Никулден в Балчик

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

P1850786

1142 ле­ва и 70 ру­мън­с­ки леи бя­ха съ­б­ра­ни от бла­го­т­во­ри­те­лен търг на дне­ш­ния Ни­кул­ден в Бал­чик. Обект на на­д­да­ва­не­то бя­ха изя­щ­но при­го­т­ве­ни и из­ку­ша­ва­що вку­с­ни ри­б­ни яс­тия, сред ко­и­то пре­об­ла­да­ва­ше ша­ра­нът. Ре­с­то­ран­ти­те “Ел Сим­па­ти­ко”, “Ка­ва­ци”, “Ло­тос”, “Ве­ро­ни”, “Бя­ла къ­ща”, ”Хе­ли­ос”, “Ре­джи­на Ма­рия” и “Ми­с­т­рал” по тра­ди­ция да­ри­ха сво­и­те блю­да. Към про­фе­си­о­на­ли­с­ти­те се при­съ­е­ди­ни­ха и от Дър­жа­в­но­то ло­в­но сто­пан­с­т­во със спе­ци­ал­но при­го­т­ве­на от инж.Ка­лин­ка То­до­ро­ва япон­с­ка пъ­с­тър­ва и ми­ди с ориз. Спо­ред оби­чая на Ни­кул­ден бе­ше раз­да­ден ри­бен кур­бан, при­го­т­вен в ре­с­то­рант “Мор­с­ко око” от се­дем ви­да ри­ба. Той бе ос­ве­тен от отец Стра­тия Але­к­сан­д­ров и отец Ге­ор­ги Пе­т­ков. Цър­ко­в­ни­те слу­жи­те­ли бла­го­с­ло­ви­ха при­съ­с­т­ва­щи­те и по­же­ла­ха здра­ве. При­ве­т­с­т­вие към ри­ба­ри, мо­ря­ци и жи­те­ли­те на Бал­чик из­ка­за и кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, кой­то за­е­д­но с дру­ги­те уча­с­т­ни­ци в тър­га /Ми­т­ко Пе­т­ров, Ри­бар­с­ко сдру­же­ние Бал­чик, Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, Мор­с­ки клуб Бал­чик, по­д­полк.Ан­тон Ан­то­нов, Ро­сен Ди­мов,  ба­те Не­дел­чо, ри­ба­ря от „Ин­с­т­ру­к­ция по ри­бо­ло­ва”/да­ри спе­че­ле­ни­те ри­б­ни яс­тия на при­съ­с­т­ва­щи­те. Сред го­с­ти­те има­ше пре­д­с­та­ви­те­ли на Во­ен­но­мор­с­ка ба­за Вар­на/кап.I ранг Г.Ге­ор­ги­ев, зам.ко­ман­дир и кап.Зла­т­ко Ян­чев бивш ко­ман­дир на ВМБ Бал­чик/, Йон Ко­с­тур /зам.ко­ман­дир на ВМБ Кон­с­тан­ца/, Дан Ми­ха­е­с­ку /РМФ/и пре­д­с­та­ви­те­ли на Мор­с­кия клуб от град Кон­с­тан­ца. По-къ­с­но днес се про­ве­де и ста­на­ли­ят тра­ди­ци­о­нен кон­курс за най-до­б­ре при­го­т­ве­но до­ма­ш­но ви­но. Че­ти­ри­ч­лен­на­та ко­ми­сия от ек­с­пер­ти из­б­ра сред се­дем­те уча­с­т­ни­ци за май­с­тор на бя­ло­то ви­но зе­ме­дел­с­ки­ят про­из­во­ди­тел Мла­ден Мар­ти­нов, пре­д­се­да­тел на Ко­оп.”Чер­но мо­ре – Бал­чик”, а ко­ле­га­та му Ва­сил Гри­го­ров /пре­д­се­да­тел на ЗК/взе приз за най-до­б­ро чер­ве­но ви­но. Вси­ч­ки съ­б­ра­ни сре­д­с­т­ва от бла­го­т­во­ри­тел­ния търг бя­ха вне­се­ни по сме­т­ка­та на бал­чи­к­ли­я­та Ни­ко­ла Ди­ков, кой­то е на хе­мо­ди­а­ли­за през по­с­ле­д­ни­те три го­ди­ни. За оча­к­ва­на­та жи­з­не­но­ва­ж­на бъ­б­ре­ч­на тран­с­п­лан­та­ция бли­з­ки­те на Ни­ко­ла на­би­рат сре­д­с­т­ва през по­с­ле­д­ни­те 18 ме­се­ца. Те из­ра­зи­ха ог­ром­на­та си бла­го­дар­ност към вси­ч­ки, да­ри­ли сре­д­с­т­ва. Бла­го­т­во­ри­те­лен ще бъ­де и кон­цер­тът в НЧ “Па­и­сий Хи­лен­дар­с­ки”. на 21 де­кем­в­ри.

Сава ТИХОЛОВ

P1850789

P1850792

 

 

 

 

 

Коментарите са затворени.