П Р О Т О К О Л № 33 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 05.12.2013 г.

Dec 11th, 2013 | От | Category: ПРОТОКОЛИ НА ОБС

По първа точка от дневния ред: Отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Балчик за третото тримесечие на 2013 година, за информация съгласно чл. 25, ал.1 от ЗОБ.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

За информация, не се гласува

По втора точка от дневния ред: Предложение за разпределяне на бюджетни средства заложени като резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджет 2013 година.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 463: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл. 25, ал. 2 от НСОИОБ:

1.            Общински съвет Балчик одобрява разпределянето на част от гласувания резерв в местни дейности в размер на 70 000 лева да бъде усвоен и с тази сума да бъде завишен бюджета в разходната си част на Общинска администрация в дейност 412 – МБАЛ.

2.            Общински съвет задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия и със своя заповед отрази одобрените корекции по бюджет 2013 г. в изпълнение на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По трета точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година  общинска отговорност на Читалище „Паисий Хилендарски-1870” град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 464: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на читалище “Паисий Хилендарски-1870” гр.Балчик да бъде актуализиран с 16 360 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По четвърта точка от дневния ред: Предложение за актуализация на бюджета за 2013 година  общинска отговорност на Читалище „Христо Смирненски-1941” село Сенокос.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 465: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, в съответствие с чл. 27 от ЗОБ и чл.25, ал.2 от НСОИОБ

1. Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на читалище “Христо Смирненски 1941” село Сенокос да бъде актуализиран с 1000 лева.

2. Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2013 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По пета точка от дневния ред: Предложение за приемане на общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013г.-2016г.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 466: І. Общински съвет Балчик, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 9 от Закона за енергия от възобновяеми източници (ЗЕВИ)

РЕШИ:

1. Общински съвет Балчик приема общинска краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2013г- 2016г.

2. Общински съвет гр.Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на програмата.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По шеста точка от дневния ред: Предложение за частично финансиране  на одобрен и изпълнен проект „Защита на морския бряг  на гр.Балчик от абразия и ерозия” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/003, сключен между Община Балчик и Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 467: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 1  от Закона за общинския дълг, във връзка с Решение № 684 от 26.10.2010 г., Общински съвет на Община Балчик,

РЕШИ:

1. Дава съгласие да се финансира проект „Защита на морския бряг  на гр.Балчик от абразия и ерозия” по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-06/2010/003 със средства на общинския бюджет в размер на 66 398,62 лв. (шестдесет и шест хиляди триста деветдесет и осем лева и 62 стотинки ), представляващи предварително платени и не верифицирани  разходи както следва:

–              По бюджетно перо 1.„Човешки ресурси ”  4 979,88  лв., в т.ч. 248,99 лв., /ЗСП/.

–    По бюджетно перо 2.4. „Разходи  свързани с  технически и работни проекти  и с оценка на съответствието  на проектите” 56,19 лв. с ДДС , в т.ч 2,81 лв.,с ДДС /ЗСП/.

–    По бюджетно перо 2.6. „Разходи за авторски надзор „  2 640,00 лв. с ДДС , в т.ч 132,00 лв.,с ДДС /ЗСП/.

–  По бюджетно перо 3.1. „Разходи за информация и публичност „  120,00 лв. с ДДС , в т.ч 6,00 лв.,с ДДС /ЗСП/.

–   Предварително извършени бюджетни плащания във връзка с работни проекти и за оценка на съответствието  на проектите в размер на – 58 602,55 лева.,от които 43 143,80 лв. признати  като допустими и верифицирани  от тях 43 087,61лв. и 15 458,75 лв. предварително платени и не заложени по бюджета на проекта.

