Хор “Черноморски звуци” Балчик – в Румъния и Гърция

Dec 11th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

20131130_213423

Хо­рът на гр.Чер­на во­да, Ру­мъ­ния, го­с­ту­ва в Бал­чик на фе­с­ти­ва­ла „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” и на 23 и 24 но­ем­в­ри 2013 г. бе до­ма­кин на XXXII Му­зи­ка­лен хо­ров фе­с­ти­вал „Йо­ан Чи­ре­с­ку”. Име­то на фе­с­ти­ва­ла е на из­ве­с­т­ния ру­мън­с­ки ком­по­зи­тор Й.Д.Чи­ре­с­ку, ро­ден в гр.Чер­на во­да, по­чи­тан в Ру­мъ­ния и ця­ла Ев­ро­па. За­дъл­жи­тел­но е би­ло да се из­пее ед­на не­го­ва пе­сен, с ко­е­то бал­чи­ш­ки­ят хор се спра­вя мно­го до­б­ре, имай­ки опи­та от вто­ро уча­с­тие в то­зи ав­то­ри­те­тен ру­мън­с­ки хо­ров фо­рум-спо­де­ли ди­ри­ген­тът Ва­лен­ти­на Ге­ор­ги­е­ва, гор­да с по­лу­че­на­та на­г­ра­да за най-до­бър хор, мно­го­то по­да­ре­ни пар­ти­ту­ри и ди­п­лом за най-до­бър ди­ри­гент, при­съ­де­ни от 12-член­но жу­ри от му­зи­ко­ве­ди и ком­по­зи­то­ри от ви­со­ко ни­во.

Ди­ри­ген­тът В.Ге­ор­ги­е­ва е мно­го до­вол­на, че ру­мън­с­ки­ят хор на до­ма­ки­ни­те и бал­чи­ш­ки­ят са из­пе­ли за­е­д­но на­у­че­ни­те на на­шия фе­с­ти­вал пе­с­ни и че дру­ж­ба­та ме­ж­ду тях все по­ве­че се ут­вър­ж­да­ва.

Хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци”Бал­чик за­п­ле­ня­ва ру­мън­с­ка­та пу­б­ли­ка с 6 пре­к­ра­с­ни бъл­гар­с­ки на­ро­д­ни пе­с­ни, об­ра­бо­те­ни и по­да­ре­ни на хо­ра от ком­по­зи­то­ра Сте­фан Дра­го­с­ти­нов, дъл­го­го­ди­шен при­я­тел на хо­ра, чи­та­ли­ще­то и Бал­чик. Да за­щи­ти в най-ско­ро вре­ме сво­я­та до­к­то­ран­ту­ра се на­дя­ва ди­ри­ген­тът В.Ге­ор­ги­е­ва, след ка­то се оце­нят по­д­го­т­ве­ни­те от нея пе­с­ни за сме­сен хор и пре­д­с­та­ве­ни в Ру­мъ­ния.

Вто­ра­та ве­чер в тя­х­на­та цър­к­ва „Св.Св.Кон­с­тан­тин и Еле­на” на­ши­те хо­ри­с­ти са пе­ли вдъ­х­но­ве­но из­то­ч­но­п­ра­во­с­ла­в­на и за­па­д­на цър­ко­в­на му­зи­ка.

Във фе­с­ти­ва­ла са се пре­д­с­та­ви­ли 27 хо­ра, от ко­и­то два бъл­гар­с­ки. Вто­ри­ят е „Се­дян­ка” от гр.Си­ли­с­т­ра – съ­що с мно­го сил­но уча­с­тие. Ма­кар да е ня­мал съ­с­те­за­те­лен ха­ра­к­тер, фе­с­ти­ва­лът е при­ет с мно­го ре­с­пект и удо­в­ле­т­во­ре­ние от на­пи­са­ни­те за все­ки хор ре­цен­зии.

След съ­се­д­на Ру­мъ­ния ид­ва ред на съ­се­д­на Гър­ция. Уча­с­тие в XXIX из­да­ние на хо­ро­вия фе­с­ти­вал ОТЕ, но­сещ име­то на ор­га­ни­за­то­ра – най-го­ля­ма­та те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­на ком­па­ния в Гър­ция на 29 но­ем­в­ри и 1 де­кем­в­ри 2013г. В Со­лун.  На то­зи фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” е уча­с­т­вал пре­ди 12 го­ди­ни, но се­га хо­ри­с­ти­те са дру­ги. Из­пъл­не­ни­я­та в го­ля­ма­та за­ла на „Ари­с­то­тел уни­вер­си­тет” са по­ве­че от въл­ну­ва­щи за уча­с­т­ва­ли­те 29 хо­ра. Все­ки хо­рист е по­лу­чил ли­чен ди­п­лом за уча­с­тие и пре­к­ра­с­ни спо­ме­ни от слън­че­ва Гър­ция. Гър­ци­те са би­ли по­ко­ре­ни от бъл­гар­с­ка и за­па­д­но­е­в­ро­пей­с­ка му­зи­ка, джаз и ед­на гръ­ц­ка пе­сен, ко­я­то ка­ра пу­б­ли­ка­та съ­що да пее – за­я­ви ди­ри­ген­тът В.Ге­ор­ги­е­ва.

Се­га ще оча­к­ва­ме ап­рил­с­ко­то тур­не на хор „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” Бал­чик в Ита­лия. За 4 дни се оча­к­ва да из­не­сат 8 кон­цер­та на раз­ли­ч­ни ме­с­та, а за­е­д­но с 44 хо­ра от раз­ли­ч­ни стра­ни ще уча­с­т­ват във фе­с­ти­ва­ла за цър­ко­в­на му­зи­ка в гр.Ло­ре­то, Ита­лия, кой­то се на­ми­ра бли­зо до Ве­ч­ния град – Рим, на 200 км. Пре­би­ва­ва­не­то в Ита­лия е без­п­ла­т­но, ко­е­то се слу­ч­ва за пър­ви път в ис­то­ри­я­та на хо­ра. Ор­га­ни­за­то­ри­те по­е­мат вси­ч­ки раз­хо­ди, за­що­то хо­рът е из­б­ран, по­ра­ди ши­ро­ки­ят си ре­пер­то­ар – ка­за до­вол­но ди­ри­ген­тът В.Ге­ор­ги­е­ва и по­ка­ни гра­ж­да­ни­те на Об­щи­на­та на тра­ди­ци­он­ния Ко­ле­ден кон­церт в Ка­мен­на­та за­ла на Дво­ре­ца на 15 де­кем­в­ри от 11.30 ч.

Маруся КОСТОВА

 

 

Коментарите са затворени.