Празник на хората с увреждания – 3 декември

Dec 11th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

И та­зи го­ди­на Ме­ж­ду­на­ро­д­ния ден на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и дъл­го­т­рай­ни здра­во­с­ло­в­ни про­б­ле­ми бе­ше от­бе­ля­зан с до­б­ре по­д­го­т­вен и мно­го спо­лу­ч­ли­во ре­а­ли­зи­ран пра­з­ник. То­ва се слу­чи на 3 де­кем­в­ри от 12.00 ч. в ую­т­ни­те са­ло­ни на ре­с­то­рант „Ло­тос”Бал­чик.

Тър­же­с­т­во­то, на ко­е­то при­съ­с­т­ва­ха по­ве­че от 120 ду­ши, бе­ше от­к­ри­то от Дим­ка Ма­ле­ва, пре­д­се­да­тел на клуб „Хи­нап”с кра­т­ко при­ве­т­с­т­ве­но сло­во и про­дъл­жи съ­в­сем не­с­тан­дар­т­но /ка­к­то тя се из­ра­зи/ с ин­те­ре­с­на ли­те­ра­тур­на про­г­ра­ма.При­съ­с­т­ва­щи­те бя­ха из­не­на­да­ни с мо­но­с­пе­к­та­къл по ли­те­ра­тур­ни твор­би/гла­в­но от­къ­си от кни­га­та „Два ка­зу­са…”/ на до­б­ри­ч­кия ад­во­кат и пи­са­тел Пен­чо Ива­нов /ра­бо­тил дъл­ги го­ди­ни и в Бал­чик/, кой­то ар­ти­с­ти­ч­но пре­д­с­та­ви сво­е­то твор­че­с­т­во.

Ос­вен офи­ци­ал­ни­те го­с­ти: кме­тът Ни­ко­лай Ан­ге­лов, пре­д­се­да­те­лят на ОбС на пен­си­о­не­ри­те Ан­гел Съ­бев, Иван­ка Бър­за­ко­ва – об­щин­с­ки съ­ве­т­ник, Ру­с­ка Пе­т­ро­ва – от Клу­ба на БСП, Еми­лия Ге­ор­ги­е­ва – ди­ре­к­тор на ди­ре­к­ция „Ус­т­рой­с­т­во на те­ри­то­ри­я­та, со­б­с­т­ве­ност и ин­ве­с­ти­ции”в ОбА, Лю­бо­мир Ле­ф­те­ров-се­к­ре­тар на КБППМН към ОбА, на пра­з­ни­ка при­съ­с­т­ва­ха го­ля­ма гру­па вар­нен­ки от Асо­ци­а­ция „Да съ­х­ра­ним же­на­та” – ча­ро­в­ни да­ми, ко­и­то с при­съ­с­т­ви­е­то си обо­га­ти­ха ат­мо­с­фе­ра­та, вна­сяй­ки кра­со­та, ду­хо­в­ност и ще­д­ро на­с­т­ро­е­ние. Пре­д­се­да­тел­ка­та на сдру­же­ни­е­то д-р Йор­дан­ка Не­н­че­ва при­ве­т­с­т­ва хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния и спо­де­ли мо­мен­ти от ор­га­ни­зи­ра­ния жи­вот на же­ни­те, ко­и­то са от­к­ри­ли ре­це­п­та­та за дъл­го­ле­тие: ак­ти­в­но да жи­ве­ят ка­то пе­ят, ри­су­ват, ши­ят, пле­тат, плу­ват и.т.н. „По­же­ла­вам Ви ця­ла­та си­ла на же­ля­з­но­то дър­во” – за­я­ви тя, имай­ки пред вид дър­во­то Хи­нап, на­з­ва­ние и сим­вол на бал­чи­ш­кия клуб и по­да­ри кар­ти­на.