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик  да извърши всички  необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седма точка от дневния ред: Предложение за одобряване на пазарна оценка за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.106 по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 468: 1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 45, ал. 1 и ал. 5 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със заявление вх. № 63-2410-1/30.10.2013 г., одобрява пазарна оценка в размер на 22 770.00 (двадесет и две хиляди седемстотин и седемдесет) лв. (четиринадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева), без ДДС за продажба на общински имот на собственика на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот с идентификатор № 02508.82.106 по кадастралната карта на гр. Балчик (УПИ ХІХ, кв.313 по ПУП на гр. Балчик) с площ от 414 м2 (четиристотин и четиринадесет квадратни метра), актуван с АОС № 3677/11.05.2009 г.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Николай Колев за пазарна оценка от 22 770.00 лева, в залата 19 общински съветници

16 „ЗА”, 1 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение, в залата 19 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осма точка от дневния ред: Предложение за отдаване под наем чрез публичен търг на помещение  публична общинска собственост, находящо се в с. Бобовец (магазин за хранителни стоки).

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 469: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 7 от ЗОС; чл. 16 /1/ и /2/ от НОРПУРОИ на ОбС – Балчик, дава съгласието си помещение /магазин за хранителни стоки/ сплощ от 18 м2, находящ се в с. Бобовец – публична общинска собственост, актувано с АОС153/1998 г., да бъде отдадено под наем, съгласно предназначението си, за срок от 5 год. /пет години/, чрез провеждане на публичен търг.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез публичен търг в размер на 238.52 лв. /двеста тридесет и осем лева и петдесет и две стотинки/, без ДДС.

3. Кандидатите за участие следва да са регистрирани по Търговския закон, и да спазват предмета на дейност.

4. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По девета точка от дневния ред: Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 470: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 82, ал. 1 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 8  от ЗНА , чл. 76, ал. З  и чл. 79 предложение първо от АПК, Общински съвет Балчик

РЕШИ:

1.      Приема Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Балчик.

2.      Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането  на общинския бюджет в община Балчик. да бъде обнародвана в местния печат и /или се разгласи по предвидения  от Общински съвет за това ред.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

 

По десета точка от дневния ред: Предложение за приемане на бюджетна прогноза за 2014 година и актуализирани бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г. за местни дейности на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 471: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 и ал. 5 от ЗОБ,
Общински съвет Балчик одобрява прогноза за 2014 г. в частта и за местни дейности и
актуализирани бюджетни прогнози за 2015 г. и 2016 г. на Община Балчик, както следва:

1. Одобрява бюджетна прогноза на приходите за 2014 година в частта и за местни
дейности, в размер на 13 170 489 лв. и разходи по групи от единната бюджетна
класификация в общ размер на 13 054 140 лева.

2. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на приходите за 2015 година в частта и
за местни дейности, в размер на 13 609 240 лв. и разходи в размер на 12 795 140 лева.

3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на приходите за 2016 година в частта и
за местни дейности, в размер на 13 629 240 лв. и разходи в размер на 12 934 040 лева.

Приложения: №1, 6б, 6в и 6г.

4. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По единадесета точка от дневния ред: Предложение за утвърждаване на нов вътрешен безлихвен заем от набирателната сметка на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 472: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, и чл. 24, т. 3 от Закона за общинския бюджет, Общински съвет Балчик:

1. Утвърждава максимален размер на заема от 400 000 лева.

2. Дава съгласието си да бъде удължен срока на ползване и погасяване на заема от набирателната сметка на общината до 30 ноември 2014 г.

3. Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По дванадесета точка от дневния ред: Предложение за отпускане на финансови помощи на граждани.

Вносител: д-р Маргарита Калинова  председател на ПКЗССД

РЕШЕНИЕ 473: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет  Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. Марийка Николова Георгиева от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

2. Стоянка Михайлова Парикова от с. Бобовец, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

3. Тодорка Иванова Михайлова от гр. Балчик, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

4. Юнал Мустафов Яшаров от с. Ляхово, за лечение,  в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

5. Радослав Ангелов Димитров от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 200.00 (двеста) лева.

