Борис Червенков – национален тенисист от Балчик, завърши успешно 2013 г.

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, СПОРТ

20

Из­ве­с­т­ни­ят пло­в­ди­в­с­ки стро­и­те­лен бос Сто­ян Са­ръ­ев, со­б­с­т­ве­ник на хо­тел “Ме­т­ро­пол’ и спор­т­ни за­ли за те­нис на ма­са, из­п­ра­ща в на­ча­ло­то на де­кем­в­ри стро­го пре­ци­зи­ра­ни по­ка­ни за уча­с­тие в те­нис тур­нир, по слу­чай края на спор­т­на­та 2013 г. Же­на му е из­ве­с­т­на на­ци­о­нал­на те­нис съ­с­те­за­тел­ка, а и си­нът му тръ­г­ва по то­зи път. На по­ве­че от 150 съ­с­те­за­те­ли, той оси­гу­ри иде­ал­ни ус­ло­вия за де­мон­с­т­ра­ция на спор­т­ни ка­че­с­т­ва.

В ка­те­го­ри­я­та 70+ се пре­д­с­та­ви бал­чи­к­ли­я­та Бо­рис Чер­вен­ков, кой­то се пре­бо­ри с 16 съ­с­те­за­те­ли от  Со­фия, Тър­го­ви­ще, Вар­на и дру­ги гра­до­ве.  Той се съ­с­те­за­ва от от­бо­ра на вар­нен­с­ки­те “Мор­с­ки дя­во­ли”.

Ка­к­во му е на Бор­ко Чер­вен­ков да по­бе­ди дру­ги­те? През ця­ла­та го­ди­на той жъ­на по­бе­ди – в Бъл­га­рия, Тур­ция, Ан­г­лия. По­же­ла­ва­ме му  здра­ве и ус­пе­ш­на но­ва го­ди­на!

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.