ДВА МИТИНГА – ЕДНА ЦЕЛ

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА

1

През по­с­ле­д­ни­те ня­кол­ко ме­се­ца, вся­ка ве­чер сле­дя­х­ме съ­би­ти­я­та през из­ми­на­ли­те дни, най  ве­че но­ви­ни­те, свър­за­ни с ос­та­в­ка­та на пра­ви­тел­с­т­во­то на Оре­шар­с­ки, по­д­к­ре­пя­но от пар­ла­мен­тар­ни­те гру­пи на БСП и ДПС, с по­с­то­ян­но­то озо­ни­ра­не за не­го­во­то съ­ще­с­т­ву­ва­не, от стра­на на ПП “ Ата­ка”, оси­гу­ря­вай­ки ну­ж­ния им кво­рум на вся­ко ед­но за­се­да­ние в бъл­гар­с­кия пар­ла­мент.

Про­те­с­ти­те за­по­ч­на­ха ве­д­на­га след сфор­ми­ра­не­то на пра­ви­тел­с­т­во­то. Те про­ти­ча­ха с уча­с­ти­е­то на раз­ли­ч­ни по со­ци­а­лен ста­тус и по­ли­ти­че­с­ка при­на­д­ле­ж­ност хо­ра, ко­и­то си пре­да­ва­ха ща­фе­та­та през ча­со­ве­те на де­но­но­щи­е­то. Ви­на­ги се по­д­дър­жа­ше при­съ­с­т­вие на про­те­с­ти­ра­щи­те в по­ря­дъ­ка от 500 до ня­кол­ко хи­ля­ди. Бро­ят на про­те­с­ти­ра­щи­те не на­ма­ля­ва­ше, но и не се уве­ли­ча­ва­ше. Чу­ха се мне­ния, че е ва­ж­но да се из­дър­жи до есен­та, да се по­д­дър­жа “огъ­ня”, до­ка­то се по­я­вят сту­ден­ти­те. Сту­ден­ти­те се по­я­ви­ха, но не се вклю­чи­ха ак­ти­в­но и ма­со­во в про­те­с­ти­те. Са­мо ед­на мал­ка част от тях ре­ши­ха да про­те­с­ти­рат, и то под дру­га фор­ма, оку­пи­рай­ки уни­вер­си­те­ти­те си с ис­ка­не за ос­та­в­ка на пра­ви­тел­с­т­во­то. На­вяр­но през ле­т­ни­те ме­се­ци не им е ос­та­ва­ло вре­ме да сле­дят и гле­дат ин­фор­ма­ци­он­ни­те еми­сии по на­ци­о­нал­ни­те те­ле­ви­зии, че про­те­с­ти­те с въз­г­ла­си “ ОС­ТА­В­КА” бя­ха еже­д­не­в­ни, пред ми­ни­с­тер­с­кия съ­вет и там, къ­де­то “ Съ­е­ди­не­ни­е­то пра­ви си­ла­та”  бъл­гар­с­кия пар­ла­мент. Гле­дах ги и се за­ми­с­лях да­ли по­ве­де­ни­е­то им е то­ва, ко­е­то тря­б­ва да бъ­де. Да­же у мен пре­ди­з­ви­ка смут та­зи си­ту­а­ция. Тру­д­но е чо­век да оп­ре­де­ли до­кол­ко е нор­мал­но ед­но та­ко­ва по­ве­де­ние от стра­на на про­те­с­ти­ра­щи­те сту­ден­ти. Пра­в­ди­ви в ка­у­за­та си, на­вяр­но, но имай­ки пре­д­вид, че са мал­цин­с­т­во и при ус­ло­вие, че “ ви­но­в­ни­ци­те” в те­х­ни­те очи за си­ту­а­ци­я­та в Бъл­га­рия не са в уни­вер­си­те­ти­те, то…