6. Румен Емилов Асенов от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

7. Станка Любомирова Владимирова от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

8. Асен Иванов Асенов от с. Оброчище, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

9. Ани Ангелова Янкова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 100.00 (сто) лева.

10. Мария Данаилова Атанасова от град Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

11. Дико Радев Христов от с. Стражица, за лечение, в размер на 400.00 (четиристотин) лева.

12. Младен Димитров Чалъков  от гр. Балчик, за лечение, в размер на 500 (петстотин) лева.

13. Русанка Миткова Стоянова от гр. Балчик, за социално подпомагане, в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева.

14. Димо Кръстев Господинов от с. Сенокос, за лечение, в размер на 300 (триста) лева. Средствата да се получат от кмета на с. Сенокос.

АНБЛОК ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По тринадесета точка от дневния ред: Предложение за промяна в Маршрутно разписание № 5-1 по автобусна линия № 1 от общинската транспортна схема.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 474: На  основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА  и чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили  (обн.ДВ бр.32/29.03.2002 г., последно изм. бр.44/10.06.2011г.) и във връзка с протокол от 14.11.2013г. на комисия за обсъждане на маршрутни разписания от Общинската транспортна схема и промени в тях, назначена със Заповед №113/01.02.2013г.

УТВЪРЖДАВА ПРОМЯНА В МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №5-1:

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ № 5-1

по автобусна линия: ГРАДСКА №1

изпълнява се целогодишно

Час, минути                      Час, минути

Час на отпътуване: 07.15, 09.45, 11.15, 13.15, 14.05, 16.15, 17.45;                          Час на пристигане: 08.04, 10.44, 12.04, 14.04, 14.54, 17.04, 18.34

Разстояние км пристига             стои      тръгва  Маршрут           пристига             стои      тръгва

0                                             7.15       Нови Гробища 8.04

0.3          7.15       1             7.16       Геомаш               8.03       1             8.04

0.5          7.17       1             7.18       Енерго 8.01       1             8.02

0.5          7.19       1             7.20       Районен съд     7.59       1             8.00

0.3          7.20       1             7.21       Елпром               7.58       1             7.59

0.7          7.22       1             7.23       Тунджа 3            7.56       1             7.57

0.3          7.24       1             7.25       Тунджа 2            7.54       1             7.55

0.4          7.26       1             7.27       Тунджа 1            7.52       1             7.53

0.4          7.28       1             7.29       Камчия                7.50       1             7.51

0.4          7.30       1             7.31       кв.Левски          7.48       1             7.49

1.3          7.32       1             7.33       Р.Даскалов       7.46       1             7.47

0.4          7.34       1             7.35       СОУ”Хр.Ботев”               7.44       1             7.45

0.3          7.35       1             7.36       Автогара            7.43       1             7.44

0.5          7.37       1             7.38       Център               7.41       1             7.42

0.4          7.39                                       пл.Рибарски                                    7.40

Час на пристигане: 07.39, 10.09, 11.39, 13.39, 14.29, 16.39, 18.09                            Час на отпътуване: 07.40, 10.20, 11.40, 13.40, 14.30, 16.40, 18.10

Обща дължина               6.7 км.

Общо време за движение        11мин  Средна техническа скорост     37 км/ч

Общо време за пътуване          24 мин Средна съобщителна скорост                17 км/ч

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

/Продължава от стр.3/

По четиринадесета точка от дневния ред: Предложение за допълнително възнаграждение на кметските наместници в община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 475: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, чл. 24 от вътрешните правила за работната заплата на служителите, работещи по трудово правоотношение в делегираните от държавата дейности и местните дейности в Община Балчик, Общински съвет – Балчик утвърждава допълнително възнаграждение за постигнати добри резултати в работата през второто и третото тримесечие на 2013 година на кметските наместници в Община Балчик, както следва:

1. Блага Кирилова Атанасов – кметски наместник с.Дропла              – 900 лв.

