Коледен концерт в храм “Св.Св. Константин и Елена” Балчик

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ИЗКУСТВО

“За музика божествена копнея” /Шекспир/

18

Съставът за популярни песни към ч-ще “П. Хилендарски” Балчик, с диригент маестро Райко Тонев и корепетитор Марияна Тихолова.

Фото: Сава ТИХОЛОВ

„По­то­ци­те на пе­с­ни­те“, за ко­и­то при­зо­ва­ва ге­ни­ал­ни­ят ан­г­лий­с­ки по­ет на­и­с­ти­на по­те­ко­ха на 16 де­кем­в­ри от 17.30 ча­са в гръ­ц­ка­та цър­к­ва. В ду­ха и ат­мо­с­фе­ра­та на осо­бе­на пра­з­ни­ч­ност в дни­те пре­ди Ро­ж­де­с­т­во Хри­с­то­во, два бал­чи­ш­ки хо­ра – Съ­с­та­вът за по­пу­ляр­ни пе­с­ни и Об­щин­с­ки пен­си­о­нер­с­ки хор за­ра­д­ва­ха бал­чи­ш­ка­та пу­б­ли­ка с Ко­ле­ден кон­церт.

Той бе от­к­рит с кра­т­ки тър­же­с­т­ве­ни сло­ва от Пен­ка Ди­ми­т­ро­ва и То­дор­ка Ха­ри­за­но­ва, ко­и­то при­зо­ва­ха ко­ле­д­на­та ма­гия да за­в­ла­дее хо­ра­та и Бог да за­па­зи Бъл­га­рия. Тър­же­с­т­вен мо­ле­бен от­с­лу­жи отец Ге­ор­ги Пе­т­ков, ко­ле­д­но по­з­д­ра­в­ле­ние от­п­ра­ви и Ан­гел Съ­бев /пре­д­се­да­тел на ОбС на пен­си­о­не­ри­те/, кой­то по­же­ла на вси­ч­ки здра­ве и спо­лу­ка и: „Бог да жи­вее в сър­ца­та!“

Кон­цер­тът за­по­ч­на с из­пъл­не­ние на пен­си­о­нер­с­кия хор под ве­що­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ди­ри­ген­та То­дор То­до­ров. С го­ля­мо въ­о­ду­ше­в­ле­ние хо­ри­с­ти­те из­пя­ха бъл­гар­с­ки ко­ле­д­ни пе­с­ни, по­д­го­т­ве­ни спе­ци­ал­но за ро­ж­де­с­т­вен­с­кия кон­церт. Осо­бе­но па­т­ри­о­ти­ч­но на­с­т­ро­е­ние вне­се и из­пъл­не­ни­е­то на „Пе­сен за До­б­ру­джа“ и „Моя Бъл­га­рия“, ко­и­то про­з­ву­ча­ха мо­щ­но и бя­ха за­с­лу­же­но ак­ла­ми­ра­ни от пу­б­ли­ка­та. По по­до­бен на­чин бя­ха оце­не­ни и ос­та­на­ли­те пе­с­ни с ко­ле­д­но съ­дър­жа­ние, ка­к­то и вдъ­х­но­ве­но­то из­пъл­не­ние на „Хор на ев­ре­и­те“ от опе­ра­та на Вер­ди „На­бу­ко“.

Със съ­що­то вни­ма­ние бе­ше по­с­ре­щ­на­то и вир­ту­о­з­но­то пре­д­с­та­вя­не на съ­с­та­ва за по­пу­ляр­ни пе­с­ни с ръ­ко­во­ди­тел ма­е­с­т­ро Рай­ко То­нев. Ди­ри­ген­тът е по­д­б­рал раз­но­о­б­ра­зен ре­пер­то­ар, кой­то да­ва въз­мо­ж­ност да се по­ка­же май­с­тор­с­ко­то из­пъл­не­ние на съ­с­та­ва ка­то ця­ло, ка­к­то и ли­ч­ни­те пе­в­че­с­ки ка­че­с­т­ва на ре­ди­ца хо­ри­с­ти със со­ло­ви из­пъл­не­ния. Пре­к­ра­с­но вла­де­е­не на кра­си­вия си глас по­ка­за Ве­с­ка Бли­з­на­ко­ва в „Пе­чал­ни хри­зан­те­ми“, „Стой та­ка“, „Мо­я­та ки­та­ра“ в ду­ет с Дим­чо То­до­ров. С осо­бе­но на­с­т­ро­е­ние про­з­ву­ча и фил­мо­ва­та пе­сен от по­пу­ляр­ния филм „Се­дем­най­сет ми­га от про­лет­та“ из­пя­та от Ра­фа­ил Ве­ля­нов. И ка­то ве­ли­ко­ле­пен ко­ле­ден по­да­рък за слу­ша­те­ли­те бе­ше из­к­лю­чи­тел­на­та ин­тер­п­ре­та­ция на „Аве Ма­рия“, из­пъл­не­на вдъ­х­но­ве­но от Кра­си­ми­ра Ан­д­ре­е­ва – ни­що по-по­д­хо­дя­що, по-за­т­ро­г­ва­що и по-на­с­т­рой­ва­що за то­зи най-оби­чан хри­с­ти­ян­с­ки пра­з­ник. Раз­но­о­б­ра­зие, по­с­ре­щ­на­то с оча­к­ва­не от слу­ша­те­ли­те, вне­се и та­лан­т­ли­во­то из­пъл­не­ние на ита­ли­ан­с­ка пе­сен от Мил­ко Сте­фа­нов.

Два­та пе­в­че­с­ки съ­с­та­ва де­мон­с­т­ри­ра­ха ви­со­ка му­зи­кал­на кул­ту­ра и твор­че­с­ка зря­лост и по­ка­за­ха, че към при­ро­д­ни­те пе­в­че­с­ки да­де­но­с­ти са до­ба­ви­ли и мно­го упо­рит труд, че взи­с­ка­тел­ни­те им ди­ри­ген­ти и му­зи­кал­ни съ­т­ру­д­ни­ци /ко­ре­пе­ти­то­ри/ са ра­бо­ти­ли с вдъ­х­но­ве­ние и та­лант, без ко­и­то не мо­же да се до­с­ти­г­нат пре­ци­з­ни­те изя­ви на два­та съ­с­та­ва. Му­зи­кал­ни изя­ви, ко­и­то ни по­д­го­т­ви­ха за на­с­тъ­п­ва­щи­те ко­ле­д­ни и но­во­го­ди­ш­ни пра­з­ни­ци с она­зи емо­ция, ко­я­то да­ря­ва на вси­ч­ки из­ку­с­т­во­то.

Ма­рия АН­Д­РЕ­Е­ВА

19

Общински пенсионерски хор гр. Балчик с диригент Тодор Тодоров. Двата хора бяха представени от Тодорка Харизанова и Пенка Димитрова.

Фото: Сава ТИХОЛОВ

 

 

Коментарите са затворени.