Община Балчик подписа договор за нова социална услуга

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

Об­щи­на Бал­чик по­д­пи­са до­го­вор за без­въз­ме­з­д­на фи­нан­со­ва по­мощ с Аген­ци­я­та за со­ци­ал­но по­д­по­ма­га­не за из­пъл­не­ние на про­ект „Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип-ЦНСТ  Бал­чик“. Про­е­к­тът се из­пъл­ни по Опе­ра­ти­в­на про­г­ра­ма “Раз­ви­тие на чо­ве­ш­ки­те ре­сур­си 2007-2013”, про­це­ду­ра “Да не изо­с­та­вя­ме ни­то ед­но де­те”  ка­за Ми­т­ко Ди­ми­т­ров, един от пря­ко от­го­ва­ря­щи­те в ОбА за то­зи про­ект. На на­ро­ч­на пре­с­кон­фе­рен­ция той обя­с­ни, че До­мът за со­ци­ал­на по­мощ на де­ца от Об­щи­на­та е за­вър­шен на­в­ре­ме и ще за­по­ч­не да фун­к­ци­о­ни­ра през пър­во­то три­ме­се­чие на 2014 г. Той се на­ми­ра ме­ж­ду бл.39 и 36 в ж.к. „Ба­лик” Бал­чик и стар­тът за не­го е гла­су­ван сво­е­в­ре­мен­но от ОбС. Об­ща­та площ на ЦНСТ е 1150 кв.м., а за­с­т­ро­е­на­та е 507.5 кв.м.