2. Съби Крумов Василев       – кметски наместник с.Безводица          – 900 лв.

3. Илийчо Андреев Илиев     – кметски наместник с.Змеево               – 900 лв.

4. Ради Атанасов Радев         – кметски наместник с.Църква               – 900 лв.

5. Стойка Йорданова Донева                – кметски наместник с.Дъбрава             – 900 лв.

6. Сергей Панайотов Георгиев             – кметски наместник с.Пряспа               – 900 лв.

7. Илияна Димитрова Димитрова         – кметски наместник с.Рогачево            – 900 лв.

8. Елица Димитрова Карлукова            – кметски наместник с.Тригорци           – 900 лв.

9. Орхан Юсеинов Алиев      – кметски наместник с.Бобовец             – 900 лв.

10. Георги Илиев Генов        – кметски наместник с.Царичино          – 900 лв.

11. Мехмед Хасан Расим       – кметски наместник с.Кремена             – 900 лв.

12. Йордан Койчев Коев       – кметски наместник с.Храброво           – 900 лв.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 – не гласува

По петнадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 442 по Протокол № 32 от 31.10.2013 година на ОбС Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС – Балчик

РЕШЕНИЕ 476: На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 39, ал. 4 от ЗОС; чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-43/12.11.2013 г. на Областен управител на област Добрич, общински съвет – Балчик отменя Решение 442 по Протокол № 32, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 31.10.2013 година.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По шестнадесета точка от дневния ред: Предложение за отмяна на Решение 458 по Протокол № 32 от 31.10.2013 година на ОбС Балчик и разглеждане предложение за продажба чрез публичен търг на общински имот, представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, община Балчик.

Вносител: Виктор Лучиянов  председател на ОбС – Балчик

РЕШЕНИЕ 477: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА; АдК-04-44/12.11.2013 г. на Областен управител на област Добрич:

І. Общински съвет – Балчик отменя Решение 458 по протокол № 32, прието на заседание на Общински съвет –  Балчик на 31.10.2013 г.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

12 „ЗА”, 4 „ПРОТИВ”, 2 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС; чл. 44, ал. 1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4333/27.09.2013 г., представляващ поземлен имот с идентификатор № 03174.50.241 по кадастралната карта на с. Безводица, м. “Юртлука” с площ от 1 370 м2 /хиляда триста и  седемдесет квадратни метра/.

1. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 2 500.00 лв. /две хиляди и петстотин/, като начална цена за провеждане на търга;

2.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с  решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет  Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ предложението на Красимир Михайлов за пазарна оценка от 2500.00 лева, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ цялото предложение

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По седемнадесета точка от дневния ред: Предложение за изменение и допълнение на Решение 25 по Протокол № 4/15.12.2011 год. от заседание на общински съвет  Балчик, във връзка с предварително съгласие за промяна на предназначение на поземлен имот  общинска собственост в полза на ДП “Пристанищна инфраструктура”.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 478: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; чл. 37, ал. 4, т. 2 и ал. 6 във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 25, ал. 4, във връзка с ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо с вх.№ 63-1676-3/21.11.2013год. от Галин Николов  директор на дирекция “РКТ-Черно море” ДП “Пристанищна  инфраструктура”, общински съвет – Балчик изменя и допълва свое Решение № 25/15.12.2011г. в частта на т. І, като удължава срока на предварителното съгласие на общо три години, считано от влизане в сила на настоящото Решение.

