Публичен търг с тайно наддаване за недвижим имот в местност “Овчаровски плаж”

Nov 27th, 2013 | От | Category: В РЕГИОНА, ДРУГИ

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС; чл. 68 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик; Решения  № 436  от 31.10.2013 г. на Общински Съвет – Балчик и във връзка със Заповед № 1332/25.11.2013 г. на Кмета на Община Балчик.

1. ОБЯВЯВА публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, както следва:

Неурегулиран поземлен имот с площ от 638.00 м2, представляващ ПИ № 02508.4.45 по кадастралната карта на гр. Балчик, местност “Овчаровски плаж – юг”, при начална цена 15 950.00 лв. (петнадесет хиляди деветстотин и петдесет  лева).

Търгът ще се проведе на 20.12.2013 г. от 10.00 ч. в залата на ОбА – Балчик в сградата на пл. “21 септември” № 6.

Закупуването на тръжни книжа – всеки работен ден от 05.12.2013 г. до 18.12.2013 г. на касата на ОбА – Балчик.

Депозитът за участие в търга се внася по посочена в тръжните книжа банкова сметка или на касата на Общината в срок до 19.12.2013  г.

Заявление за участие, комплектовано с изискуемите документи, се подава в срок до 16.00 ч. на 19.12.2013 г. в Информационния център на Община Балчик.

За справки: тел. 7-10-41  Караиванова,  Петкова

Коментарите са затворени.