Богоявление

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ИЗКУСТВО

Лъ­че­зар­на­та Ко­ле­д­на ра­дост още струи в сър­ца­та ни, а ето че на­со­ч­ва­ме ми­с­ли­те си към ре­ка Йор­дан и се при­съ­е­ди­ня­ва­ме към хо­ра­та, ко­и­то се тъл­пят край Йо­ан Кръ­с­ти­тел за да тър­сят про­ш­ка на гре­хо­ве­те си.

Йо­ан Кръ­с­ти­тел е един от про­ро­ци­те, ко­и­то съ­о­б­щил на ев­ре­и­те за ид­ва­не­то на Спа­си­те­ля. То­зи ве­лик пра­ве­д­ник след Бо­жи­я­та май­ка бил син на За­ха­рия и Ели­са­ве­та тя е бра­то­в­че­д­ка­та на май­ка­та на Све­та Бо­го­ро­ди­ца  Све­та Ана, а За­ха­рия бил све­ще­ник.

Све­ти Йо­ан Кръ­с­ти­тел, кръ­ща­вал вси­ч­ки ко­и­то по­вяр­ва­ли на ду­ми­те му за до­с­той­но по­с­ре­ща­не на Спа­си­те­ля. Ка­з­вал им, че той ще спа­си хо­ра­та от гре­ха, про­к­ля­ти­е­то и смърт­та. Хо­ра­та би­ли из­ве­с­те­ни от Све­ти Йо­ан Кръ­с­ти­тел за то­ва бър­за­ли да из­по­вя­дат гре­хо­ве­те си пред не­го.

Ии­сус Хри­с­тос бил на 30 го­ди­ни, ко­га­то из­ля­зъл сред на­ро­да и за­по­ч­нал сво­е­то слу­же­ние. Ко­га­то спа­си­те­лят до­шъл при тях Йо­ан Кръ­с­ти­тел го по­со­чил на на­ро­да ка­то Бо­жии Аг­нец, ко­и­то взе­ма вър­ху се­бе си гре­ха на све­та.  То­га­ва Йо­ан Кръ­с­ти­тел кръ­с­тил и са­мия Ии­сус Хри­с­тос в ре­ка Йор­дан с по­та­пя­не на тя­ло­то във во­да­та и въз­ла­га­не ръ­це вър­ху гла­ва­та на Хри­с­тос. След то­ва не­бе­то се от­во­ри­ло. Све­ти­ят дух се е явил във вид на гъ­лъб над Спа­си­те­ля. Гла­сът на Бог Отец про­з­ву­чал от не­бе­са­та, пред вси­ч­ки той за­я­вил че Ии­сус Хри­с­тос е не­го­ви­ят син. Та­ка се яви­ла   сла­ва­та на Пре­с­ве­та  Тро­и­ца  „ Бог Син, Бог Отец и Све­тия Дух.

Бог Бла­го­с­ло­вил во­ди­те на ре­ка Йор­дан с це­ле­б­на си­ла. Очи­с­те­на от пре­чи­с­ти­те но­зе на Спа­си­те­ля и ос­ве­те­на от Бог Отец, чрез сли­за­не­то на Све­тия Дух, ре­ка Йор­дан ста­на­ла из­вор на „ Бла­го­дат­та на из­ба­в­ле­ни­е­то  и Бла­го­с­ло­ве­ни ето Бо­жие”, из­вор ко­и­то и до днес те­че в Хри­с­то­ва­та цър­к­ва, по­лу­чи­ла власт и си­ла от своя Ос­но­во­по­ло­ж­ник Хри­с­тос да ос­ве­тя­ва во­да­та на вся­къ­де и да­ря­ва Йор­да­но­во­то бла­го­с­ло­ве­ние на вси­ч­ки свои че­да.

Цонка СИВКОВА

Коментарите са затворени.