В останалата си част Решение № 25/15.12.2011 год. на общински съвет  Балчик остава непроменено.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По осемнадесета точка от дневния ред: Предложение за даване на съгласие за сключване на договор за времето на ползване на имот общинска собственост, във връзка с процедура по промяна на предназначение на земеделски имот от физическо лице.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 479: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 21, ал. 3 , чл. 29, ал. 4 от Закона за опазване на земеделските земи и чл. 57 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи във връзка с чл. 7, ал. 2 от Закона за общинската собственост, предвид Решение № КЗЗ-12/27.06.2013 год. на Комисията по земята към Министерство на земеделието и храните и искане с вх.№ 94Д-579-3/06.11.2013год. от Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик, общински съвет-Балчик:

І. Дава съгласие в полза на Дамян Монев Дамянов от гр. Балчик, ул.”Стара планина” №69 да бъде сключен договор за учредяване право на ползване за времето, през което ще се извършат технически дейности по изграждането на обслужващ път, върху имот   публична общинска собственост, с идентификатор 48982.333.15, по кадастралната карта на с.Царичино, одобрена със заповед № 300-5-104/11.12.2003г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед КД14-08-39/14.01.2013 на Началника на СГКК  Добрич, целият с площ от 5852 кв.м.  представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  за селскостопански, горски, ведомствен път, при следните условия:

1. Предмет на договора: извършване на дейности по изграждане на обект “обслужващ път до поземлени имоти с идентификатори 48982.4.1 и 48982.3.28” в землището на с.Царичино, върху част от поземлен имот с идентификатор 48982.333.15  общинска собственост с проектна площ по одобрен ПУП-парцеларен план от 5 073 кв.м.

2. Срок на договора: Шест години от влизането в сила на Решението по чл.24, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи /ЗОЗЗ/ за промяна на предназначението на земята от комисията по чл.17, ал1 от ЗОЗЗ.

3. Цена по договора: Предвид факта, че инвеститорът ще извърши инфраструктурни подобрения с изграждането на обслужващ път за общо ползване, договорът да се сключи безвъзмездно.

ІІ. Упълномощава Кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение, както и да включи други клаузи по договора по целесъобразност.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По деветнадесета точка от дневния ред: Разглеждане заявление от „Храброво Уинд 2” ООД за учредяване на сервитут на преминаване на витло на ветрогенератор, разположен в ПИ №77390.26.44, през имот ПИ №77390.26.37  собственост на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 480: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 64, ал. 1 и във връзка с ал. 2, т. 2 от Закона за енергетиката и чл. 8, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Балчик не дава съгласието си за учредяване възмездно и безсрочно в полза на  “Храброво Уинд 2” ООД сервитут  право на преминаване на витло на ветрогенератор модел Vestas V112 с номинална инсталирана мощност 3МW, височина на кулата 119м, диаметър на ротора 112м, разположен в ПИ 77390.26.44  собственост на “Храброво Уинд 2” ООД, през имот ПИ 77390.26.37  собственост на Община Балчик.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 17 общински съветници

7 „ЗА”, 2 „ПРОТИВ”, 8 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на поземлени имоти в изпълнение на задължението за обезщетяване на бивши собственици с влезли в сила съдебни решения за признаване на правото на възстановяване на собствеността върху земеделски земи.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 481: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 8, от ЗМСМА; § 27, ал.2, т. 2 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ, бр. 62 от 2010 г.), чл. 45ж, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с искане с вх. № 63-194-15/20.11.2013год. от Началника на “Общинска служба по земеделие Балчик” и чл. 87 от ПОДОбСНКВОбА, Общински съвет  Балчик:

І.  Предоставя на “Общинска служба земеделие – Балчик” проектен поземлен имот с идентификатор 18160.54.109, произлизащ от поземлен имот с идентификатор 18160.54.11 по кадастралната карта на с.Гурково, община Балчик, одобрена със Заповед №300-5-84/13.10.2003год. на Изпълнителния директор на АГКК гр.София, представляващ земеделска територия с начин на трайно ползване  нива, с проектна площ от 11,000 дка / единадесет декара /, за обезщетяване на наследниците на Иванка Николова Узунова. Имот 18160.54.11  е актуван с Акт за общинска собственост 1293/21.07.2004 год.

ІІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото решение.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

17 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”, 1 – не гласува

По двадесет и първа точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Външен водопровод за захранване на Претоварна станция за ТБО в ПИ № 02508.544.618” по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 482: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет  Балчик, одобрява ПУП-Парцеларен план за  “Външен водопровод за захранване на Претоварна станция за ТБО в ПИ 02508.544.618” по кадастралната карта на гр.Балчик.

                II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и втора точка от дневния ред: Предложение за одобряване на ПУП-Парцеларен план за „Дъждовна канализация на Претоварна станция за ТБО извън площадката за ПИ № 02508.544.618” по кадастралната карта на град Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 483: I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 от Закона за устройство на територията, Общински съвет   Балчик, одобрява ПУП-Парцеларен план за “Дъждовна канализация на Претоварна станция за ТБО извън площадката за  ПИ 02508.544.618” по кадастралната карта на гр.Балчик.

  II. Задължава Кмета на общината в 7-дневен срок от приемане на решението, същото да бъде изпратено за обнародване в “Държавен вестник”.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и трета точка от дневния ред: Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ  за  кв.49 и кв.50 по плана на “Стопански двор” с. Соколово, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 484: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изменение на ПУП-ПРЗ за кв.49 и кв.50 по плана на “Стопански двор” с.Соколово, Община Балчик.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да  се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.  

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и четвърта точка от дневния ред: Предложение за даване разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик и одобряване на задание към ПУП-ПП.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 485: І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА , съгласно чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – Балчик дава разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за “Водопровод за захранване на ПИ 39459.3.45” по кадастралната карта на с. Кранево, Община Балчик  съгласно приложено задание.

II. Решението да се разгласи с обявление в сградата на община Балчик, да се публикува на интернет страницата и в един местен вестник.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и пета точка от дневния ред: Предложение за предоставяне на движима вещ   общинска собственост, лек автомобил “Лада-Нива” с рег.№ ТХ4477СХ безвъзмездно за ползване на РС ПБЗН-Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 486: На основание чл. 21, ал. ІІ, във вр. с ал. І, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал. ІІІ и ІV от ЗОС и  чл. 34 от НОРПУРОИ на Община Балчик, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  БАЛЧИК предоставя безвъзмездно за ползване движима вещ  частна общинска собственост, представляваща:  лек автомобил “Лада-Нива” с рег.№ ТХ4477СХ с балансова стойност 15 285.00лв./петнадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева/.

Възлага на кмета Николай Ангелов да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 18 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Предложение за прекратяване на съсобственост между община Балчик и Мартина Илиева Христова, по отношение на ПИ № 39459.506.226 по кадастралната карта на с. Кранево.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 487: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС; чл. 48, ал. 1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94М-1611-2/15.11.2013 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Мартина Илиева Христова от гр. Варна, ул. “Мир” №17, по отношение на ПИ № 39459.506.226 по кадастралната карта на с.  Кранево, м. “Поляните”, целия с площ от 657 м2, като Мартина Христова изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 57 м2 /петдесет и седем квадратни метра/ идеални части, актувани с АОС № 4341/18.11.2013 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 1710.00 лв. /хиляда седемстотин и десет лева/.

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

18 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 1 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

По двадесет и седма точка от дневния ред: Предложение за оправомощаване кмета на община Балчик да актуализира със заповеди справочните данни в Плана за защита при бедствия на община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов – кмет на общината

РЕШЕНИЕ 488: На основание чл. 21, ал. П, във вр. с ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет- Балчик ОПРАВОМОЩАВА кмета на Община Балчик да актуализира със заповеди справочните данни в Плана за защита при бедствия на Община Балчик, приет с Решение 78 по Протокол № 13 на заседание на Общински съвет  Балчик, проведено на 12.05.2008 година.

ГЛАСУВАНЕ, в залата 19 общински съветници

19 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ”, 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”

Виктор Лучиянов,

Председател на

ОбС  Балчик

 

 

Коментарите са затворени.