Пред нас е новата книга на Енчо Димитров “Песента на гугутките”

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ИЗКУСТВО

5

На 15 но­ем­в­ри се съ­с­тоя пре­д­с­та­вя­не­то на кни­ж­ка­та с раз­ка­зи на Ен­чо Ди­ми­т­ров „Пе­сен­та на гу­гу­т­ки­те”/вто­ра по ред след „Гла­сът на кръ­в­та”/. Кни­га­та бе пре­д­с­та­ве­на от Ни­ко­лай Мир­чев, ръ­ко­во­ди­тел на Ли­те­ра­ту­рен клуб „Й.Кръ­ч­ма­ров” при ч-ще „П.Хи­лен­дар­с­ки” Бал­чик. Той по­х­ва­ли раз­ка­зи­те и спо­де­ли, че „се че­тат ле­ко, на един дъх”.

Ав­то­рът раз­ка­за за по­во­да и на­чи­на си на пи­са­не, на­б­ле­г­на на то­ва, че вси­ч­ки ге­рои от раз­ка­зи­те му са ис­тин­с­ки, ка­то ня­кои от тях са все още жи­ви. Про­че­те от­къ­си от ня­кол­ко раз­ка­за и за­ин­т­ри­гу­ва при­съ­с­т­ва­щи­те.

По­с­ле­д­ва об­съ­ж­да­не на кни­га­та. Из­ка­з­ва­ни­я­та бя­ха ла­с­ка­ви и по­х­вал­ни. По­д­чер­та се, че ав­то­рът е мно­го до­бър раз­ка­з­вач, че опи­с­ва жи­во­пи­с­но и до­с­то­вер­но раз­ли­ч­ни­те ис­то­рии и слу­ч­ки, ге­ро­и­те си, те­х­ния реч и ха­ра­к­те­ри, по­з­на­ва и по­м­ни от­ли­ч­но вре­ме­то, за ко­е­то раз­ка­з­ва и го пре­да­ва ин­те­ре­с­но и по­д­ро­б­но в де­тай­ли. Чи­та­те­лят не­у­се­т­но се при­об­ща­ва към слу­ч­ки­те и съ­би­ти­я­та, съ­п­ре­жи­вя­ва чу­в­с­т­ва­та и емо­ци­и­те на ге­ро­и­те /би­ли те хо­ра или жи­во­т­ни/ и оце­ня­ва чу­де­с­ния раз­ка­з­вач. Из­ка­за се мне­ние, че в ня­кои опи­са­ния Ен­чо Ди­ми­т­ров се до­б­ли­жа­ва до кла­си­ка Й.Йо­в­ков.

На ав­то­ра бя­ха по­д­не­се­ни цве­тя и по­же­ла­ния за още твор­че­с­ки ус­пе­хи.

Стефка КЕРЧЕВА

 

Коментарите са затворени.