Уп­ра­в­ля­ва­щи­те в съ­що­то вре­ме сто­и­че­с­ки и с фи­нес ими­ти­ра­ха за­ин­те­ре­со­ва­ност към про­б­ле­ми­те, ко­и­то им по­с­та­вя­ха пред про­те­с­ти­ра­щи­те. Под те­х­ния на­тиск се по­с­та­ви на­ча­ло­то с раз­г­ле­ж­да­не­то на про­ме­ни­те в из­бор­ния ко­декс. За жа­лост се по­я­ви дра­ма­та с г  н  Пе­е­в­с­ки и са­мо ми­мо­хо­дом се спо­ме­на­ва­ше по не­що за раз­г­ле­ж­да­не­то му в пра­в­на­та ко­ми­сия на бъл­гар­с­кия пар­ла­мент. По­с­ле се по­я­ви ко­ми­си­я­та за “ Ка­лин­ки­те”, а нор­мал­но ли е “ ка­лин­ки­те” от де­пу­та­т­с­ки­те ли­с­ти да раз­с­ле­д­ват на­з­на­че­ни­я­та на “ ка­лин­ки­те” в дър­жа­в­на­та ад­ми­ни­с­т­ра­ция, та на­ли и те са на­з­на­че­ни в де­пу­та­т­с­ки­те ли­с­ти. На то­зи етап е та­ка, из­би­ра­ме по­ч­ти пър­во­си­г­нал­но  по цвят. То­ч­но днес е ви­д­на ну­ж­да­та от про­мя­на в из­бор­ния ко­декс. Се­га е мо­мен­тът да се при­ти­с­нат уп­ра­в­ля­ва­щи­те.

През сле­д­ва­ща­та се­д­ми­ца на дне­вен ред ще бъ­де пре­до­с­та­вен за гла­су­ва­не из­бор­ни­ят ко­декс. Не вяр­вам, че са­ми­те про­ме­ни ще са ра­ди­кал­ни, за­що­то то­ва ще от­да­ле­чи пар­ти­и­те на ста­ту­к­во­то БСП, ДСП и ПП “Ата­ка” от въз­мо­ж­но­ст­та да се по­л­з­ват от вла­ст­та, ако не все­ки ман­дат, то през ман­дат. Не­ка не си ми­с­лим, че ГЕРБ е из­вън ста­ту­к­во­то. Те съ­що са за­ин­те­ре­су­ва­ни. До­ри от­се­га мо­же да се пре­д­по­ло­жи, че БСП и ДПС ще пре­д­ло­жат ва­ри­ант на про­ме­ни­те на из­бор­ния ко­декс, кой­то ще ус­т­рой­ва и удо­в­ле­т­во­ря­ва вси­ч­ки, не­за­ви­си­мо, че го­лям “цирк” ще се ра­зи­г­рае.

На­ма­ля­ва­не­то на 4 %-про­цен­т­на­та ба­ри­е­ра за вли­за­не на по­ли­ти­че­с­ки­те пар­тии и ко­а­ли­ции в пар­ла­мен­та  и с кол­ко, ще е оп­ре­де­лящ ин­ди­ка­тор за ед­но до­б­ро на­ча­ло и пак но­ва на­де­ж­да за про­мя­на. За по­ре­ден път. Ва­жен друг ин­ди­ка­тор е до­кол­ко ще се раз­ре­ши при­съ­с­т­ви­е­то на ма­жо­ри­тар­ния еле­мент в из­бор­ния ко­декс. Да­но по­не да бъ­де гла­су­ван при по­д­ре­ж­да­не­то на про­по­р­ци­о­нал­ни­те ли­с­ти.

