Откриха нов офис на “Форос” за недвижими имоти в Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1850669

След склю­ч­ва­не­то на фран­чай­зин­гов до­го­вор /фран­чай­зинг-да­ва­не под на­ем на кон­це­п­ция, тър­го­в­с­ка мар­ка и пр. за пра­ве­не на би­з­нес/ за До­б­рич пре­ди 4 го­ди­ни , „Фо­рос” про­дъл­жа­ва раз­ви­ти­е­то на сво­я­та мре­жа и в Бал­чик.  Но­ви­ят пар­т­ньор на ком­па­ни­я­та, кой­то ще пре­д­с­та­вя тър­го­в­с­кия бранд / мар­ка/  „Фо­рос” в До­б­рич, Бал­чик и ре­ги­о­на до Ду­ран­ку­лак , се ка­з­ва Асен Га­тев. Съ­з­да­де­на през 1993г., ФО­РОС-НА­ЦИ­О­НАЛ­НА КОМ­ПА­НИЯ НЕ­Д­ВИ­ЖИ­МИ ИМО­ТИ е ед­на от пър­ви­те ком­па­нии в Бъл­га­рия, опе­ри­ра­щи в би­з­не­са с не­д­ви­жи­ми имо­ти. В Бал­чик до­с­ко­ро тя има­ше своя ис­то­рия. Се­га „Фо­рос”от­к­ри­ва на ул.”Чер­но мо­ре” нов офис, с три­ма слу­жи­те­ли, из­б­ра­ни с кон­курс още през ля­то­то. Те ще пре­до­с­та­вят на кли­ен­ти­те си най-ви­со­ко ка­че­с­т­во ус­лу­ги, ка­то ре­зул­тат от мла­дия си ен­ту­си­а­зъм, дъл­го­го­ди­ш­ния опит на по-ста­ри­те си ко­ле­ги от Вар­на и До­б­рич, ко­и­то при­съ­с­т­ва­ха на офи­ци­ал­но­то от­к­ри­ва­не на бал­чи­ш­кия офис на 28 но­ем­в­ри 2013 г. Ус­та­но­ве­ни­те тра­ди­ции ще са во­де­щи в ра­бо­та­та на Ми­ро­с­лав Ге­ор­ги­ев, Пе­тя Пе­т­ро­ва и Пе­тя Ва­ле­ри­е­ва, ко­и­то ще се стре­мят да по­с­ти­гат ви­со­ко ка­че­с­т­ве­ни ус­лу­ги в сфе­ра­та на по­ку­п­ко-про­да­ж­би­те на имо­ти и уп­ра­в­ле­ни­е­то им, склю­ч­ва­не на на­е­ми, т.е. ще ут­вър­ж­да­ват ли­дер­с­ка­та по­зи­ция на „Фо­рос” на па­за­ра на не­д­ви­жи­мо­с­ти­те в Бал­чик и ще ги пре­д­ла­гат, до­ри в чу­ж­би­на – ка­за ме­ни­джъ­рът Асен Га­тев. Той обър­на спе­ци­ал­но вни­ма­ние на уп­ра­в­лен­с­кия стре­меж на фир­ма­та за на­ми­ра­не и мо­ти­ви­ра­не на слу­жи­те­ли, ко­и­то да се усъ­вър­шен­с­т­ват в ком­пе­тен­т­но­ст­та си, да счи­тат за про­фе­си­о­на­лен свой дълг от­ли­ч­но­то об­с­лу­ж­ва­не на кли­ен­ти­те, да­ва­не­то на то­ч­на и на­в­ре­мен­на кон­сул­та­ция, спи­ра­не на вся­ка сдел­ка, при и най-ма­лък по­я­вил се фи­нан­сов или юри­ди­че­с­ки про­б­лем на евен­ту­ал­ния кли­ент.

От офи­са в Бал­чик се оча­к­ва да се удо­в­ле­т­во­ри на­ра­с­на­ли­ят кли­ен­т­с­ки ин­те­рес към чер­но­мор­с­кия па­зар на не­д­ви­жи­ми имо­ти. Ве­че се пре­д­ла­гат имо­ти за по 2 млн. ев­ро на те­ри­то­ри­я­та на Бал­чи­ш­кия бряг, но има и зна­чи­тел­но по-ев­ти­ни пре­д­ло­же­ния. Всъ­щ­ност то­ва мо­же да се ви­ди в сай­та на „Фо­рос” http:/foros.bg. Жи­ли­ща­та се­га не се тър­сят мно­го, за­що­то е зи­ма, но це­на­та им се оп­ре­де­ля все пак от ме­с­то­по­ло­же­ни­е­то – цен­тър, по­к­рай­ни­ни, гро­би­ща, сме­ти­ща. В то­зи ред на ми­с­ли ми до­й­де на ум оп­ла­к­ва­не­то на един ру­с­ки гра­ж­да­нин, ку­пил през ля­то­то имот в с.Со­ко­ло­во, кой­то ка­за, че кон не се ку­пу­ва в дъ­ж­до­в­но вре­ме, за­що­то ко­с­ми­те му бле­с­тят. Къ­ща­та за­по­ч­на­ла да те­че, зе­мя­та би­ла до­с­та и гри­жа­та за нея ру­с­на­кът съ­в­сем не пре­це­нил. Та­ка, сдел­ка има, но до­кол­ко е из­го­д­на тя за две­те стра­ни е ва­ж­но и за­ви­си от по­ве­ри­тел­но­ст­та на ин­фор­ма­ци­я­та, от за­щи­та­та ин­те­ре­си­те на кли­ен­та-и про­да­вач, и ку­пу­вач, от пра­вил­ния ана­лиз на па­за­ра, от тен­ден­ци­и­те на па­за­ри­те на имо­ти, от ли­ч­на­та кон­сул­та­ция на слу­жи­те­ля.

