Балчик и Новодар се радваха на рибни специалитети в “Реджина Мария”

Nov 27th, 2013 | От | Category: ВАЖНА

6

Виктор Лучиянов (председател на ОбС Балчик), Красен Русев и Божанка Добрева (Сдружение “Еврика”) и Хинчо Хинев (блестящ преводач на румънски език).                          

Фото: Маруся КОСТОВА

На 19 но­ем­в­ри 2013 г. хо­тел-ре­с­то­рант –спа цен­тър „Ре­джи­на Ма­рия” Бал­чик бе до­ма­кин на сър­де­ч­на сре­ща му­ж­ду бъл­га­ри и ру­мън­ци, уча­с­т­ни­ци в про­е­к­та „Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за ту­ри­зъм и из­г­ра­ж­да­не на Аг­ро и Ри­бен па­зар”. Та­къв ще бъ­де из­г­ра­ден през 2014 г. в град На­во­да­ри, раз­по­ло­жен в бли­зост до най-го­ля­мо­то ру­мън­с­ко при­с­та­ни­ще Кон­с­тан­ца. През ми­на­лия ме­сец гла­в­ни­те ръ­ко­во­ди­те­ли на осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на про­е­к­та – Сдру­же­ние „Ев­ри­ка” от До­б­рич, в ли­це­то на Кра­сен Ру­сев и Бо­жан­ка До­б­ре­ва, про­ве­до­ха два об­ра­зо­ва­тел­ни се­ми­на­ра с пре­зен­та­ции в Бал­чик в ре­с­то­рант „Се­ле­на” в при­съ­с­т­ви­е­то на зам.-кме­тът на град На­во­да­ри, ру­мън­с­ки и бъл­гар­с­ки бран­шо­ви­ци от ту­ри­з­ма, ко­и­то ве­че има­ха ед­но офи­ци­ал­но по­се­ще­ние в Ру­мъ­ния и се за­по­з­на­ха с на­чал­ни­те стро­и­тел­ни ра­бо­ти на Аг­ро и ри­б­ния па­зар в На­во­да­ри. Бя­ха по­с­ре­щ­на­ти от кме­та на ру­мън­с­кия град Николае Матей, пар­т­ньор по про­е­к­та и въз­хи­те­ни от въз­мо­ж­но­ст­та за тран­с­г­ра­ни­ч­ни кон­та­к­ти. „Ис­ка ни се да раз­д­ви­жим по­зи­ти­в­но бран­шо­ви­ци­те от Бал­чик, До­б­рич, Ка­вар­на, На­во­да­ри и Кон­с­тан­ца, в име­то на един по-до­бър бъ­дещ ту­ри­зъм в две­те стра­ни-ка­за Кра­сен Ру­сев, уп­ра­ви­тел на Сдру­же­ние „Ев­ри­ка”. При­с­ти­г­на­ли­те в „Ре­джи­на Ма­рия” 22 ру­мън­ци, ка­к­то и бал­чи­ш­ки­те уча­с­т­ни­ци в про­е­к­та, опи­та­ха 28 ви­да ри­ба и ри­б­ни яс­тия, са­ла­ти, ми­ди, ска­ри­ди, кал­ма­ри, хай­вер, бя­ло и чер­ве­но ви­но, по­д­не­се­ни пер­фе­к­т­но от ко­ле­к­ти­ва на ре­с­то­ран­та, под зор­ко­то око на уп­ра­ви­те­ля Де­си­с­ла­ва Ки­ря­ко­ва  и за­па­ле­ния ри­бар /про­фе­сор/ Ви­к­тор Лу­чи­я­нов, пре­д­се­да­тел на ОбС Бал­чик. От пре­д­с­та­ве­ни­те яс­тия тря­б­ва­ше да се гла­су­ва са­мо за ед­но, ко­е­то да спе­че­ли на­г­ра­да. За мен вси­ч­ки бя­ха кон­ку­рен­т­ни, осо­бе­но: ми­ди със си­ньо си­ре­не и сме­та­на; кал­ма­ри па­не с мле­чен сос; кал­ма­ри на туч със сре­ди­зем­но­мор­с­ки сос; са­ф­рид – пър­жен, ма­ри­но­ван и по ста­ра ру­мън­с­ка ре­це­п­та; пър­же­ни по­п­че­та с мле­чен сос и оре­хи; ши­ш­че­та от бя­ла ри­ба; бя­ла ри­ба „Ор­ли” със сос „тар­тар”; за­ду­шен кал­кан с бя­ло ви­но вър­ху ка­на­пе от та­ли­а­те­ли; пе­чен кал­кан с мед и оре­хи; ле­фер на ска­ра със су­ше­ни до­ма­ти и ро­з­ма­рин; ле­фер с гъ­би и ма­с­ли­ни; пър­жен, пе­чен, ма­ри­но­ван чер­но­коп; ка­ра­гьоз на ска­ра с ма­г­да­но­зе­но пе­с­то, с пар­ме­зан и га­ле­та; па­ла­муд по во­до­ла­з­ки; мор­с­ка