Сро­кът за из­пъл­не­ние на  про­е­к­та бе­ше 13 ме­се­ца, а об­ща­та му стой­ност –  136 626,70 лв. е за 1 го­ди­на, след ко­е­то та­зи со­ци­ал­на дей­ност ще бъ­де де­ле­ги­ра­на от дър­жа­ва­та. Ос­но­в­на­та це­ле­ва гру­па ще бъ­де от 14 де­ца, от ко­и­то 12 в мо­мен­та са на­с­та­не­ни в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ин­с­ти­ту­ции (ДДМУИ) и са ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа. За тях е ус­та­но­ве­но, че е не­въз­мо­ж­но да бъ­дат вър­на­ти в се­мей­с­т­ва­та си или да бъ­дат на­с­та­не­ни при при­е­мен ро­ди­тел, за­що­то са с ком­п­ле­к­с­ни ув­ре­ж­да­ния и/или с хро­ни­ч­ни здра­в­ни за­бо­ля­ва­ния. Стре­ме­жът е те­зи де­ца  при­о­ри­те­т­но да бъ­дат из­ве­де­ни от ин­с­ти­ту­ци­и­те. При не­об­хо­ди­мост ще бъ­дат на­с­та­ня­ва­ни по спе­ш­ност в Цен­тъ­ра за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип в Бал­чик до 2  де­ца с ув­ре­ж­да­ния от об­щ­но­ст­та в гра­да с цел  оси­гу­ря­ва­не на  за­к­ри­ла на по­мощ за пре­о­до­ля­ва­не на изо­ла­ци­я­та и за со­ци­ал­на ин­те­г­ра­ция в об­ще­с­т­во­то. 12 де­ца ще до­й­дат от До­ма в с.Кру­ша­ри, къ­де­то са на­с­та­не­ни до от­ва­ря­не­то на ЦНСТ в Бал­чик. До то­зи мо­мент на те­ри­то­ри­я­та на Об­щи­на Бал­чик ня­ма­ше из­г­ра­де­на спе­ци­а­ли­зи­ра­на ин­с­ти­ту­ция за от­г­ле­ж­да­не на де­ца, ли­ше­ни от ро­ди­тел­с­ка гри­жа. По та­зи при­чи­на, де­ца­та, ро­дом от Бал­чик, са на­с­та­не­ни в До­ма за де­ца с ум­с­т­ве­на изо­с­та­на­лост “Св. Ни­ко­лай Чу­до­т­во­рец” – с. Кру­ша­ри”, об­ласт  До­б­рич. Дру­га­та це­ле­ва гру­па е пер­со­на­лът, кой­то ще бъ­де на­ет да ра­бо­ти в цен­тъ­ра. В не­го ще бъ­дат вклю­че­ни, ка­к­то слу­жи­те­ли, ид­ва­щи от за­к­ри­ти­те ин­с­ти­ту­ции, та­ка и на­пъл­но но­ви за си­с­те­ма­та слу­жи­те­ли. С пре­дим­с­т­во ще бъ­дат при­е­ти на ра­бо­та, без­ра­бо­т­ни ли­ца, ре­ги­с­т­ри­ра­ни в бю­ро­то по тру­да. Пер­со­на­лът, пре­до­с­та­вящ ус­лу­га­та, ще бъ­де от 13 чо­ве­ка /вси­ч­ки ще пре­ми­нат през съ­о­т­ве­т­но обу­че­ние/ – ръ­ко­во­ди­тел на ЦНСТ, из­пъл­ня­ващ и длъ­ж­но­ст­та «со­ци­а­лен ра­бо­т­ник», ме­ди­цин­с­ка се­с­т­ра, 2 ре­ха­би­ли­та­то­ри, 4 де­те­г­ле­да­чи, 4 са­ни­та­ри,  пси­хо­лог и  ло­го­пед. Об­ща­та цел на про­е­к­та е ре­а­ли­зи­ра­не на ус­той­чив мо­дел за де­ин­с­ти­ту­а­ли­за­ция на де­ца с ув­ре­ж­да­ния, на­с­та­не­ни в спе­ци­а­ли­зи­ра­на­та ин­с­ти­ту­ция в град Бал­чик – Цен­тър за на­с­та­ня­ва­не от се­ме­ен тип  обя­с­ни Ди­ми­т­рин Ди­ми­т­ров, ди­ре­к­тор на Ди­ре­к­ци­я­та, по­д­го­т­ви­ла про­е­к­та. Спе­ци­фи­ч­ни це­ли: – Ре­а­ли­зи­ра­не на мо­дел  за ка­че­с­т­ве­на гри­жа за де­ца­та с ув­ре­ж­да­ния, ори­ен­ти­ра­на към ин­ди­ви­ду­ал­ни­те ну­ж­ди на вся­ко де­те и га­ран­ти­ра­ща им жи­вот в сре­да, бли­з­ка до се­мей­на­та. – При­ла­га­не на мо­дер­ни по­д­хо­ди за со­ци­ал­на ра­бо­та от ква­ли­фи­ци­ран и обу­чен пер­со­нал. – Съ­з­да­ва­не на но­ва фор­ма на со­ци­ал­на ус­лу­га в об­щ­но­ст­та, ос­но­ва­на на про­фе­си­о­нал­на­та оцен­ка на ну­ж­ди­те на вся­ко де­те и ана­лиз на ре­сур­си­те и въз­мо­ж­но­с­ти­те на сре­да­та да за­щи­ти в най-ви­со­ка сте­пен пра­ва­та и ин­те­ре­си­те на вся­ко де­те.

Из­д­ръ­ж­ка­та на ед­но де­те в ЦНСТ ще бъ­де 650 лв./ме­се­ч­но.Дър­жа­в­на­та аген­ция по за­к­ри­ла­та на де­те­то има офи­ци­ал­на пре­цен­ка, че за де­ца­та тря­б­ва да се от­к­рие то­ч­но та­ко­ва жи­ли­ще, на­по­до­бя­ва­що се­ме­ен дом /три спал­ни по­ме­ще­ния, дне­в­на, ко­ри­дор и ба­ня/, а об­щи­те по­ме­ще­ния са тра­пе­за­рия и ку­х­ня, до­с­тъ­п­ни за вси­ч­ки. За 12 де­ца ще се гри­жат 11 ду­ши, но ка­че­с­т­ве­но, и то ще си стру­ва уси­ли­я­та за та­ки­ва де­ца, пре­не­б­ре­г­на­ти от при­ро­да­та и ня­ма­щи се­мей­с­т­во, на ко­е­то да раз­чи­тат  ка­за в за­к­лю­че­ние Ди­ми­тър Ди­ми­т­ров.

/Б.Т./

 

 

Коментарите са затворени.