Печалбата или здравето

Nov 9th, 2010 | От | Category: ПОЛИТИКА

От ме­сец юли 2010 г. вле­зе в си­ла за­кон, ма­ка­ри оса­ка­тен от ГЕРБ в пар­ла­мен­та, за­б­ра­ня­ващ пу­ше­не­то на ци­га­ри в за­к­ри­ти по­ме­ще­ния – бол­ни­ци, учи­ли­ща, уч­ре­ж­де­ния, ре­с­то­ран­ти и ка­фе­не­та. Иден­ти­ч­ни за­ко­ни гла­су­ва­ха не са­мо във вси­ч­ки ев­ро­пей­с­ки стра­ни, но и те­зи из­вън ЕС ка­то Тур­ция, Ма­ке­до­ния, Ру­сия, Ки­тай, Ка­на­да, САЩ, стра­ни от Юж­на Аме­ри­ка. Най-стро­ги­ят за­кон за­се­га е във Фин­лан­дия, къ­де­то ос­вен че гло­ба­та при пър­во на­ру­ше­ние на пу­шач или со­б­с­т­ве­ник на да­де­но­то за­ве­де­ние е 500 ев­ро, вто­ро­то на­ру­ше­ние во­ди в за­т­во­ра за це­ли 6 ме­се­ца. Тук, при нас, гла­су­ва­ни­ят за­се­га за­кон по­з­во­ля­ва со­б­с­т­ве­ни­ци­те на за­ве­де­ния до 65 кв.м. площ, са­ми да оп­ре­де­лят да­ли са за пу­ша­чи или за не­пу­ша­чи. Те­зи, ко­и­то са с по-го­ля­ма площ от 65 кв.м. да бъ­дат раз­де­ле­ни без ни­ка­къв до­пир ме­ж­ду тях на два са­ло­на – без про­зор­ци или вра­ти. В ЕС из­ле­зе ре­зо­лю­ция да не се ре­к­ла­ми­рат ци­га­ри­те, опа­ко­в­ки­те им да бъ­дат с най-ло­шо ка­че­с­т­во – гро­з­ни и от­б­лъ­с­к­ва­щи, а вси­ч­ки стра­ни от ЕС, обя­ве­ни за зо­на без ци­га­ри.

Ка­к­во ста­ва при нас? Учу­д­ва­ща е ре­а­к­ци­я­та на бран­шо­ви­ци­те ре­с­то­ран­тьо­ри, ко­и­то се про­ти­во­по­с­та­вят на мер­ки­те про­тив тю­тю­но­пу­ше­не­то под пре­д­лог, че ще­ли да на­ма­лят обо­ро­та им. Не се ли за­ми­с­лят, че ако вси­ч­ки спа­з­ват пра­ви­ла­та, пу­ша­чи­те про­с­то ня­ма къ­де да оти­дат и по-го­ля­ма­та част от тях ще се от­ка­жат да пу­шат. Та на­ли то­ва е цел­та, осъ­з­на­та от це­лия свят, за­що­то ци­га­ри­те са най-ло­ши­ят по­рок на чо­ве­че­с­т­во­то, во­дещ до мно­го за­бо­ля­ва­ния ка­то ин­сул­ти, ин­фар­к­ти, ра­ко­ви за­бо­ля­ва­ния и др. Жал­ко за те­зи хо­ра, осо­бе­но се­га в та­зи све­то­в­на кри­за – бо­ле­ду­ват, оп­ла­к­ват се, че ня­мат па­ри за ле­кар­с­т­ва, за хляб, гри­по­з­ни, ка­ш­лят, но ци­га­ра­та не сли­за от ус­та­та им. Жал­ко за по­д­ра­с­т­ва­що­то по­ко­ле­ние, ко­е­то въз­при­е­ма ци­га­ри­те ка­то по­ка­з­ност за зря­лост. Жал­ко за те­зи май­ки и та­т­ко­в­ци, ко­и­то да­ват лош при­мер за по­д­ра­жа­ние на де­ца­та си. Жал­ко и за те­зи ле­ка­ри и учи­те­ли, ко­и­то най-до­б­ре зна­ят те­зи ис­ти­ни, но съ­що пу­шат, да­вай­ки лош при­мер и пе­т­ней­ки про­фе­си­я­та си.

За не­с­па­з­ва­не­то на пра­ви­ла­та про­тив тю­тю­но­пу­ше­не­то на­ши­ят за­кон по­з­во­ля­ва сан­к­ции от 50 до 500 лв. В на­шия град, а пре­д­по­ла­гам и в ця­ла­та стра­на, ин­с­ти­ту­ци­и­те не си мръ­д­ват пръ­с­та да съ­б­лю­да­ват за­ко­на. Къ­де е кме­т­с­ка­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, къ­де е Да­нъ­ч­на­та слу­ж­ба, къ­де е По­ли­ци­я­та? На­в­ся­къ­де се ка­ра по ста­ро­му. Къ­де са об­щин­с­ки­те съ­ве­т­ни­ци? Вме­с­то да се ми­с­ли за но­ви уве­ли­че­ния на да­нъ­ци и та­к­си, про­с­то да си вър­шат ра­бо­та­та. Бю­дже­ти­те се пъл­нят, ко­га­то се из­пъл­ня­ват за­ко­ни­те. На­ци­я­та е здра­ва, ко­га­то се спа­з­ват пра­ви­ла­та.

Иван МАЛЕВ

Коментарите са затворени.