Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект – Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, обяви

04 декември 2013 г.,  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПО РЕДА НА чл.14,ал.1,т.2 от ЗОП

С ПРЕДМЕТ: „Доставка на съоръжения, оборудване и обзавеждане по проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”с 2 обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на обзавеждане,

Обособена позиция 2: Доставка на съоръжения и оборудване”

По Проект „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфраструктури на територията на община Балчик”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/3.1-03/2010/005, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., попадаща в обхвата на приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.1. „Подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”

КРАЕН СРОК за закупуване на документацията

до 16.00 часа на 02.01.2014 г.

КРАЕН СРОК за подаване на искания за разяснения

до 16.00 часа на 02.01.2014 г.

КРАЕН СРОК за предаване на офертите

до 16.00 часа на 09.01.2014 г.

Коментарите са затворени.