В радостта е смисълът на Коледа

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

asdas

На 5 де­кем­в­ри грей­на ел­ха­та в цен­тъ­ра на Бал­чик. В тър­же­с­т­во­то се пре­д­с­та­вя­ха под ръ­ко­во­д­с­т­во­то на де­т­с­ка­та учи­тел­ка Ми­г­ле­на Але­к­сан­д­ро­ва един по­дир друг ко­ле­д­ни из­пъл­не­ния: Ва­не­са Ка­ло­я­но­ва, Кри­с­ти­я­на Све­т­ли­но­ва /ЦДГ „Чай­ка”/, Ми­ре­ла Ди­ми­т­ро­ва /ЦДГ №2/, пя­ха де­ца от ЦДГ №1 с р-л Ро­за­лия Бо­г­да­но­ва, До­н­ка Ге­но­ва, Не­д­ка То­до­ро­ва /ОДЗ”Зна­ме на ми­ра”/. Свой танц на джу­дже­та­та и сне­жин­ки­те изи­г­ра­ха де­ца от ОДЗ „Зна­ме на ми­ра” с му­зи­ка­лен р-л Мая Ди­кова.

Сме­ло на сту­да пя­ха де­ца­та от гру­пи­те на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” – „Ле­о­пар­ди” и „Бей­би Вой­сис”, с ди­ри­гент Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва.

На та­къв пра­з­ник не мо­же без пе­сен­та „Джин­гъл Бел”. Из­пя я ду­ет с р-л Ми­ла Ма­в­ро­ва при ОДК.

Ху­ба­во на­ча­ло на тър­же­с­т­во­то по­с­та­ви­ха ма­жо­ре­т­ки­те от ОДК Бал­чик, с р-л Пе­тър Зла­тев.

С на­г­ра­да от Бер­лин се за­вър­на ут­вър­де­ни­ят ве­че ма­лък пе­вец Але­к­сан­дър Та­нев. Той из­пя, под ап­ло­ди­с­мен­ти­те на въз­тор­же­на­та пу­б­ли­ка пе­сен­та „Не­ка да ва­ли сняг”.

Кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов взе на ръ­це ед­но мал­ко де­те от пу­б­ли­ка­та и за­па­ли ел­ха­та. Не­ка да све­т­не ел­ха­та. И тя све­т­на. Не­ка да има за­ря. И тя за­по­ч­на. Не­ка да ва­ли сняг и де­ца­та да са здра­ви и да иг­ра­ят. Да се ра­д­ват. На­ли в то­ва е сми­съ­лът на Ко­ле­да.

Маруся КОСТОВА

 

P1850766 P1850768 P1850769 P1850770 P1850771 P1850779 P1850781

Коментарите са затворени.