За талантливите деца на Балчик

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, ПОЗИЦИИ

16

Семейството на Александър Танев.                                  Фото: Личен архив

17

Александър Танев – победител в “Щуротека” на БНР.          Фото: Личен архив

Ед­на не­на­вър­ши­ла 18 го­ди­ни де­вой­ка, Ро­си Тра­я­но­ва, на­пи­са през 2011 го­ди­на „Хи­ме­ра за жи­вот“, с кой­то ни тро­г­на и раз­въл­ну­ва, ка­к­то с по­кър­ти­тел­на­та ис­то­рия, по­чер­пе­на от съ­в­ре­ми­е­то ни, та­ка и с та­лан­та на мла­да­та пи­са­тел­ка да раз­ка­з­ва. Ро­ма­нът пре­тър­пя и вто­ро из­да­ние, съ­що и сти­хо­с­бир­ка­та и. Да­ро­ви­то­то мо­ми­че учи ре­жи­су­ра, пра­ви чу­де­с­ни фил­ми за Бал­чик и Дво­ре­ца ка­то кур­со­ви ра­бо­ти, пи­ше и вто­ри ро­ман.

Ед­но до­с­та по­из­ра­с­на­ло на ръст мом­че, пак на тол­ко­ва го­ди­ни, Ер­син Ис­ма­и­лов, с ве­щи­на ре­ди ве­с­т­ник „Бал­чи­ш­ки те­ле­г­раф“, пи­ше ста­тии по раз­но­о­б­ра­з­ни про­б­ле­ми, още на 14 го­ди­ни на­пи­са въл­ну­ва­ща но­ве­ла, по­с­ле и раз­ка­зи, и сцен­ки, от­ли­ч­ник в учи­ли­ще с идея да учи ме­ди­ци­на, но вяр­вам, че ня­ма да изо­с­та­ви ли­те­ра­тур­но­то по­при­ще.

Кол­ко да­ро­ви­ти мо­ми­че­та при­ко­ва­ха вни­ма­ни­е­то ни край те­ле­ви­зи­он­ния ек­ран, за да сле­дим с въл­не­ние и ра­дост чу­де­с­ни­те им пе­в­че­с­ки изя­ви в те­ле­ви­зи­он­ни­те фор­ма­ти – Еле­на Ива­но­ва, Не­ве­на Ди­ми­т­ро­ва, По­ли Си­в­ко­ва и др.

И сред още мно­го та­лан­ти – един без­с­по­рен! На мал­кия ча­ро­в­ник Але­к­сан­дър Та­нев, ко­го­то чух за пър­ви път да вла­дее сце­на­та още на 7 го­ди­ни. Мом­че с ог­ром­но му­зи­кал­но и ар­ти­с­ти­ч­но да­ро­ва­ние. За не­го раз­го­ва­рям с не по – мал­ко ча­ро­в­на­та му май­ка – Би­с­т­ра Та­не­ва:

Г-жо Та­не­ва, но­во­го­ди­ш­но­то ни на­с­т­ро­е­ние бе­ше въз­на­г­ра­де­но с по­в­то­ре­ние на мю­зи­къ­ла „Пи­тър Пан“, къ­де­то се по­ра­д­ва­х­ме от­но­во на та­лан­т­ли­во­то пре­въ­п­лъ­ще­ние на Але­к­сан­дър. Как бе­ше из­б­ран за ро­ля­та на Пи­тър Пан?

Фор­ма­тът „Фе­но­ме­ни“, в кой­то уча­с­т­ва­ха по­ве­че от 1000 де­ца от ця­ла­та стра­на се про­ве­де в 6 кръ­га. За ро­ля­та на Пи­тър Пан бя­ха но­ми­ни­ра­ни 3 мом­че­та. Але­к­сан­дър се го­т­ви мно­го упо­ри­то и бе­ше из­б­ран. То­ва за не­го бе­ше го­ля­ма по­бе­да и той бе­ше мно­го ща­с­т­лив, че ус­пя при та­ка­ва ог­ром­на кон­ку­рен­ция.

В ка­к­ви дру­ги кон­кур­си бе­ше уча­с­т­вал пре­ди то­ва?

Пър­во­то по – зна­чи­тел­но уча­с­тие, за­вър­ши­ло с тре­то мя­с­то, бе­ше в де­т­с­ки му­зи­ка­лен кон­курс в Бур­гас за де­ца от 6 до 10 го­ди­ни. Але­к­сан­дър се пре­д­с­та­ви с две пе­с­ни, ед­на­та от ко­и­то „Ме­ри“ на Хай­га­шот Ага­сян. Са­ми­ят ком­по­зи­тор из­ра­зи въз­хи­ще­ние от пе­в­че­с­ки­те, ар­ти­с­ти­ч­ни­те и им­п­ро­ви­за­тор­с­ки ка­че­с­т­ва на Але­к­сан­дър, а то­ва бе­ше ог­ром­но на­сър­че­ние за не­го. След то­ва се за­ре­ди­ха кон­кур­си: до 2012 го­ди­на той уча­с­т­ва в 18 му­зи­кал­ни кон­кур­са, от ко­и­то спе­че­ли 5 „Гран при“.

Освен в България, в кои страни участва и печели призови места?

В Ру­мъ­ния, в град Яш, му­зи­ка­лен кон­курс в па­мет и с пе­сен на Май­къл Дже­к­сън; в Мо­с­к­ва; в Бер­лин, къ­де­то уча­с­т­ва с две пе­с­ни, с бъл­гар­с­ка­та „Чер­на­та ов­ца“ бе­за­пе­ла­ци­он­но пе­че­ли пър­во мя­с­то.

