Награждаване на лекоатлетите към СКЛА “Черно море 2005” Балчик за 2013 г.

Jan 8th, 2014 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА, СПОРТ

10

Кметът на Община Балчик Николай Ангелов, президентът на СКЛА “Черно море 2005” Десислава Андреева, треньорът Андриан Андреев награждават лекоатлетите на клуба. Мото на тържеството бе лозунгът   на СКЛА “Черно море 2005”: “Само силните оцеляват”, но и само силните умеят повече.

Фото: Маруся КОСТОВА

През из­те­к­ла­та ка­лен­дар­на спор­т­на 2013 г. СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик взе уча­с­тие в ре­кор­ден брой ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки изя­ви: 8 дър­жа­в­ни пър­вен­с­т­ва; 2 ме­ж­ду­на­ро­д­ни тур­ни­ра; 2 ре­пу­б­ли­кан­с­ки тур­ни­ра, 1 от­к­рит тур­нир в Ру­мъ­ния, Ев­ро­пей­с­ко­то пър­вен­с­т­во в град Там­пе­ре, Фин­лан­дия; Бал­кан­с­ки­те иг­ри в Ст. За­го­ра.

Ре­с­пе­к­ти­ращ е броя на от­ли­чи­я­та – при­з­на­ния за те­х­ния труд и мо­тив за из­ди­га­не спор­т­на­та сла­ва на на­ши­те ле­ко­а­т­ле­ти и на­шия град.  За­ра­д­ва­ха ни с 13 зла­т­ни, 13 сре­бър­ни и 14 брон­зо­ви ме­да­ла, ка­к­то и мно­же­с­т­во ку­пи, гра­мо­ти и ди­п­ло­ми.

То­ва с гор­дост спо­де­ли­ха пре­зи­ден­тът на клу­ба Де­си­с­ла­ва Ан­д­ре­е­ва и во­де­щи­те на тър­же­с­т­во­то за от­ли­ча­ва­не на во­де­щи­те ле­ко­а­т­ле­ти – Ва­лен­тин и Йо­а­на. Те по­со­чи­ха още и но­ми­ни­ра­ни­те от фон­да­ци­я­та „Бер­ба­тов” та­лан­т­ли­ви бал­чи­ш­ки де­ца, сред ко­и­то и чле­но­ве на клу­ба. Ека­те­ри­на Ди­мо­ва и Хри­с­то Бан­ков са на­ци­о­нал­ни ре­кор­дьо­ри в сво­и­те въз­ра­с­то­ви гру­пи. Але­к­сан­д­ра Кир­че­ва от Пър­ва ин­ве­с­ти­ци­он­на бан­ка по­з­д­ра­ви на­ша­та Ка­тя, ко­я­то по­ме­ж­ду си ле­ко­а­т­ле­ти­те на­ри­чат „Же­ля­з­на­та лей­ди”. От фон­да­ци­я­та „Бер­ба­тов” за ус­пе­ли де­ца на Бъл­га­рия са оп­ре­де­ле­ни на­ши­те съ­г­ра­ж­да­ни: Ви­ли­мир Ка­ра­и­ва­нов, Ека­те­ри­на Ди­мо­ва и Све­то­с­лав Бо­ри­сов.

