Учителите – с две задачи за Деня на будителите

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

3

Учители от Балчик пред базата на Македонския червен кръст в гр. Струга.  Фото: С. ЛАЗАРОВА

Де­нят на на­ро­д­ни­те бу­ди­те­ли – 1 но­ем­в­ри, е свят ден за все­ки учи­тел. В не­го­ва чест клу­бът на учи­те­ли­те – пен­си­о­не­ри из­пъл­ни две за­да­чи. На 1 но­ем­в­ри 2013 г. се сре­щ­на­х­ме с клу­бо­ве­те от град Ша­б­ла, Ка­вар­на, Бал­чик в с.Езе­рец, Ша­б­лен­с­ка об­щи­на. До­ма­ки­ни­те от град Ша­б­ла се по­с­та­ра­ха пра­з­ни­кът да бъ­де тър­же­с­т­вен и емо­ци­о­на­лен. Де­нят пре­ми­на при­я­т­но и не­у­се­т­но, раз­де­ли­х­ме се с по­же­ла­ние за но­ви сре­щи.

Вто­ра­та ни за­да­ча бе­ше да се по­к­ло­ним пред мо­щи­те на Св.На­ум и Св.Кли­мент Ох­ри­д­с­ки – уче­ни­ци на Св.Св.Ки­рил и Ме­то­дий. Ор­га­ни­зи­ра­х­ме 5-дне­в­на ек­с­кур­зия /13-17 ок­том­в­ри 2013 г./ по ча­с­тен път до Р.Ма­ке­до­ния. На 13 ок­том­в­ри су­т­рин­та по­те­г­ли­х­ме на път Бал­чик-Со­фия. На­п­ра­ви­х­ме ак­ти­в­на по­чи­в­ка в цен­тъ­ра на на­ша­та сто­ли­ца – по­се­ти­х­ме На­ро­д­но­то съ­б­ра­ние, за­па­ли­х­ме свещ в храм-па­ме­т­ни­ка „Ал.Не­в­с­ки”, ра­д­ва­х­ме се на за­бе­ле­жи­тел­на­та ста­туя на Св.Со­фия – сим­вол и по­к­ро­ви­тел на гра­да. Но­щу­ва­х­ме в ба­за­та на БЧК, раз­по­ло­же­на в кра­си­ва бо­ро­ва го­ра, в по­ли­те на Ло­зен­с­ка­та пла­ни­на.

На сле­д­ва­щия ден по­те­г­ли­х­ме към Р.Ма­ке­до­ния и след ня­кол­ко ча­са път бя­х­ме в сто­ли­ца­та Ско­пие, ад­ми­ни­с­т­ра­ти­вен и кул­ту­рен цен­тър на стра­на­та, кра­си­во раз­по­ло­жен от две­те стра­ни на ре­ка Вар­дар. На 26 юли 1963 г. гра­дът пре­жи­вя­ва уни­що­жи­тел­но зе­ме­т­ре­се­ние и ос­та­ва в ру­и­ни. С по­мо­щи от цял свят за кра­т­ко вре­ме дър­жа­ва­та въз­с­та­но­вя­ва гра­да и днес той е мо­дер­на, раз­ви­ва­ща се сто­ли­ца. Пре­ми­на­х­ме по ка­мен­ния мост с 11 ар­ки, по­с­т­ро­ен през 518 г. от им­пе­ра­тор Юс­ти­ни­ян. Тръ­г­на­х­ме към ста­рия град, къ­де­то раз­г­ле­да­х­ме ста­ра­та ско­п­с­ка чар­шия. Па­ме­т­но мя­с­то е гро­бът на Го­це Дел­чев, къ­ща­та на Май­ка Те­ре­за, ро­де­на тук. В гра­да има мно­го цър­к­ви, джа­мии, му­зеи и га­ле­рии. В цен­тъ­ра на гра­да, по про­ект на пра­ви­тел­с­т­во­то от 2014 г., са из­г­ра­де­ни 20 гран­ди­о­з­ни сгра­ди в раз­ли­чен стил, 40 па­ме­т­ни­ка, най-ви­со­ки­ят от ко­и­то е 28 м., по­р­та „Ма­ке­до­ния”, фон­та­ни, ук­ра­си. Ние ка­то слу­чай­ни по­се­ти­те­ли, смя­та­ме, че е мал­ко пре­т­ру­па­но за град с 400 000 жи­те­ли.