То­ч­но в сле­д­ва­щи­те дни сту­ден­ти­те мо­гат да из­бе­рат по­со­ка­та, към ко­я­то ис­кат да вър­ви Бъл­га­рия. Бъ­де­ще­то им при­на­д­ле­жи. Се­га те мо­гат да го на­чер­та­ят по своя мо­дел и да му да­дат от­п­ра­в­на то­ч­ка. По­ли­ти­че­с­ка­та си­с­те­ма и по­ли­ти­че­с­ки­те пар­тии в Бъл­га­рия от­да­в­на до­ка­за­ха, че тя­х­на­та от­п­ра­в­на то­ч­ка е свър­за­на с ог­ра­б­ва­не­то на вси­ч­ко, до ко­е­то се до­ко­с­нат и ви­на­ги за сме­т­ка на из­би­ра­щи­те ги.

Къ­де е про­б­ле­мът на мла­ди­те про­те­с­ти­ра­щи? Ед­но е твър­де си­гур­но, че про­те­с­ти­ра­щи­те сту­ден­ти ня­мат шко­ло­в­ка­та на пар­ти­я­та  май­ка  БКП, та­ка ка­то и на не­й­ни­те про­из­во­д­ни  БСП, ДПС, ПП “Ата­ка”, ГЕРБ, за­ля­з­ла­та ве­че СДС и т.н. Кое е по  ва­ж­но в слу­чая? Сту­ден­ти­те не­ка не жи­ве­ят с илю­зи­я­та, че власт се сме­ня ле­с­но, ако са­ма­та тя са­ма не се сме­ни. Тря­б­ва да мо­гат и да по­е­мат от­го­вор­ност. Ка­то се сме­ня да­де­на власт, ка­к­во се слу­ч­ва по  на­та­тък. Да не бъ­дат по­ре­д­ни­те из­лъ­га­ни и с тя­го­с­т­но­то чу­в­с­т­во, че са упо­т­ре­бе­ни за дру­ги ин­те­ре­си и дру­га ка­у­за.

На­дя­вам се на 16.11.2013 го­ди­на да са на­п­ра­ви­ли своя пра­ви­лен про­чит, ка­к­во им “ка­за­ха”  ор­га­ни­за­то­ри­те на два­та ми­тин­га, на БСП и ДПС в Со­фия и ГЕРБ в Пло­в­див. Най  ва­ж­но­то, за да по­с­ти­г­неш не­що це­ле­на­со­че­но, а не ха­о­ти­ч­но  днес да ис­каш ед­но  ут­ре дру­го, е не­об­хо­ди­мо да сто­ят де­се­т­ки хи­ля­ди зад ед­на идея, или да сто­ят де­се­т­ки хи­ля­ди зад един чо­век с го­ля­мо Б. Тря­б­ват или идеи, или во­ж­до­ве, най  до­б­ри­ят ва­ри­ант е да ги имаш и две­те. За съ­жа­ле­ние в Бъл­га­рия по­с­ле­д­ни­ят ва­ри­ант не се сре­ща все още. Се­га е мо­мен­тът про­те­с­ти­ра­щи­те сту­ден­ти да на­п­ра­вят опит да при­в­ле­кат още и още при­вър­же­ни­ци, да кон­к­ре­ти­зи­рат сво­и­те идеи и да раз­по­з­на­ят сво­и­те си во­да­чи.