Тър­же­с­т­во­то за­по­ч­на с тър­же­с­т­ве­на ли­тур­гия от про­то­йе­рей Ге­ор­ги Пе­т­ков, кой­то по­ръ­си вси­ч­ки за здра­ве и по­же­ла но­ви ус­пе­хи на бор­бе­ни­те спор­ти­с­ти. На­г­ра­ди­те на от­дел­ни­те но­ми­ни­ра­ни бя­ха по­д­не­се­ни от май­ки­те на спор­ти­с­ти­те, ко­и­то със сво­я­та по­д­к­ре­па са до­при­не­с­ли най-мно­го за сто­и­ци­з­ма им. Се­з­гюл Ах­мед по­з­д­ра­ви своя син за пър­во­то мя­с­то – Ай­хан Бей­сим Ап­ти; Та­тя­на Йор­да­но­ва – си­на си Бо­рис Йор­да­нов на вто­ро­то мя­с­то; Ма­ри­я­на Вър­ба­но­ва за тре­то­то мя­с­то на дъ­ще­ря си Ека­те­ри­на Ди­мо­ва; Ми­лан­ка Бан­ко­ва за че­т­вър­то­то мя­с­то на си­на си Хри­с­то Сто­я­нов Бан­ков; Пла­ме­на Ди­ми­т­ро­ва за пе­то­то мя­с­то на си­на си Да­ни­ел Ра­х­мат Джа­ха­ни – за ко­го­то бих до­ба­вил, че ос­вен от­ли­чен спор­тист, той е и пре­въз­хо­ден ора­тор – с кра­т­ки ду­ми съ­бу­ди мо­мен­ти за дъ­лъг раз­ми­съл за нас въз­ра­с­т­ни­те; Ма­ри­я­на Г. Хри­с­то­ва на­г­ра­ди си­на си Ге­ор­ги Хри­с­тов Хри­с­тов за ше­с­то­то мя­с­то; Ма­ри­я­на Ка­ра­и­ва­но­ва на­г­ра­ди си­на си Ви­ли­мир Ка­ра­и­ва­нов за се­д­мо­то мя­с­то; Еф­ро­си­на Бо­ри­со­ва – за ос­мо­то мя­с­то на своя син Све­то­с­лав Мил­ков Бо­ри­сов; Ве­ли­ч­ка Ива­но­ва – за де­ве­то­то мя­с­то на своя син Ивай­ло Пла­ме­нов Пе­т­ров; Пен­ка Ге­ор­ги­е­ва – за де­се­то­то мя­с­то на своя син Ни­ко­лай Ге­ор­ги­ев Ге­ор­ги­ев. Иде­я­та май­ки­те да на­г­ра­дят де­ца­та си е пре­въз­хо­д­на,  но и ба­щи­те не тря­б­ва да бъ­дат ди­с­к­ри­ми­ни­ра­ни.

В по­з­д­ра­ви­тел­ни­те ре­чи най-мно­го бя­ха бла­го­дар­но­с­ти­те към тре­ньо­ра Ан­д­ри­ан Ан­д­ре­ев, из­г­ра­дил то­зи клуб и по­с­та­вил на­ча­ло­то на ин­те­ре­са към ле­ко­а­т­ле­ти­че­с­ки­те ди­с­ци­п­ли­ни – хвър­ля­не на чук, хвър­ля­не на диск, на ко­пие и др.

Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов обе­ща да по­с­та­ви пред Об­щин­с­кия съ­вет въ­п­ро­са за из­г­ра­ж­да­не на мо­дер­ни съ­б­ле­кал­ни и ме­с­та за спор­ту­ва­не, ко­и­то от­го­ва­рят на ме­ж­ду­на­ро­д­ни­те изи­с­к­ва­ния, за да се про­ве­ж­дат тур­ни­ри от най-ви­со­ко ра­в­ни­ще. Тур­ни­рът по хвър­ля­не „Ди­о­ни­со­по­лис”, кой­то ще се про­ве­де на 18.05.2014 г. има ве­ро­я­т­ност да пре­ра­с­не в ме­ж­ду­на­ро­ден.

Ис­кам да съ­о­б­щя на чи­та­те­ли­те, че Бал­чик е не са­мо бал­кан­с­ки фе­с­ти­ва­лен град, но ще бъ­де бал­кан­с­ка спор­т­на сто­ли­ца за Бал­ка­ни­а­да­та по спор­т­но хо­де­не на 12.04.2014 г.

В ду­ха на ше­га­та и до­б­ро­съ­се­д­с­т­во­то бих ка­зал: „Не­р­де Ка­вар­на, не­р­де Бал­чик” ?

„… са­мо де­ца­та зна­ят ка­к­во тър­сят и към въз­ра­с­т­ни­те тря­б­ва да се от­на­ся­ме мно­го вни­ма­тел­но” – ка­з­ва Ек­зю­пе­ри. На­ши­те бал­чи­ш­ки де­ца, спор­ти­с­ти­те на СКЛА „Чер­но мо­ре 2005” Бал­чик зна­ят към ка­к­во се стре­мят – ре­кор­ди и ние им го по­же­ла­ва­ме.

Георги ЙОВЧЕВ

11

Нашата колежка от в-к “Балчик” Марияна Върбанова с дъщеря си Екатерина Димова – “Желязната лейди”, изявена спортистка от СКЛА “Черно море 2005” Балчик.

Фото: Маруся КОСТОВА

 

Коментарите са затворени.