Клуб “Здравец” Балчик – в зала “Люмиер” София

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За­ла „Лю­ми­ер” на НДК Со­фия от­но­во бе­ше до­ма­кин на га­ла съ­с­те­за­ние, ста­на­ло тра­ди­ци­он­но за де­сет­те най-до­б­ри от­бо­ри по гим­на­с­ти­ка от Асо­ци­а­ци­я­та „Спорт за вси­ч­ки”. Бал­чи­ш­ки­те гим­на­с­ти­ч­ки – ве­те­ран­ки бя­ха по­ка­не­ни /при то­ва пър­ви в спи­съ­ка/да уча­с­т­ват в то­зи спе­к­та­къл на кра­со­та­та, во­ля­та и упо­ри­то­ст­та на хо­ра­та от Тре­та­та въз­раст.

Съ­с­те­за­ни­е­то бе­ше офи­ци­ал­но от­к­ри­то на 5 де­кем­в­ри от 11.00 ч. от Не­ли Ко­ва­че­ва, зам.-пре­д­се­да­тел на Асо­ци­а­ци­я­та. По­с­ле­д­ва при­ве­т­с­т­ве­но сло­во към де­сет­те от­бо­ра с бли­зо 400-те спор­ти­с­ти от пре­д­се­да­те­ля на Асо­ци­а­ци­я­та Па­на­йот Бон­чев, кой­то по­з­д­ра­ви сър­де­ч­но спор­ти­с­ти­те, по­же­ла­вай­ки им здра­ве и бъ­де­щи ус­пе­хи. „Иг­ра­ем ак­ти­в­но, не са­мо, за да удъл­жим жи­во­та, а да на­п­ра­вим жи­во­та ак­ти­вен”-за­я­ви раз­въл­ну­ва­но той. Бе­ше про­че­те­но при­ве­т­с­т­вие и от Йор­дан­ка Фан­дъ­ко­ва, кмет на Со­фия. Ми­ло по­з­д­ра­ви­тел­но сло­во про­из­не­се и доц.Е­ньо Бо­я­джи­ев, по­че­т­ни­ят пре­д­се­да­тел на Асо­ци­а­ци­я­та. По­с­ле­д­ва­ха по­з­д­ра­ви­тел­ни ад­ре­си от из­ве­с­т­ни спор­т­ни ли­ч­но­с­ти и един мно­го ра­до­с­тен за бал­чи­к­лии мо­мент – спе­ци­ал­ни на­г­ра­ди с пла­кет за кме­то­ве, по­д­дър­жа­щи от­бо­ри­те на сво­и­те гра­до­ве. За го­ля­ма ра­дост пър­ви­ят на­г­ра­ден бе на­ши­ят кмет Н.Ан­ге­лов. С то­ва от­ли­чие бя­ха удо­с­то­е­ни още кме­то­ве­те на Сви­щов и По­л­с­ки Тръм­беш и два­ма со­фий­с­ки кме­то­ве. Та­зи ху­ба­ва но­ви­на вдъ­х­но­ви бал­чи­ш­ки­те спор­ти­с­т­ки и те с още по-го­лям ен­ту­си­а­зъм изи­г­ра­ха след со­фий­с­ки­те до­ма­ки­ни сво­е­то съ­че­та­ние „Мор­с­ки емо­ции”, съ­п­ро­во­де­но с ак­ти­в­но­то одо­б­ре­ние на пу­б­ли­ка­та с „Бра­во” и бур­ни ап­ло­ди­с­мен­ти, с мно­го по­з­д­ра­в­ле­ния и вни­ма­ние.  За­що­то бал­чи­ш­ки­те спор­ти­с­т­ки, иг­ра­ей­ки с 4 уре­да, из­пъл­ня­ват уп­ра­ж­не­ния, та­ка ну­ж­ни за по­д­ви­ж­но­ст­та, за ста­ви­те, за об­що­то здра­во­с­ло­в­но съ­с­то­я­ние на въз­ра­с­т­ни­те хо­ра, ко­и­то ис­кат да ос­та­нат ак­ти­в­ни, и фи­зи­че­с­ки, и ду­ше­в­но.

Га­ла съ­с­те­за­ни­е­то про­дъл­жи с раз­в­ле­ка­тел­на част. Има­ше ин­те­ре­с­ни ар­ти­с­ти­ч­ни про­я­ви: му­зи­кал­ни, по­е­ти­ч­ни и мо­д­но ре­вю. Уча­с­ти­е­то на на­ша­та Еле­на Ка­за­ко­ва в ре­вю­то, с кра­сив то­а­лет на да­ма, ко­я­то по­се­ща­ва „Дни­те на кла­си­ка­та” в Бал­чик, бе­ше спе­ци­ал­но по­о­щ­ре­но с по­з­д­ра­в­ле­ние от доц.Е.Бо­я­джи­ев. Пре­к­ра­с­но впе­ча­т­ле­ние на­п­ра­ви и Ра­д­ка Ми­хо­ва с ав­тен­ти­ч­на­та си до­б­ру­джан­с­ка но­сия.

Въл­ну­ва­щи­те мо­мен­ти за бал­чи­к­лий­ки про­дъл­жи­ха и след га­ла съ­с­те­за­ни­е­то в за­ла „Лю­ми­ер”, от­къ­де­то си тръ­г­на­ха с на­г­ра­да­та пла­кет за кме­та и спе­ци­ал­на зна­ч­ка за Д.Ма­ле­ва. Пре­д­с­то­е­ше им пъ­ту­ва­не до гр.По­л­с­ки Тръм­беш, къ­де­то ги оча­к­ва­ха ко­ле­ги­те им от клуб „Ян­т­ра 11”. По­с­ре­щ­на­ти ра­ду­ш­но, с ху­ба­ва ве­че­ря в ре­с­то­ран­та, със спе­ци­ал­на по­з­д­ра­ви­тел­на му­зи­кал­на про­г­ра­ма, с мно­го му­зи­ка, тан­ци, по­да­ръ­ци, вни­ма­ние и без­п­ла­тен хо­тел. На сле­д­ва­щия ден се по­се­ти Ис­то­ри­че­с­кия му­зей на гра­д­че­то, къ­де­то се пре­д­с­та­ви­ха с мул­ти­ме­дия мо­мен­ти от жи­во­та на клуб „Ян­т­ра 11”, раз­г­ле­да се ху­до­же­с­т­ве­на­та га­ле­рия, раз­хо­д­ка в слън­че­во­то гра­д­че на поп пе­ве­ца Ве­се­лин Ма­ри­нов. Емо­ции, все по­ло­жи­тел­ни, та чак до Бал­чик, къ­де­то гим­на­с­ти­ч­ки­те че­с­ти­ти­ха имен­ния ден на Н.Ан­ге­лов, по­д­на­сяй­ки му го­ля­мо­то от­ли­чие. И без съм­не­ние при­я­т­на из­не­на­да.

Мария АНДРЕЕВА

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Коментарите са затворени.