Се­га е мо­мен­тът. Бъл­га­рия е раз­де­ле­на на две. Ка­к­то се ви­дя, по две­те на­ци­о­нал­ни те­ле­ви­зии БТВ и НО­ВА, пре­да­ва­ха ди­ре­к­т­но и два­та ми­тин­га, ка­то са­ми­ят ек­ран бе раз­де­лен на две, с иде­я­та на­вяр­но бъл­гар­с­ки­ят зри­тел да сле­ди слу­ч­ва­що­то се и на два­та ми­тин­га. На пра­к­ти­ка мо­же би ни бе пре­д­с­та­ве­на ре­ал­на­та кар­ти­на в Бъл­га­рия. Аз по­не я ви­дях раз­де­ле­на на две. Ора­то­ри­те на БСП и ДПС кри­ти­ку­ва­ха уп­ра­в­ле­ни­е­то на ГЕРБ, а те­зи на ГЕРБ – уп­ра­в­ле­ни­е­то на БСП и ДПС в трой­на­та ко­а­ли­ция пре­ди тях. И ед­ни­те, и дру­ги­те скан­ди­ра­ха: “ Бъл­га­рия! Бъл­га­рия!”, а аз се чу­дех коя Бъл­га­рия да из­бе­ра, ка­то ни­то на ед­ни­те, ни­то на дру­ги­те, съ­в­па­да с мо­я­та Бъл­га­рия, та­зи в ко­я­то ще е яс­но ут­ре ка­къв ще ти е де­нят, та­зи, в ко­я­то хо­ра­та ще за­с­пи­ват спо­кой­но и ня­ма да жи­ве­ят в страх, та­зи в ко­я­то де­ца­та ще се хра­нят здра­во­с­ло­в­но и ня­ма да гла­ду­ват, та­зи в ко­я­то ви­но­в­ни­те ще бъ­дат на­ка­з­ва­ни, спо­ред най   стро­ги­те нор­ми на за­ко­на, та­зи в ко­я­то при­съ­с­т­ви­е­то в пар­ла­мен­та ня­ма да бъ­де най  уда­ч­на­та фор­ма за без­на­ка­за­но за­бо­га­тя­ва­не, та­зи, в ко­я­то кон­т­ра­бан­да­та ня­ма да се ши­ри без­на­ка­за­но, та­зи, в ко­я­то ня­ма да ча­ка­ме по при­ну­да чу­ж­ди­те слу­ж­би за си­гур­ност да ни ка­з­ват, кои са гни­ли­те еле­мен­ти в по­ли­ти­че­с­ка­та ни кла­са. Та­зи, за ко­я­то вси­ч­ки ме­ч­та­ем!

И две­те по­ли­ти­че­с­ки си­ли ис­кат вла­ст­та, са­мо и са­мо да мо­гат те един­с­т­ве­ни да раз­пре­де­лят ми­ли­ар­ди­те, ко­и­то ще бъ­дат пре­до­с­та­ве­ни на Бъл­га­рия за пе­ри­о­да 2014  2020 г. Жал­ко­то е, че би­т­ка­та е един­с­т­ве­но за ев­ро­па­ри­те, за да мо­же да се раз­пре­де­лят спо­ред за­с­лу­ги­те на вер­ни­те на пар­ти­я­та хо­ра, не­за­ви­си­мо да­ли е БСП, ДПС или ГЕРБ. На­де­ж­ди­те и оча­к­ва­ни­я­та ни не тря­б­ва да бъ­дат мно­го го­ле­ми, тъй ка­то то­ч­но те­зи три пар­тии в раз­ли­ч­ни пе­ри­о­ди от вре­ме /2007  2013/, раз­пре­де­ля­ха ев­ро­с­ре­д­с­т­ва­та един­с­т­ве­но са­мо на свои пар­тий­ни дру­га­ри и фун­к­ци­о­не­ри, та на­ли ва­ж­ни­те иг­ра­чи са съ­щи­те, са­мо ня­коя и дру­га пи­он­ка е за­ме­не­на.

С про­ве­ж­да­не­то на те­зи два ми­тин­га Бой­ко и Сер­гей си ги пре­ме­ри­ха, на ко­го кой е по  го­лям… ми­тин­гът. Но и на два­ма­та цел­та им бе­ше ед­на  вла­ст­та. Еди­ни­ят да ос­та­не, а дру­ги­ят да я ях­не от­но­во.

То­ва е: “ ДВА МИ­ТИН­ГА- ЕД­НА ЦЕЛ  ЕВ­РО­ФОН­ДО­ВЕ­ТЕ!”

2

Павлин ПАВЛОВ

Коментарите са затворени.