Шахматен фестивал “Балчик 2013”

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, СПОРТ

21

За благотворителност (за предстоящата операция на Никола Диков) дариха своите финансови награди шахматистите – пенсионери от Балчик: Борис Горанов, Димитър Бобев, Христо Митев, Христо Генчев, Тошко Григоров, Иван Пейчев и Иван Статев.

Фото: Маруся КОСТОВА

22

В края на 2013 г. в за­ла­та на ШК „ Бал­чик ” се про­ве­де фе­с­ти­вал на „ крал­с­ка­та иг­ра”. Про­ве­до­ха се три тур­ни­ра  за пен­си­о­не­ри, за де­ца и от­к­рит/ за вси­ч­ки въз­ра­с­ти/.

Пър­во се съ­с­тоя съ­с­те­за­ни­е­то за хо­ра­та от „ тре­та­та въз­раст”. То се иг­ра на 21 де­кем­в­ри. В не­го взе­ха уча­с­тие 9 чо­ве­ка,ко­и­то иг­ра­ха по кръ­го­ва си­с­те­ма / все­ки сре­щу все­ки/, по 25 ми­ну­ти на чо­век. Все­ки от уча­с­т­ни­ци­те тря­б­ва­ше да изи­г­рае по  осем пар­тии,ко­е­то си е до­с­та из­мо­ри­тел­но- ум­с­т­ве­но и фи­зи­че­с­ки. По­лу­чи се ос­пор­ван тур­нир.

Край­но­то кла­си­ра­не  на пен­си­о­не­ри­те е :

1.Хри­с­то Ми­тев

2.Иван Пей­чев

3.То­ш­ко Гри­го­ров

4-6 Ди­ми­тър Бо­бев,  Хри­с­то Ген­чев, Бо­рис Го­ра­нов

7.Трой­чо Ми­тев

8.Иван Ста­тев

9.Ва­лен­тин Пе­т­ров

Не­с­лу­чай­но из­б­ро­я­вам име­на­та им, за­що­то по тя­х­на идея, вси­ч­ки на­г­ра­ди бя­ха да­де­ни за бла­го­т­во­ри­тел­ност.

На 26 де­кем­в­ри се съ­с­тоя вто­ри тур­нир: „ На­де­ж­ди­те на Бал­чик ”  за де­ца.  Све­то­с­лав Ни­ков,  / 5 кл. ОУ „ Ки­рил и Ме­то­дий ”/ е по­бе­ди­тел за вто­ра по­ре­д­на го­ди­на. Вто­ри ос­та­на Жи­в­ко До­нев, уче­ник в гр. Вар­на, тре­ти е Ра­до­с­лав Стан­чев, а че­т­вър­ти  Ви­к­тор До­нев. По­с­ле­д­ни­те два­ма учат в ОУ „ Ки­рил и Ме­то­дий ” , гр. Бал­чик.

Бе­ше про­ве­ден и кон­курс за ре­ша­ва­не на ша­х­ма­т­ни за­да­чи и иг­ра по двой­ки  „ ком­би­ни­ран шах”. За вси­ч­ки де­ца бя­ха оси­гу­ре­ни на­г­ра­ди  ша­х­ма­т­ни кни­ги и дър­ве­ни ша­х­ма­т­ни та­б­ла с ком­п­лект фи­гу­ри.

Тре­ти­ят тур­нир –  VI ти Ме­мо­ри­ал  „Иван Рай­чев” се съ­с­тоя на 28 и 29 де­кем­в­ри в ша­х­ма­т­ния клуб. Уча­с­т­ва­ха 14 чо­ве­ка, ко­и­то иг­ра­ха по „ швей­цар­с­ка си­с­те­ма” в се­дем кръ­га по един час на чо­век. Аб­со­лю­тен фа­во­рит в съ­с­те­за­ни­е­то бе­ше на­ци­о­нал­ни­ят май­с­тор   На­й­ден До­б­рев- дву­к­ра­тен бал­кан­с­ки шам­пи­он за ама­тьо­ри, ре­пу­б­ли­кан­с­ки шам­пи­он до 20 г.  по блиц и по­бе­ди­тел на тур­ни­ри в Бъл­га­рия. Вто­ри ос­та­на Але­к­сан­дър Стан­чев, кой­то един­с­т­вен на­п­ра­ви ре­ми на шам­пи­о­на.

VI  Ме­мо­ри­ал  „ Иван Рай­чев”  – край­но кла­си­ра­не :

1. На­й­ден До­б­рев  6.5 т.

2. Але­к­сан­дър Стан­чев  6т.

3. Кра­си­мир Кир­чев  5т.

4. Стелиян Димитров- 4.5 т.

5. Пламен Петров  3.5 т.

6. Христо Митев  3.5 т.

Иде­я­та за бла­го­т­во­ри­тел­ност се при­е по­ло­жи­тел­но и част от на­г­ра­ди­те бя­ха от­де­ле­ни за ед­на до­б­ра ка­у­за.

Ша­х­ма­тът  то­ва е един без­к­ра­ен дву­бой, в кой­то на тря­б­ва да се стра­ху­ваш от про­ме­ни­те и ни­ко­га да не гу­биш вя­ра в се­бе си. Пър­ва­та и най ва­ж­на кра­ч­ка е да раз­бе­рем, че тай­на­та на ус­пе­ха се на­ми­ра в са­ми­те нас.

Бих ис­кал да бла­го­да­ря на на­ши­те спон­со­ри: „ Ад­рес”  не­д­ви­жи­ми имо­ти; „Ла­фи ”, г-н Бо­ри­с­лав Ла­фа­зан­с­ки  и „ За­хар­ни из­де­лия -Вар­на ” ЕО­ОД.

Бла­го­да­ре­ние на тях , ШК „ Бал­чик ” ус­пя да ор­га­ни­зи­ра ша­х­ма­т­ния тур­нир.

Красимир КИРЧЕВ

 

Коментарите са затворени.