470 птици от 34 вида се срещат в Ботаническата градина в Балчик

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ, ЗАБАВНА И ПОЛЕЗНА

pcheloyad-Balchik-550x371

Снимка: „Пчелояди“ – Б. Борисов – БДЗП Фейсбук

Ек­с­пе­ди­ция на Бъл­гар­с­ко­то дру­же­с­т­во за за­щи­та на пти­ци­те (БДЗП) е ус­та­но­ви­ла в Уни­вер­си­те­т­с­ка­та бо­та­ни­че­с­ка гра­ди­на в Бал­чик бли­зо 470 пти­ци от 34 ви­да, съ­о­б­ща­ват от не­п­ра­ви­тел­с­т­ве­на­та ор­га­ни­за­ция.

Мо­ни­то­рин­гът на Бал­чи­ш­кия бряг е част от про­г­ра­ма­та на Ев­ро­пей­с­ки­те дни на пти­ци­те, ко­и­то еже­го­д­но се ор­га­ни­зи­рат в пър­ви­те по­чи­в­ни дни на ок­том­в­ри. Та­зи го­ди­на в ини­ци­а­ти­ва уча­с­т­ват по­ве­че от 30 стра­ни.

Пар­ко­ви­ят ком­п­лекс на Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на е за­щи­те­на ме­с­т­ност и е ед­на от ва­ж­ни­те „спир­ки“ в стра­на­та за по­чи­в­ка на хи­ля­ди по­й­ни пти­ци в пе­ри­о­да на ми­г­ра­ция. Ме­с­то­по­ло­же­ни­е­то и раз­но­о­б­ра­зи­е­то от ра­с­ти­тел­ни ви­до­ве са те­зи фа­к­то­ри, ко­и­то при­в­ли­чат пер­на­ти­те.

Сред по­й­ни­те пъ­те­ше­с­т­ве­ни­ци при­ро­до­лю­би­те­ли­те ус­та­но­ви­ха в Бо­та­ни­че­с­ка­та гра­ди­на чер­ве­но­гу­ша му­хо­ло­в­ка, си­ва му­хо­ло­в­ка, елов пе­вец, гра­дин­с­ка чер­ве­но­о­па­ш­ка и дру­ги ви­до­ве, по­я­с­ня­ва до­б­ро­во­ле­цът в БДЗП Цве­та Не­ше­ва. По ду­ми­те ? тръ­с­ти­ко­ви­ят бла­тар, мал­ки­ят и го­лям яс­т­реб, со­ко­лът ор­ко и дру­ги хи­щ­ни пти­ци съ­що са сред оби­та­те­ли­те на пар­ка.

Из­не­на­да за ор­ни­то­ло­ги­ч­но­то на­б­лю­де­ние е къ­с­на­та ин­тен­зи­в­на ми­г­ра­ция на пче­ло­я­ди (на сним­ка­та). Спо­ред ек­с­пер­ти мно­го­ц­ве­т­на­та пти­ца ед­ва се­га по­е­ма на път за­ра­ди не­о­би­чай­но­то за­с­ту­дя­ва­не в на­ча­ло­то на ок­том­в­ри.

 

Коментарите са затворени.