След обед про­дъл­жи­х­ме пъ­ту­ва­не­то през кра­си­ва пла­нин­с­ка па­но­ра­ма към ду­хо­в­ния цен­тър на Бал­ка­ни­те – Ох­рид и Ох­ри­д­с­ко­то езе­ро. При­ве­чер при­с­ти­г­на­х­ме в град Стру­га и се на­с­та­ни­х­ме в цен­т­рал­на­та ба­за на Ма­ке­дон­с­кия чер­вен кръст на Ох­ри­д­с­ко­то езе­ро. Пре­ка­ра­х­ме два дни, въз­хи­те­ни от об­с­та­но­в­ка­та, гра­ди­на­та, езе­ро­то, с кри­с­тал­но чи­с­та во­да, с пла­ва­щи­те ле­бе­ди и ди­ви па­ти­ци и от­с­ре­щ­ни­те све­т­ли­ни на ал­бан­с­ки­те се­ли­ща. Убе­ди­х­ме се, че ед­на от най-кра­си­ви­те „съл­зи на зе­мя­та” е Ох­ри­д­с­ко­то езе­ро.

На 15 ок­том­в­ри по­се­ти­х­ме ма­на­с­ти­ра „Св.На­ум”, раз­по­ло­жен в кра­си­ва при­ро­д­на ме­с­т­ност на бре­га на езе­ро­то. Ма­на­с­ти­рът да­ти­ра от края на ІХ век, пре­у­с­т­ро­ен през ве­ко­ве­те, но ос­та­нал уни­ка­лен до на­ши дни. Не­гов тво­рец е На­ум, уче­ник на Ки­рил и Ме­то­дий. Ви­дя­х­ме сте­но­пи­си­те, ико­но­с­та­са, по­р­т­рет на цар Бо­рис І от ІХ век, кти­тор на ма­на­с­ти­ра. Тук по­чи­ват и мо­щи­те на Св.На­ум в да­ро­х­ра­ни­тел­ни­ца, из­ра­бо­те­на през 833 г. от чи­с­то сре­б­ро с об­ра­за на Се­д­мо­чи­с­ле­ни­ци­те.

Ето ни в град Ох­рид. Гра­дът, съ­че­тал в се­бе си ве­ко­в­на ис­то­рия и тра­ди­ции, не­с­лу­чай­но Ох­рид и Ох­ри­д­с­ко­то езе­ро са вклю­че­ни в спи­съ­ка на ЮНЕ­С­КО за све­то­в­но кул­тур­но и при­ро­д­но на­с­ле­д­с­т­во. Раз­хо­ди­х­ме се в гра­д­с­ка­та чар­шия и при­с­та­ни­ще­то, по­се­ти­х­ме цър­к­ва­та „Св.Со­фия”, из­ка­чи­х­ме се на Са­му­и­ло­ва­та кре­пост, раз­г­ле­да­х­ме е се по­к­ло­ни­х­ме пред мо­щи­те на Св.Кли­мент, в цър­к­ва­та Св.Пан­те­лей­мон. От ви­со­кия хълм се ра­д­ва­х­ме на чи­с­тия и спре­т­нат град, по­тъ­нал в цве­тя и де­ко­ра­ти­в­на ра­с­ти­тел­ност. По бре­га има мно­го „ка­пан­че­та”, къ­де­то и да се­д­неш се от­мо­ря­ваш от бля­съ­ка на кри­с­тал­но чи­с­та­та во­да. Ку­пи­х­ме си би­жу­та от „ох­ри­д­с­ки би­сер”, из­ра­бо­те­ни от ри­бе­ни лю­с­пи.

