Наш ученик стана първенец в световно състезание

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Untitled-1

Tо­дор То­до­ров,уче­ник от VІ клас на ОУ”Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий”гр.Бал­чик, за­во­ю­ва ше­с­то мя­с­то на све­то­в­но­то пър­вен­с­т­во по ско­ро­с­т­на те­ле­г­ра­фия в ка­те­го­рия”Мла­де­жи до 16 г”.При­зо­во­то мя­с­то е за­во­ю­ва­но в ус­ло­ви­я­та на сил­на кон­ку­рен­ция на де­ца и мла­де­жи от Ру­сия,Бе­ла­рус и Ру­мъ­ния, ко­и­то са сред най-сил­нит+е в све­та.От 9-го­ди­шен То­дор се за­ни­ма­ва в ра­ди­о­к­лу­ба на гр.Бал­чик /LZ2KSB/, под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на не­го­вия пре­д­се­да­тел д-р Хри­с­то Иг­на­тов.За­ни­ма­ни­я­та не му пре­чат да по­с­ти­га и от­ли­ч­ни  ре­зул­та­ти в учи­ли­ще, къ­де­то е сред най-изя­ве­ни­те уче­ни­ци. Ре­зул­та­ти­те в учи­ли­ще и в спор­та дъл­жи с бла­го­дар­ност и на сво­и­те ро­ди­те­ли Мая и То­дор То­до­ро­ви, ко­и­то го по­д­к­ре­пят, ра­д­ват се и го на­сър­ча­ват.

Ста­ни­с­лав

НИ­КО­ЛОВ

Ди­ре­к­тор на ОУ „Св.Св.Ки­рил

и Ме­то­дий” Бал­чик

 

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.