вра­на в ба­на­нов лист. Аз гла­су­вах за кла­си­че­с­ки при­го­т­вен пър­жен кал­кан в зе­х­тин. За вси­ч­ки го­с­ти има­ше още ед­на ку­ли­нар­на из­не­на­да: флам­би­ран чер­но­мор­с­ки ла­в­рак в сол. Ап­ло­ди­с­мен­ти­те за пре­зен­та­ци­я­та на Бо­жан­ка До­б­ре­ва, ек­с­перт в Сдру­же­ние „Ев­ри­ка” бя­ха за­с­лу­же­ни. Тя по­ка­за чрез мул­ти­ме­дия по­с­ти­г­на­ти­те ре­зул­та­ти от осъ­ще­с­т­вя­ва­не­то на тран­с­г­ра­ни­ч­ния про­ект за по­с­т­ро­я­ва­не на Аг­ро и Ри­бен цен­тър . Ви­к­тор Лу­чи­я­нов съ­що по­ка­за бо­гат ар­хив от сним­ки и ви­део на раз­ли­ч­ни ри­б­ни по­с­ти­же­ния – свои и на при­я­те­ли от Бал­чик. Д.Ки­ря­ко­ва, по­ди­з­пъл­ни­тел на про­е­к­та, по­д­чер­та, че еки­път и е по­же­лал да спо­де­ли тра­ди­ци­он­ни и но­ви ри­б­ни ре­це­п­ти, без из­ця­ло да се из­да­ват тай­ни­те на гла­в­ния го­т­вач. Про­я­ве­но е и осъ­ще­с­т­ве­но лю­бо­пи­т­с­т­во към сре­ди­зем­но­мор­с­ки­те ре­це­п­ти, ри­ба и мор­с­ки да­ро­ве, мал­ко по­з­на­ти на бъл­гар­с­ка­та и ру­мън­с­ка тра­пе­за, но ко­и­то тря­б­ва да се зна­ят.” Най-до­б­ри­те ре­це­п­ти ще вля­зат в за­ми­с­лен по про­е­к­та ку­ли­на­рен на­ръ­ч­ник, кой­то ще се от­пе­ча­та до­го­ди­на – спо­де­ли Д.Ки­ря­ко­ва. Ви­на­та са кла­с­ни от бъл­гар­с­ка из­ба „Вар­на” и са мно­го по­д­хо­дя­щи за ри­б­ни­те де­ли­ка­те­си, ко­и­то сме Ви при­го­т­ви­ли.” На вси­ч­ки дву­с­т­ран­ни сре­щи осо­бе­но впе­ча­т­ля­ва с по­з­на­ни­я­та и ча­ра си ру­мън­с­ка­та тур.аген­т­ка Ро­ди­ка – Ни­ко­ле­та Сто­ян, ко­я­то от ня­кол­ко го­ди­ни чрез тур.аген­ция „Ла­гу­на” в Кон­с­тан­ца во­ди ту­ри­с­ти в Бъл­га­рия. Тя е кон­сул­тант по то­зи про­ект и смя­та, че до 30 май 2014 г. ще бъ­де из­г­ра­ден в На­во­да­ри аг­ро-ри­б­ния цен­тър. Ин­те­ре­с­ни идеи за за­дъл­бо­ча­ва­не на ту­ри­с­ти­че­с­ки­те връ­з­ки из­ка­за и Ге­ор­ге Па­ра­с­кив, би­з­нес пре­д­с­та­ви­тел от На­во­да­ри, осъ­ще­с­т­вил мно­го от съ­в­ме­с­т­ни­те ре­п­ре­зен­та­ции по про­е­к­та. На офи­ци­ал­на­та и съ­ще­в­ре­мен­но за­ду­ше­в­на дву­с­т­ран­на сре­ща в „Ре­джи­на Ма­рия” го­с­ти бя­ха още кме­тът на Бал­чик Ни­ко­лай Ан­ге­лов със съ­п­ру­га­та си д-р Ру­мя­на Мал­че­ва, пре­д­с­та­ви­те­ли на от­дел „Ев­ро­пей­с­ки про­е­к­ти” към ОбА Бал­чик, на ту­ри­с­ти­че­с­ки фир­ми от Бал­чик, Ал­бе­на и До­б­рич, на фир­ма за не­д­ви­жи­ми имо­ти „Ро­ял”, на „Ру­сев пласт” и др. Пре­д­с­тои го­с­ту­ва­не на бъл­гар­с­ки­те пар­т­ньо­ри по про­е­к­та в На­во­да­ри на 6,7 и 8 де­кем­в­ри, ко­га­то ще има ме­ро­п­ри­я­тия, по­с­ве­те­ни на све­ти Ни­ко­ла, по­к­ро­ви­тел на мо­ре­то, ри­ба­ри­те, и бан­ке­ри­те и ще се про­дъл­жи дву­с­т­ран­ни­ят ди­а­лог за фор­ми­те на раз­ви­тие на ту­ри­з­ма – из­ка­за мне­ние Бо­жан­ка До­б­ре­ва, ек­с­перт в Сдру­же­ние „Ев­ри­ка”, гла­вен ор­га­ни­за­тор на из­пъл­не­ни­е­то на про­е­к­та „Тран­с­г­ра­ни­чен би­з­нес цен­тър за ту­ри­зъм и из­г­ра­ж­да­не на Аг­ро и Ри­бен па­зар”.

Маруся КОСТОВА

Коментарите са затворени.