16 ок­том­в­ри по­с­ве­ти­х­ме на град Стру­га, къ­де­то го­с­ту­ва­х­ме. Су­т­рин­та по­се­ти­х­ме Ка­ли­ш­ки ма­на­с­тир, раз­по­ло­жен на бре­га на езе­ро­то, сред кра­си­ва при­ро­да. Съ­с­тои се от пе­щер­на цър­к­ва „Св.Ата­нас”, ста­ра цър­к­ва „Ап.Пе­тър и ап.Па­вел” и но­ва цър­к­ва „Ро­ж­де­с­т­во на Пре­с­ве­та­та Бо­го­ро­ди­ца”, по­с­т­ро­е­на през 1977 г., ин­те­ре­с­на с ре­з­ба­та на ико­но­с­та­са и ико­на­та „Чер­на­та Бо­го­ро­ди­ца”, из­ве­с­т­на с из­це­ли­тел­ни­те си свой­с­т­ва. В цен­тъ­ра на дво­ра е ста­ри­ят чи­нар от 645 го­ди­на, има из­вор с ле­че­б­на во­да.

Про­дъл­жи­х­ме раз­хо­д­ка­та в град Стру­га. Той е ма­лък, до­б­ре из­г­ра­ден ку­рор­тен град /33 000 жи­те­ли/, раз­по­ло­жен око­ло ре­ка­та Дрим. Тук се про­ве­ж­да най-го­ле­ми­ят по­е­ти­чен сбор в све­та „стру­г­с­ки по­е­ти­ч­ни ве­че­ри”. Има къ­ща –му­зей на Бра­тя Ми­ла­ди­но­ви. Раз­г­ле­да­х­ме ста­ра­та чар­шия, пло­ща­да, на­б­лю­да­ва­х­ме из­ти­ча­не­то на во­да­та от Ох­ри­д­с­ко­то езе­ро към ре­ка­та Цър­ни Дрим. Тръ­г­на­х­ме си за Бъл­га­рия и ве­чер­та спа­х­ме от­но­во в ба­за­та на БЧК в Ло­зен. На 17 ок­том­в­ри пъ­ту­ва­х­ме от Со­фия за Бал­чик с мал­ка по­чи­в­ка в град Пра­вец и оду­хо­т­во­ре­ни, обо­га­те­ни с пре­к­ра­с­ни впе­ча­т­ле­ния и спо­ме­ни, при­с­ти­г­на­х­ме в до­мо­ве­те си.

Из­ка­з­ва­ме бла­го­дар­ност към ръ­ко­во­д­с­т­во­то на клу­ба и не­го­вия пре­д­се­да­тел Иван­ка Ива­но­ва за до­б­ра­та ор­га­ни­за­ция, ка­к­то и към уча­с­т­ни­ци­те в ек­с­кур­зи­я­та за тя­х­на­та ди­с­ци­п­ли­на ка­то ту­ри­с­ти.

На проф.Здра­в­ко Ма­ри­нов, че ни на­с­та­ни в чу­де­с­ни­те ба­зи на чер­ве­ния кръст в Ло­зен и Стру­га, от­де­ли от цен­но­то си вре­ме, при­д­ру­жи ни и за кра­т­ко вре­ме ни по­ка­за кул­тур­но­то и при­ро­д­но бо­га­т­с­т­во на Ма­ке­до­ния.

Бла­го­дар­ност и на фир­ма „Ру­ми Ру­с­чев” ЕО­ОД гр.Ка­вар­на, ко­я­то ни оси­гу­ри пре­к­ра­с­ния во­дач Ни­ко­ла Ни­ко­лов , ком­фор­тен ав­то­бус и при­я­т­но пъ­ту­ва­не.

4

Учителите празнуват 1 ноември в с. Езерец.              Фото: Ю. ХРИСТОВА

 

/Б.Т./

 

Коментарите са затворени.