­д­но­то по­га­з­ва­не на нор­ма­ти­в­ни до­ку­мен­ти и от по­ре­д­но­то при­ни­зя­ва­не на чи­с­то чо­ве­ш­ки­те цен­но­с­ти в име­то на дре­б­ни и ни­з­ки  ин­те­ре­си.
“Един ци­га­нин има­ше ня­кол­ко ци­ган­че­та. Те бя­ха чер­ни, ка­то дя­во­ла и мръ­с­ни, ка­то дя­во­ла. Ве­д­нъж ци­ган­че­та­та се втур­на­ха в ед­на ло­к­ва и по­ч­на­ха да си иг­ра­ят, и да се пли­с­кат в нея, и ста­на­ха по-чер­ни от дя­во­ла, и по-мръ­с­ни от дя­во­ла. Из­ле­з­на ста­ри­ят ци­га­нин пред ка­ту­на. Ви­дя чер­ни­те и мръ­с­ни де­ца и въз­к­ли­к­на от уми­ле­ние – ле­бе­ди мои!”. Та­ка бе­ше на­пи­сал Ра­ди­ч­ков.
А вие – си­ви, зе­ле­ни, ли­ла­ви и си­ни уп­ра­в­ля­ва­щи, ста­на­х­те ли   ве­че бе­ли ле­бе­ди, ма­кар и  по – мръ­с­ни от­кол­ко­то пре­ди да се по­то­пи­те до гу­ша в не­че­с­т­но­ти­и­те. В чии очи оба­че? Чу­в­с­т­ва­та ни на не­при­я­зън, ко­и­то се­га пре­ди­з­ви­к­ва­те, ще ос­та­нат мно­го по-дъл­го в ду­ша­та на бал­чи­к­лии. Ако не мо­же­те да раз­бе­ре­те те­зи про­с­ти не­ща, про­дъл­жа­вай­те та­ка и за­на­пред. Ня­ма да по­с­ти­г­не­те ни­що дру­го, ос­вен да за­ли­чи­те и мал­ко­то ува­же­ние, ко­е­то   хо­ра­та на Бал­чик са има­ли към вас. И то­ва ще про­ли­чи след по-мал­ко от го­ди­на, ко­га­то пре­ди­з­бор­но се из­п­ра­ви­те да обя­с­ни­те за­що сте го на­п­ра­ви­ли. Ни­кой ня­ма да за­б­ра­ви за ТО­ЗИ МО­РАЛ.
А ва­шия мо­рал ще бъ­де осъ­ден  от жи­те­ли­те на Бал­чик. Ня­ма­ме съм­не­ние в то­ва, за­що­то  бал­чи­к­лии сме мъ­д­ри хо­ра.
Ос­та­ва мал­ко вре­ме и ние ня­ма да по­з­во­лим ва­ша­та не­ком­пе­тен­т­ност и бе­зо­ч­ли­вост да бъ­дат  за­б­ра­ве­ни!
За­то­ва Ние, от Об­щин­с­кия съ­вет  на БСП  при­зо­ва­ва­ме:
Бал­чи­к­лии, не­ка да не по­з­во­ля­ва­ме на ал­ч­ни­те и не­ка­дър­ни хо­ра от то­ва мно­зин­с­т­во – ГЕРБ, ДПС, СДС и Зе­ле­на пар­тия  да про­дъл­жат да вре­дят на на­шия град, на на­ша­та об­щи­на!

Общински съвет
на БСП – Балчик

Коментарите са затворени.