Коледа в Гурково

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

На 20 де­кем­в­ри по­чи­та­ме па­мет­та на Св.Иг­на­тий Бо­го­но­сец /Иг­на­ж­ден/. В ня­кои об­ла­с­ти на Бъл­га­рия за­по­ч­ват Ко­ле­д­ни­те пра­з­ни­ци. Най-спа­з­ва­ни­ят оби­чай е „по­ла­з­ва­не”. Вни­ма­ва се кой пър­ви вли­за в къ­ща­та. Ако е до­бър чо­век, то през ця­ла­та ид­на го­ди­на ще има ус­пех и бла­го­ден­с­т­вие. „Не­ка Ко­ле­да въл­ше­б­на, в сър­ца­та ве­ч­но да го­ри. В ду­ша­та ви­на ги до­б­ро да има, за да пре­бъ­де в иду­щи­те дни.”

Та­ка­ва е иде­я­та и по­с­ла­ни­е­то към вси­ч­ки жи­те­ли и го­с­ти на ор­га­ни­зи­ра­ния Ко­ле­ден кон­церт, то­ч­но на та­зи да­та от чи­та­ли­щ­но­то ръ­ко­во­д­с­т­во на ч-ще „Сво­бо­да 1897” с.Гур­ко­во. Тук ки­пи тре­с­ка­ва по­д­го­то­в­ка и при­го­то­в­ле­ние. Гла­в­ни дей­с­т­ва­щи ли­ца ще бъ­дат де­ца­та – са­мо­дей­ци, ко­и­то ще пе­ят, тан­цу­ват, ре­ци­ти­рат, за да по­ка­жат, че до­б­ро­то тря­б­ва да се тър­си. То съ­ще­с­т­ву­ва и ни е тол­ко­ва не­об­хо­ди­мо в то­ва сло­ж­но вре­ме. До­б­ри­ят чо­век, Дя­до Ко­ле­да, ще за­ра­д­ва вся­ко сър­це, ще раз­к­рие ма­ги­я­та на Ко­ле­д­на­та нощ, за­що­то ос­вен до­б­ро на­с­т­ро­е­ние ни тря­б­ва вя­ра и на­де­ж­да.

Вра­та­та е от­во­ре­на и за но­во­го­ди­ш­ния кон­церт на 27 де­кем­в­ри, в кой­то ще взе­мат уча­с­тие хор „До­б­ру­джан­ки” гр.Бал­чик, с ди­ри­гент Ма­г­да­ле­на Хри­с­то­ва; хор „Хар­мо­ния” с. Об­ро­чи­ще; Би­тов хор с.Об­ро­чи­ще; клуб „Де­си­та”гр.Бал­чик и с уча­с­ти­е­то на са­мо­дей­ни ко­ле­к­ти­ви от гур­ко­в­с­ко­то чи­та­ли­ще.

За­по­вя­дай­те в с.Гур­ко­во, да се на­с­ла­ди­те на пра­з­ни­ка!

Сте­ла ДА­КО­ВА СТО­Я­НО­ВА

 

 

 

Коментарите са затворени.