На­у­ча­вам, че на­при­мер се­га е из­го­д­но да се ку­пу­ва зе­ме­дел­с­ка зе­мя. Но тук тря­б­ва мно­го вни­ма­тел­но да се пре­це­ни кар­ти­на­та на па­за­ра и по­ве­де­ни­е­то на кон­ку­рен­ти­те про­да­ва­чи, ко­и­то най-че­с­то са не­ле­ги­тим­ни и не­ло­ял­ни.

Все­ки наш слу­жи­тел пре­ми­на­ва през ин­ди­ви­ду­ал­на про­г­ра­ма на обу­че­ние, раз­ра­бо­те­на от бъл­гар­с­ки ака­де­ми­ч­ни пре­по­да­ва­те­ли и аме­ри­кан­с­ки кон­сул­тан­ти.Чрез спе­ци­ал­ни те­с­то­ве пе­ри­о­ди­ч­но про­ве­ря­ва­ме уме­ни­я­та на слу­жи­те­ли­те си. На­т­ру­па­ни­те зна­ния и раз­ви­ти ком­пе­тен­ции из­по­л­з­ва­ме за ус­пе­ш­но­то ре­а­ли­зи­ра­не на сдел­ки­те на на­ши­те кли­ен­ти – по­д­чер­та Асен Га­тев. Той с ра­дост пре­д­с­та­ви на но­та­ри­ус Об­ре­тен Об­ре­те­нов и не­го­ва­та за­ме­с­т­ни­ч­ка на­ме­ре­ни­я­та си да ра­бо­тят за­е­д­но за ре­ал­ни но­та­ри­ал­ни сдел­ки.

На­к­рая ста­на ду­ма, че не на по­с­ле­д­но мя­с­то, пре­д­с­тои се­ри­о­з­на ре­к­лам­на кам­па­ния на фир­ма­та „Фо­рос”, ко­я­то ние, жур­на­ли­с­ти­те, по­де­х­ме без­п­ла­т­но в Бал­чик, с на­пи­са­на­та до­б­ро­на­ме­ре­но по-го­ре ста­тия и с то­зи ди­ре­к­тен ре­к­ла­мен текст:

* ФО­РОС е пър­ва­та ча­с­т­на ком­па­ния за не­д­ви­жи­ми имо­ти в Бъл­га­рия, сер­ти­фи­ци­ра­на по си­с­те­ма­та ISO 9001:2000 за ка­че­с­т­во на сво­и­те ус­лу­ги; * ФО­РОС е пър­ва­та бъл­гар­с­ка ком­па­ния, уча­с­т­ва­ла в ме­ж­ду­на­ро­д­но из­ло­же­ние за про­мо­ци­ра­не на не­д­ви­жи­ми имо­ти; * ФО­РОС раз­по­ла­га с ед­на от най-го­ле­ми­те мре­жи от офи­си в стра­на­та;са­мо в До­б­ри­ч­ка об­ласт те са 11. * ФО­РОС съ­з­да­де Пър­ви­ят спе­ци­а­ли­зи­ран офис за от­да­ва­не под на­ем със спе­ци­ал­но обу­че­ни спе­ци­а­ли­с­ти в то­зи се­г­мент на бран­ша в Бъл­га­рия; * ФО­РОС ор­га­ни­зи­ра пър­вия за Бъл­га­рия про­ект за пре­д­с­та­вя­не въз­мо­ж­но­с­ти­те за за­ку­пу­ва­не на не­д­ви­жи­ма со­б­с­т­ве­ност от чу­ж­ди гра­ж­да­ни; * ФО­РОС е пър­ва­та в Бъл­га­рия ком­па­ния за имо­ти, съ­з­да­ла спе­ци­а­ли­зи­ра­ни от­де­ли „Ана­ли­зи и про­г­но­зи” и „Клю­чо­ви кли­ен­ти и кон­це­п­ции за го­ле­ми про­е­к­ти”; * ФО­РОС е пър­ва­та ком­па­ния за не­д­ви­жи­ми имо­ти в Бъл­га­рия, ко­я­то осъ­ще­с­т­ви про­да­ж­ба чрез World Wide Web /ин­тер­нет/; * ФО­РОС съ­з­да­де кон­це­п­ци­я­та за един от пър­ви­те мо­дер­ни тър­го­в­с­ки цен­т­ро­ве в Бъл­га­рия – PFOHE MALL ка­то осъ­ще­с­т­ви­х­ме и най-ма­ща­б­на­та до мо­мен­та ре­к­лам­на и PR кам­па­ния за про­мо­ци­ра­не на про­е­к­та; * ФО­РОС е пър­ва­та ком­па­ния ор­га­ни­зи­ра­ла и про­ве­ла бро­кер­с­ки кур­со­ве в стра­на­та.

Маруся КОСТОВА

P1850666

Коментарите са затворени.