Нови кабинети в ж.к.”Балик”

Nov 23rd, 2010 | От | Category: ВАЖНА

Детски кабинет, Кабинет “Обща медицина”
и манипулационна

На 28 ок­том­в­ри 2010 г. в 10.00 ч. в ж.к. „Ба­лик”, ул.”Бо­рис Янев” № 17 офи­ци­ал­но в при­съ­с­т­ви­е­то на ме­ди­цин­с­ки слу­жи­те­ли от Бър­за по­мощ и при­я­те­ли, бе от­к­рит Де­т­с­ки ка­би­нет, ог­ла­вен от д-р Ма­рия Ра­ду­ше­ва. Ли­ч­но отец Ге­ор­ги Пе­т­ков ос­ве­ти ка­би­не­та и бо­га­та­та тра­пе­за, ко­я­то по спе­ци­а­лен ри­ту­ал бе по­д­го­т­ве­на за вси­ч­ки го­с­ти.
Де­т­с­ки­ят ка­би­нет из­г­ле­ж­да ка­то ед­на въл­ше­б­на при­ка­з­ка, с мно­го­то иг­ра­ч­ки и ри­сун­ки на ге­рои от при­ка­з­ки и съ­в­ре­мен­ни де­т­с­ки фил­ми.
Пре­д­с­тои склю­ч­ва­не на до­го­во­ри със Здра­в­на ка­са за из­да­ва­не на та­ло­ни. Де­ца, при­те­жа­ва­щи та­ло­ни, ще бъ­дат об­с­лу­ж­ва­ни без­п­ла­т­но. За въз­ра­с­т­ни и де­ца без та­ло­ни, пре­г­ле­ди­те ще бъ­дат на до­с­тъ­п­ни за все­ки це­ни.
Ра­бо­т­но вре­ме: от по­не­дел­ник до пе­тък – от 17.00 ч. до 7.00 ч. Съ­бо­та, не­де­ля и пра­з­ни­ч­ни дни – 24 ча­са не­пре­къ­с­на­то.                                      /Б.Т./


Коментарите са затворени.