Дарения на Ротари клуб Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1850738

В ос­та­ва­щи­те мал­ко дни до Ко­ле­да бал­чи­ш­ки­те ро­та­ри­ан­ци за­ра­д­ва­ха с но­ви ком­пю­т­ри уче­ни­ци­те от ОДК Бал­чик – 3 бр., от ПГ за КОС „Але­ко Кон­с­тан­ти­нов”Бал­чик-2 бр., от Де­т­с­кия от­дел на би­б­ли­о­те­ка­та на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”Бал­чик-2 бр., ч-ще „В.Ле­в­с­ки”Бал­чик – 1 бр.и ч-ще „Про­с­ве­та” с.Со­ко­ло­во-1 бр. Ком­пю­т­ри­те са с ли­цен­зи­ра­на опе­ра­ци­он­на си­с­те­ма Windows XP Pro, по­лу­че­ни от Швей­ца­рия ка­то да­ре­ние със съ­дей­с­т­ви­е­то на Бъл­га­ро-швей­цар­с­ка­та тър­го­в­с­ка ка­ма­ра, по­с­ре­д­с­т­вом „Ама­ли­пе”и Ро­та­ри клуб Бал­чик.

Ро­та­ри­ан­ци­те, с та­з­го­ди­ш­ни­ят си пре­д­се­да­тел Сла­ви Сер­бе­зов, са на мне­ние, че ста­ра­та те­х­ни­ка тря­б­ва да се об­но­вя­ва, че ка­би­не­ти­те, къ­де­то се учат де­ца­та, тря­б­ва да се до­о­бо­ру­д­ват те­х­ни­че­с­ки по­с­то­ян­но, че ве­че ин­те­ра­к­ти­в­на­та дъ­с­ка, ди­ги­тал­ни­ят фо­то­а­па­рат от ви­сок клас, мо­щ­ни­те и бър­зи ком­пю­т­ри, Ин­тер­нет не са но­во­с­ти, а не­об­хо­ди­мо­с­ти за съ­в­ре­мен­ния уче­бен про­цес.  Ро­та­ри­ан­ци­те Сла­ви Сер­бе­зов, Ге­ор­ги Же­ле­зов и Хри­с­то Же­ля­з­ков със за­до­вол­с­т­во раз­г­ле­да­ха ба­за­та на Об­щин­с­кия де­т­с­ки ком­п­лекс – ка­би­не­ти, офи­си, двор. Ди­ре­к­то­рът Тин­ка Си­в­ри­е­ва из­тъ­к­на, че 836 де­ца уча­с­т­ват в 60 кръ­жо­ч­ни фор­ми на за­ни­ма­ние в ОДК, ко­е­то е най-го­ля­мо по­с­ти­же­ние в 60-го­ди­ш­на­та ис­то­рия на ком­п­ле­к­са. Сгра­да­та е са­ни­ра­на, но има ка­к­во още да се же­лае за ог­ра­да­та, дво­ра и из­г­ра­ж­да­не­то на от­к­ри­та сце­на  за пре­д­с­та­в­ле­ния. Об­за­ве­ж­да­не­то на ка­би­не­ти­те не е при­к­лю­че­но. Те пер­ма­нен­т­но тря­б­ва да се мо­дер­ни­зи­рат. Де­ца­та със своя труд про­мо­ци­рат съ­в­ре­мен­ния уче­бен про­цес – те пе­ят, тан­цу­ват, ри­су­ват, мо­де­ли­рат, пре­въ­п­лъ­ща­ват се в ак­тьо­ри, жур­на­ли­с­ти, де­пу­та­ти от Уче­ни­че­с­кия пар­ла­мент. Из­ло­ж­ба­та на 12 де­кем­в­ри в ку­ло­а­ри­те на ОДК ще съ­дър­жа най-ху­ба­ви­те ко­ле­д­ни ри­сун­ки, кар­ти­ч­ки, сур­ва­к­ни­ци и ке­ра­ми­ч­ни пре­д­ме­ти. 20 кар­ти­ни уча­с­т­ва­ха в из­ло­ж­ба на голф ку­рор­та  „Лайт ха­ус”за бла­го­т­во­ри­тел­ния бал на Ро­та­ри клуб Бал­чик /Ди­с­т­рикт 24 82/.

С го­лям ин­те­рес ро­та­ри­ан­ци­те бя­ха по­с­ре­щ­на­ти в ПГ за КОС „Ал.Кон­с­тан­ти­нов” от ди­ре­к­то­ра Мар­га­ри­та Ро­се­но­ва, учи­тел­ки­те Ро­си­ца Шал­те­ва и  Зла­т­ка Ко­ле­ва, от уче­ни­ци­те от кур­са по го­т­вар­с­т­во, ко­и­то има­ха час по ин­фор­ма­ци­он­ни те­х­но­ло­гии и на мя­с­то при­съ­с­т­ва­ха на мон­ти­ра­не­то на но­ви­те ком­пю­т­ри.

С го­ля­ма бла­го­дар­ност би­б­ли­о­те­кар­ка­та в Де­т­с­кия от­дел на ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки”Ма­ри­а­на Ра­де­ва и ком­пю­тър­ни­ят спе­ци­а­лист Бо­ян То­мов за­по­ч­на­ха ве­д­на­га ра­бо­та с но­вия ком­пю­тър. Та­ка ста­на и в ч-ще „В.Ле­в­с­ки” и ч-ще „Про­с­ве­та”.

Ро­та­ри­ан­ци­те имат да раз­пре­де­лят още 2 ком­пю­тъ­ра, 3 ла­п­то­па, 3 при­н­те­ра и 2 ске­не­ра. Те са 28 ду­ши и чрез из­б­ра­на от тях ко­ми­сия по при­е­ма ще сто­рят то­ва до края на го­ди­на­та ка­то об­съ­дят къ­де та­зи те­х­ни­ка е най-не­об­хо­ди­ма. Ро­та­ри­ан­ци­те са хо­ра – обър­на се към мен пре­д­се­да­те­лят Сла­ви Сер­бе­зов, ко­и­то са с до­б­ро­вол­но­то убе­ж­де­ние, че по­ма­гат на хо­ра­та без­въз­ме­з­д­но. Те са ли­де­ри в про­фе­си­я­та си и са се на­с­мо­г­на­ли, ка­к­то се ка­з­ва.  Из­би­рат своя пре­д­се­да­тел на ро­та­ци­о­нен при­н­цип, вся­ка го­ди­на. От м.юли2014 г. ще пре­д­се­да­тел­с­т­ва Хри­с­то Же­ля­з­ков, кой­то да­де иде­я­та да се съ­по­с­та­вя ра­бо­та­та на Об­щин­с­кия съ­вет и Уче­ни­че­с­кия пар­ла­мент, ка­то по то­зи на­чин се по­д­го­т­вят мла­ди­те за про­во­ка­ци­и­те на жи­во­та.

Ма­ру­ся КО­С­ТО­ВА

P1850739

P1850751

Коментарите са затворени.