След на­з­д­ра­ви­ци­те, с при­ве­т­с­т­ве­ни сло­ва, при­съ­с­т­ва­щи­те бя­ха по­з­д­ра­ве­ни от кме­та Н.Ан­ге­лов, кой­то вся­ко­га ува­жа­ва то­зи пра­з­ник, от Ан­гел Съ­бев, от Иван­ка Бър­за­ко­ва, от До­б­рин­ка Же­ле­ва /Вар­на/ – вси­ч­ки те из­ра­зи­ха за­до­вол­с­т­во­то си от ак­ти­в­ния жи­вот на ин­ва­ли­ди­те, от тя­х­на­та си­ла и ре­ши­мост да се спра­вят с пре­ди­з­ви­ка­тел­с­т­ва­та и тру­д­но­с­ти­те от би­тов и здра­во­с­ло­вен ха­ра­к­тер.

Ху­ба­ви­ят пра­з­ник в слън­че­вия де­кем­в­рий­с­ки ден про­дъл­жи с кра­тък кон­церт от вар­нен­с­ки­те го­с­ти и с им­п­ро­ви­зи­ра­ни из­пъл­не­ния от бал­чи­ш­ки­те до­ма­ки­ни. При­я­т­но бя­ха сюр­п­ри­зи­ра­ни чле­но­ве на клуб „Хи­нап”, на­вър­ш­ва­щи кръ­г­ли го­ди­ш­ни­ни. Вси­ч­ки те по­лу­чи­ха по­да­ръ­ци – кни­ги, су­ве­нир­ни пре­д­ме­ти, ук­ра­ше­ния и ми­ли по­же­ла­ния. Още мно­го ин­те­ре­с­ни и въл­ну­ва­щи мо­мен­ти из­жи­вя­ха го­с­ти и до­ма­ки­ни на пра­з­ни­ка, но не мо­же да не се от­бе­ле­жи не­пре­мен­но спе­ци­ал­но­то уча­с­тие на та­лан­т­ли­во­то мо­ми­че Не­ве­на /по­з­на­та  ни от ”Гла­сът на Бъл­га­рия” и „Пи­рин фолк”/. С ан­гел­с­кия си глас, с пре­к­ра­с­на­та си ус­ми­в­ка, с ця­ло­то си по­ве­де­ние тя ук­ра­си пра­з­ни­ка. За то­ва до­при­не­со­ха и май­ка и Ди­ми­т­ри­ч­ка Ган­че­ва, ко­я­то из­пъл­ни на­ро­д­ни пе­с­ни и ба­ща и Га­лин Ган­чев с аком­па­ни­мент на акор­де­он – те до­при­не­со­ха до­пъл­ни­тел­но за спе­ци­ал­на­та ат­мо­с­фе­ра на пра­з­ни­ч­ност, на ху­ба­во на­с­т­ро­е­ние, ко­е­то за­в­ла­дя вси­ч­ки и дан­син­гът че­с­то бе­ше те­сен.

С та­лан­т­ли­во­то и кра­си­во му­зи­кал­но из­пъл­не­ние на Не­ве­на, с ча­ро­в­но­то при­съ­с­т­вие на вар­нен­с­ки­те да­ми, с то­п­ли­те и мно­го ис­к­ре­но зву­ча­щи сло­ва на го­с­ти­те, с ори­ги­нал­ни­те и ка­к­то ви­на­ги мно­го уме­ло раз­д­ви­же­ни мо­мен­ти, ре­жи­си­ра­ни от Д.Ма­ле­ва и не­й­ни­те съ­т­ру­д­ни­ч­ки /спе­ци­ал­но сръ­ч­на­та Де­с­пи­на Ма­ри­но­ва, ко­я­то на­ки­чи вси­ч­ки при­съ­с­т­ва­щи с из­ра­бо­те­ни от нея ук­ра­ше­ния/, ка­к­то и с го­с­то­п­ри­ем­с­т­во­то и до­б­ро­то об­с­лу­ж­ва­не на ре­с­то­рант „Ло­тос”,  Де­нят на хо­ра­та с ув­ре­ж­да­ния на­и­с­ти­на се пре­вър­на в пра­з­ник. Све­тъл ка­то слън­че­вия ден край бал­чи­ш­ко­то мо­ре, кра­сив ка­то ус­ми­в­ка­та на мал­ка­та Хри­с­ти­на, въл­ну­ващ с ду­хо­в­на­та си­ла на хо­ра­та, още­те­ни фи­зи­че­с­ки, но на­да­ре­ни с ще­дър чо­ве­ш­ки ха­ра­к­тер.

Мария АНДРЕЕВА

 

Коментарите са затворени.