24 смелчаци се хвърлиха в морето за Йордановденския кръст

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ЦЪРКОВНИ

24

Здравко Димитров от Балчик извади кръста.     Фото: Марияна ВЪРБАНОВА

22-го­ди­ш­ни­ят Здра­в­ко Ди­ми­т­ров от Бал­чик из­ва­ди Бо­го­я­в­лен­с­кия кръст от мо­ре­то край Бе­лия град.

Той е съ­с­те­за­тел по хвър­ля­не на чук в ме­с­т­ния клуб по ле­ка ат­ле­ти­ка и е мно­го­к­ра­тен ре­пу­б­ли­кан­с­ки ре­кор­дьор. В мо­мен­та е сту­дент тре­ти курс в На­ци­о­нал­на­та спор­т­на ака­де­мия. Раз­ка­за, че от вто­ри клас ме­ч­тае да ста­не учи­тел по фи­з­кул­ту­ра и се на­дя­ва та­зи не­го­ва ме­ч­та да се сбъ­д­не. Здра­в­ко ве­че ня­кол­ко го­ди­ни уча­с­т­ва в ри­ту­а­ла за Йор­да­но­в­ден, но за пър­ви път ус­пя­ва да из­ва­ди Бо­го­я­в­лен­с­кия кръст от мо­ре­то.

„Ми­на­ла­та го­ди­на бях на ед­на ръ­ка раз­с­то­я­ние и се­га Бог ми по­мо­г­на да сти­г­на до не­го и да го хва­на”, спо­де­ли пред жур­на­ли­с­ти мла­де­жът и при­з­на, че мал­ко пре­ди не­го друг уча­с­т­ник е имал шан­са да хва­не кръ­с­та, но го е по­д­ми­нал. На се­бе си той по­же­ла здра­ве и го­ди­на без кон­ту­зии, а на вси­ч­ки бал­чи­к­лии здра­ве и ща­с­тие. „Усе­ща­не­то е пре­въз­хо­д­но, ска­чам във во­да­та и не ми е сту­де­но, чу­в­с­т­вам се ка­то по­бе­ди­тел на съ­с­те­за­ние”, ка­за още Здра­в­ко Ди­ми­т­ров. Той спо­де­ли, че е вяр­ващ хри­с­ти­я­нин и от ма­лък хо­ди на цър­к­ва.

Об­що 24-ма уча­с­т­ни­ци ско­чи­ха за кръ­с­та та­зи го­ди­на в Бал­чик. Най-въз­ра­с­т­ни­ят ме­ж­ду тях бе­ше 53-го­ди­ш­ни­ят Ан­гел Ди­ми­т­ров, а най-мла­ди че­ти­ри­ма 18-го­ди­ш­ни уче­ни­ци.

Смел­ча­ци­те ско­чи­ха в мо­ре­то при тем­пе­ра­ту­ра на во­да­та 7°, а на въз­ду­ха 8°. Вси­ч­ки те спо­де­ли­ха, че са до­вол­ни от уча­с­ти­е­то си в ри­ту­а­ла, за­що­то вяр­ват, че то­ва ще им до­не­се здра­ве.

За тре­та по­ре­д­на го­ди­на в Бо­го­я­в­лен­с­кия ри­ту­ал се вклю­чи и ан­г­ли­ча­ни­нът Пол Бъ­лок. Той е на 45 го­ди­ни и ве­че три го­ди­ни жи­вее в Со­ко­ло­во за­е­д­но със се­мей­с­т­во­то си. Спо­де­ля, че ха­ре­с­ва мно­го стра­на­та ни, но сре­ща тру­д­но­с­ти с на­шия език. По ду­ми­те му по-до­б­ре с бъл­гар­с­кия се спра­вя­ла дъ­ще­ря му, ко­я­то учи в бъл­гар­с­ко учи­ли­ще. Пол Бъ­лок раз­ка­за още, че не­го­ва­та съ­п­ру­га тан­цу­ва бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни тан­ци, а той са­ми­ят оби­ча да по­се­ща­ва. сел­с­кия клуб, къ­де­то иг­рае шах и кар­ти.

Ри­ту­а­лът за хвър­ля­не на кръ­с­та на Йор­да­но­в­ден се съ­с­тоя пред Мор­с­ка­та га­ра в Бал­чик, къ­де­то се съ­б­ра­ха сто­ти­ци жи­те­ли на гра­да. Пра­з­ни­ч­на­та слу­ж­ба бе­ше во­де­на от отец Стра­тия и отец Ге­ор­ги. Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов по­з­д­ра­ви вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с пра­з­ни­ка и да­ри от име­то на Об­щи­на­та 200 ле­ва за по­бе­ди­те­ля и по 50 ле­ва за вси­ч­ки ос­та­на­ли уча­с­т­ни­ци.

Да­рик нюз

26

Коментарите са затворени.