Те­ле­ви­зи­он­ни­ят ек­ран че­с­то по­ка­з­ва Але­к­сан­дър ка­то ли­це на фон­да­ци­я­та „Бер­ба­тов“. Как се слу­чи то­ва?

Той е но­ми­ни­ран във фон­да­ция „Бер­ба­тов“, из­б­ран от 1000 уча­с­т­ни­ци, съ­с­те­за­ва­щи се в от­де­ли­те по ли­те­ра­тур­но твор­че­с­т­во, ри­су­ва­не и пе­е­не. Але­к­сан­дър ста­ва фи­на­лист в ка­те­го­рия пе­е­не и сти­пен­ди­ант за 2013 го­ди­на. Пре­ди то­ва уча­с­т­ва в му­зи­кал­на­та про­г­ра­ма за еже­го­д­ния кон­церт на фон­да­ци­я­та.

Кой се гри­жи за му­зи­кал­но­то об­ра­зо­ва­ние на Але­к­сан­дър?

Той за­по­ч­ва да сви­ри на пи­а­но под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на г-жа Мар­га­ри­та Ка­ра­ге­ор­ги­е­ва, а се­га не­го­ва учи­тел­ка е Ма­ри­а­на Ти­хо­ло­ва. За му­зи­кал­но­то му из­ра­с­т­ва­не до­при­на­ся  и има гла­в­на за­с­лу­га г-жа Ми­ла Ма­в­ро­ва, пре­по­да­ва­тел в ШУ. Тя ра­бо­ти с не­го в ОДК Бал­чик и про­дъл­жа­ва по­д­го­то­в­ка­та му с еже­се­д­ми­ч­ни ча­с­т­ни уро­ци във Вар­на.

Ко­га всъ­щ­ност за­по­ч­ва да пее Але­к­сан­дър?

От ран­на де­т­с­ка въз­раст тай по­ка­з­ва ин­те­рес и вни­ма­ние към му­зи­ка­та. За­по­ч­ва да пее ак­ти­в­но в учи­ли­ще в на­чал­ни­те кла­со­ве, ка­к­то и в му­зи­кал­ни­те фор­ми на ОДК Бал­чик.

Слу­ша­ли сме Але­к­сан­дър на кон­цер­ти в чи­та­ли­ще­то, на тър­же­с­т­ва, на пра­з­ни­ци, ви­на­ги на за­пал­ва­не­то на ко­ле­д­на­та ел­ха, на вси­ч­ки зна­чи­тел­ни за хо­ра­та от на­шия град съ­би­тия. Свър­з­ва ли той бъ­де­ще­то си с му­зи­кал­на ка­ри­е­ра?

С му­зи­ка­та и из­ку­с­т­во­то, с ар­ти­с­ти­ч­но­то из­ку­с­т­во. Той има пи­е­тет към те­а­т­рал­но­то из­ку­с­т­во, осо­бе­но след спо­лу­ч­ли­во­то му пре­въ­п­лъ­ще­ние в ро­ля­та на Пи­тър Пан. Бъ­де­ще­то ще по­ка­же, но ми­с­ля, че ар­ти­с­ти­ч­но­то и му­зи­кал­но из­ку­с­т­во го при­в­ли­чат не­от­ра­зи­мо. С мно­го го­ля­мо же­ла­ние при­е да бъ­де во­дещ на ко­ле­д­ния кон­церт в чи­та­ли­ще­то.

Има ли лю­би­ма му­зи­ка и лю­би­ми из­пъл­ни­те­ли?

Оби­ча поп и рок му­зи­ка, лю­би­ми са му „Ахат“, „Ака­га“ и др.

Ка­к­во хо­ра­та от Бал­чик тря­б­ва още да зна­ят за Але­к­сан­дър?

Той е не­при­ну­ден, ес­те­с­т­вен в по­ве­де­ни­е­то си, но чу­в­с­т­ви­те­лен и мно­го от­го­во­рен по от­но­ше­ние на изя­ви­те и уча­с­ти­я­та си. До­во­лен е, че хо­ра­та в Бал­чик го ха­ре­с­ват и по­д­к­ре­пят и би ис­кал да ги ра­д­ва с бъ­де­щи ус­пе­хи. Аз ис­кам от не­го­во име да бла­го­да­ря за фи­нан­со­ва­та по­д­к­ре­па, ко­я­то Об­щи­на­та ока­з­ва за уча­с­ти­я­та му в му­зи­кал­ни­те кон­кур­си в чу­ж­би­на, без ко­я­то изя­ви­те му там би­ха би­ли не­въз­мо­ж­ни. Бла­го­да­ря и за ла­с­ка­ви­те оцен­ки в два­та бал­чи­ш­ки ве­с­т­ни­ка.

За­вър­ш­вам раз­го­во­ра с май­ка­та на Але­к­сан­дър – скром­на, здра­во стъ­пи­ла на зе­мя­та, мно­го от­го­вор­на. Тя при­з­на­ва, че му­зи­кал­на­та дар­ба на Але­к­сан­дър е от ба­ща му. А е из­ве­с­т­но, че та­лан­тът у чо­ве­ка ид­ва от ба­ща­та, а от май­ка­та – ду­ша­та. Та­ка по­не твър­ди А.П.Че­хов.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.